Reformera företrädaransvaret

Tisdagen 7 november arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium med rapportlansering – ämnet för dagen var företrädaransvaret för skatter. Vad är då det?  Jo det innbär att du som är t ex styrelseledamot eller vd  är företrädare. Om ett bolag, där du exempelvis sitter i styrelsen, har likviditetsproblem och saknar medel att betala skatten i rätt tid måste i princip du som företrädare omgående vidta åtgärder, i princip att avveckla bolaget. Om det inte sker på skattens förfallodag anses företrädaren ha agerat illojalt och oseriöst på ett sådant sätt att personligt ansvar bedöms som en rimlig följd. Därmed kan företrädaren tvingas betala skatteskulden med egna medel.

Läs rapporten

Se webbutsändingen


Anina Persson, Jörgen Hellman, Roger Persson Österman, Larry Söder, Carl Göransson, Pontus Braunerhjelm

Ge entreprenören en andra chans

Aktiebolag och ekonomiska föreningar omfattas av en princip om s k begränsat ansvar. Det betyder att ägarna till bolagen inte är personligen ansvariga för skulderna. Principen anses mycket viktig och möjliggör ett rimligt risktagande och en effektiv kapitalbildning.

– Så är inte fallet vad gäller personligt ansvar för ett bolags skatteskulder. Ansvaret för skatteskulder är betydligt strängare än för andra skulder, säger rapportförfattaren professor Roger Persson Österman, Stockholms universitet.


Roger Persson Österman

Det här ämnet har betydelse för entreprenörskap. Företagare tar risker och det händer att de misslyckas. Samtidigt är företagande viktigt för Sveriges välstånd. Konsekvenserna av ett misslyckande får inte vara alltför brutala – det måste vara möjligt för en företagare att få en andra chans. Mycken energi har ägnats till att få fler att bli entreprenörer (entry) men betydligt mindre till att hantera en hållbar nedläggning av företag (exit). Idag är regelverket enklare för konkurs än rekonstruktion vilket leder till att företag som kunde varit livskraftiga läggs ned. Balansen mellan gäldenärer och borgenärer är därför viktig då den påverkar hela riskbilden för entreprenörer.

Reformera företrädaransvaret

Persson Österman förklarade att regelverket inte förändrats på närmare 60 år och konstaterade att andra lagar och regler har moderniserats men inte företrädaransvaret.

Förra året föll 350 domar om företrädaransvar. En försenad skattebetalning är alltså klassificerat som något mycket allvarligt och närmast att likna med ett strikt ansvar. Det överskrider med råge de åtaganden som associationsrätten ålägger företrädare för aktiebolag. Det senare har företagarna mer kunskap om.

När företrädarna döms för ”grov oaktsamhet” som det står i lagtexten uppstår en negativ hävstångseffekt- Ofta saknar företrädare betalningsförmåga och får en mycket hög personlig skatteskuld som ska återbetalas med egna högt beskattade inkomster.

Persson Österman rekommendera en rad åtgärder för att förbättra situationen. För det först att företrädaransvaret för skatter i sin nuvarande from tas bort. Dessutom bör tidpunkten för inbetalning av personalskatter (källskatt på lön och arbetsgivaravgifter) flyttas mycket nära löneutbetalningstillfället. Skatteverket bör ges stärka möjligheterna att arbeta konstruktivt och proaktivt i sitt borgenärsarbete. Bolag med likviditetsproblem bör ges fler positiva incitament, s k ”nudges”, till att ta tag i problemen. Ett straff för skatteinbetalningsbrott/skatteborgenärsbrott  bör slutligen införas för de som faktiskt agerat klandervärt. De här förändringarna skulle göra systemet mer förutsägbart och rättssäkert för företagare och entreprenörer.


Annina H Persson

Otydligt regelverk

Först ut att kommentera var Annina H Persson, professor Örebro Universitet och utredningssekreterare Entreprenörskapsutredningen. Hon menade att om företrädaransvaret avskaffas måste det ersättas med något annat.  I andra länder är företrädaransvarer sammankopplat med Aktiebolagslagen och har en mer associationsrättslig anknytning. Därmed skulle även den rättsliga processen flytta över till andra domstolar än idag.

-Lagstiftaren behöver ta ett samlat grepp om Aktiebolagslagen, insolvensrätt och skatterätt, dagens regelverk är orimligt otydliga.

Det finns förslag om kommande EU-direktiv för att reglerna ska vara likartade inom EU men det tar tid innan ett sådant förslag har förhandlats färdigt, avslutade Annina Persson.
Carl Göransson

Strikt domstolstolkning

Carl Göransson, vd Rättvis Skatteprocess, uttryckte skarp kritik mot hur Skatteverket och domstolarna  valt att uttolka grov oaktsamhet. Det kan finnas ett klandervärt beteende men här tolkas det mycket strikt. Av Skatteverkets 2500 fall går 3-500 fall vidare till domstol varje år. När man målet tas upp i domstol vinner Skatteverket 98 procent av målen.

-I rätten kan vi se två typfall – företagaroptimisten som fortsätter driva företaget trots att skulderna börjar hopa sig. Sedan har vi fall där företrädarna drabbas av det strikta ansvaret efter att ha blivit förda bakom ljuset av andra i bolaget.

Därefter var det dags för kommentarer från lagstiftaren. Först ut var vice ordf Skatteutskottet Jörgen Hellman (S). Han poängterade att de skatter som beslutats om också ska betalas och att en enskild person i en styrelse måste vara medveten om sitt ansvar. Dock kunde han hålla med om att det är svårt för en styrelseledamot att granska alla fakturor. Hellman underströk också att regeringen givit Statskontoret uppdrag att se över detta och ska återkomma med ett svar den 31 maj 2018. Efter närmare 60 år är det dags att göra något.
Jörgen Hellamn

Trubbigt verktyg

Larry Söder, ledamot i Skatteutskottet (KD) hävdade att företrädaransvaret hämmar entreprenörskapet för att risken med detta är för stor. Han instämde i att reglerna är för trubbiga för Skatteverket som borde kunna göra individuella bedömningar och bevilja anstånd med betalningen De som gör rätt för sig ska även kunna göra det i ett längre perspektiv. Vidare bör uppdraget som regeringen givit Statskontoret utvidgas i enlighet med en alliansmotion som lagts i höst och kommer att debatteras i december.
Larry Söder

I den efterföljande diskussionen instämde panelen i att reglerna för kriminella borde skärpas och att ett generellt skadeansvar kunde vara intressant. Att invänta EU gällande detta vore att vänta för länge, Sverige kan inte ha en massa särregler jämfört med Europa utan behöver gå före. Ett konkret förslag som skulle kunna uppmärksamma företrädarna på kommande problem med skatteinbetalningarna vore att skicka ut en varning till företrädarna för ett bolag där en skatteskuld förfallit.