Livlig skattediskussion

Annika Fritsch, Henrik von Sydow, Hans Börsvik och Hans Peter Larsson

Entreprenörskapsforums första Almedalsseminarium handlade om behovet av en skattereform och vad en skattereform för entreprenörskap bör innehålla. Hans Peter Larsson, skattejurist och partner hos PwC, inledde och tecknade en bakgrund till behovet av en ny skattereform.

–      1990 års skattereform hade storföretagen i tanke när den genomfördes.

Hans Peter Larsson menade att förändringarna förändrats väsentligt sedan skattereformen. Sverige utsätts idag för en väsentligt större skattekonkurrens. Bolagsskatterna är inte längre vår paradgren när två tredjedelar av konkurrentländerna har lägre bolagsskatt. Därför måste entreprenörer i Sverige ha samma skattemässiga fördelar som i andra länder. Hans Peter Larsson efterlyste ett skattepolitiskt perspektivskift, som borde ligga till grund för reformen.

–          Det behövs en skattreform där entreprenören är i fokus.

Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch instämde i stort med Hans Peter Larsson men ansåg att bilden borde kompletteras.

–          Ännu viktigare är småföretagarnas perspektiv, eftersom det är de nya jobben skapas. För dem är sänkta arbetsgivaravgifter viktigare än sänkt bolagskatt.

Ola Pettersson, chefekonom hos LO, tror att den globala ekonomiska krisen kommer att leda till höjda skatter världen över. Han poängterade också fram skatternas funktion.

–          Jag ser skattessystemet främst som ett sätt att finansiera offentlig välfärd.

Ola Pettersson tillade också att LO alltid förespråkat likformiga skattesystem.

Ulrika Stuart Hamilton, Ola Pettersson, Håkan Eriksson och Annika Fritsch

Almegas näringspolitiske expert Håkan Eriksson menade att den pågående strukturomvandlingen borde påverka skatternas utformning.

–          Den kunskapsintensiva tjänstesektorn, som har andra förutsättningar, sysselsätter fler än verkstadsindustrin och byggsektorn tillsammans, vilket är ett starkt argument för en skattereform.

Henrik von Sydow, ordförande i Skatteutskottet (M), menade att regeringens skattesänkningar på en mängd andra områden redan förbättrat förutsättningarna för företagande.

–          Vi har noll förmögensskatt, noll arvs- och gåvoskatt och en ordentligt sänkta fastighetsskatt, vilket ökar möjligheten att skaffa eget kapital.

–          Även inkomstskattesänkningarna spelar roll för entreprenörskap.

Henrik von Sydow var skeptisk till möjligheterna till en ny omfattande skattereform eftersom han ansåg att det saknas en gemensam problembild, vilket är nödvändig förutsättning. Han avslutade seminariet med att kommentera skatternas färdriktning.

–          Svenska skatter kommer i en ansvarsfull takt att fortsätta nedåt framöver.

Följ oss på: