Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna?

Samtidigt som Sverige har hög arbetslöshet råder också arbetskraftsbrist. Hur kan effektiviteten på arbetsmarknaden förbättras? Det var temat för den Almedalsdiskussion som Entreprenörskapsforum och Företagarna gemensamt bjudit in till.

Tillsammans blir vi oslagbara när det gäller kunskap om småföretag, inledde Christina Linderholm, Företagarna, och hänvisade till samarbetet mellan Entreprenörskapsforum och Företagarna. Hon lyfte också fram seminariets huvudfrågeställning: att det råder både arbetskraftsbrist och arbetslöshet – varför går det inte att få ihop det?

Jobben i centrum = småföretagen i centrum
Om jobben ska vara i centrum måste småföretagen vara i centrum, inledde Lars Jagrén, chefekonom Företagarna, sin presentation av färsk statistik:

  • 99,2 procent av alla svenska företag har under 50 anställda.
  • 1,5 miljoner människor jobbar i små företag – att jämföra med ca 900 000 i de stora företagen.
  • Nio av tio jobb som skapats de senaste 20 åren har tillkommit i små företag.
  • Det är bara 20 procent av de små företagen som inte vill växa.
  • Företagarkompetensen är låg i Sverige, vi har förhållandevis få företag, och de är gamla.

Vad är då tillväxthindren? I Småföretagsbarometern svarar företagarna bristen på arbetskraft, arbetskraftskostnader och tillgång på kapital – och då särskilt kompetent kapital. Och varför hittar inte företagen arbetskraft? För att de som söker inte har tillräckligt bra yrkeserfarenhet. En fjärdedel av företagarna uppger att utbildningssystemet inte levererar rätt kvalitet, något jag tycker är skrämmande, sa Jagrén.

Hur gör då företagarna för att hitta rätt arbetskraft? Majoriteten går genom vänner och bekanta, en fjärdel genom Arbetsförmedlingen och en femtedel genom tidigare praktikanter. Lars Jagrén summerade Företagarnas främsta önskemål för en bättre fungerande arbetsmarknad: förbättra matchningen, förbättra utbildningen och stimulera efterfrågan på arbetskraft.

Karl Wennberg

Karl Wennberg

Gaseller anställer outsiders
Därefter tog Karl Wennberg, ekon dr Handelshögskolan och Ratio, vid för att presentera en ny studie om gasellföretag. Han instämde med Lars Jagrén om att de små företagen står för merparten av jobbskapandet men betonade att det är få av dessa som står för nettotillväxten.

– Fyra procent av företagen står för 50 procent av jobben, sa Wennberg.

Men vilka är det gasellföretagen anställer? Enligt tillväxtforskningens moder Edith Penrose rör det sig om kompetensbaserad tillväxt. Det krävs nyckelkompetenser som tekniker, säljare och affärsutvecklare för att få fart på verksamheten. Sveriges nationalekonomiske nestor Assar Lindbeck hävdar dock att det är matchningen som är avgörande. Har man tid att vänta på rätt person att anställa och under tiden gå miste om ordrar?

Genom att studera ett dataurval på 47 000 företag med över 500 000 anställda kunde Wennberg visa att det är Lindbecks teori som stämmer. I de snabbväxande företagen finns oftare många invandrare liksom personer som kommer från arbetslöshet, är unga och singlar.  Variabler som kön och utbildning har dock ingen effekt.

– Outsiders anställs i snabbväxande företag. Gasellerna anställer de som vill hänga på och utbildar dem längs vägen.

– Snabbväxarna skapar nya och fräscha jobb. De snor inte Ericssons anställda – de är för lata och dyra, avslutade Karl Wennberg.

Henrik Bäckström

Henrik Bäckström

Strukturomvandling gynnar bemanningsföretagen
Henrik Bäckström
, förbundsdirektör Bemanningsföretagen, inledde sin dragning med att visa beveridgekurvan som visar det alla diskuterar, att arbetslösheten ökat samtidigt som antalet vakanser.

– Bemanningsföretagen har stått för en del av lösningen på matchningsproblemen genom att anställa 20 000 personer under det senaste året. Motsvarande siffra för industrin är 9 000 personer.

Jobben inom industrin har dock inte nödvändigtvis blivit färre. Snarare är det ett tecken på den strukturomvandling som just nu sker. Hälften av bemanningsföretagens uppdrag är riktade just mot industri- och vårdsektor. Förändringen innebär att företagen satsar allt mer på sin kärnverksamhet och anlitar underleverantörer för t ex revision, PR, bemanning och IT. T ex köper de numera rekryteringstjänster för en miljard kronor om året, sa Bäckström.

Seminariets moderator Ulrika Stuart Hamilton, vice VD Entreprenörskapsforum, undrade om bemanningsföretagen skiljer sig på något annat sätt från den övriga arbetsmarknaden.

– Vi har dubbelt så många unga och tre gånger så många personer med invandrarbakgrund i bemanningsföretagen. Ofta hyrs personal ut i ett inledande skede. Uthyrningen övergår sedan i en anställning efter tre eller sex månader. På så sätt slipper företagen gå igenom långa anställningsprocesser, avslutade Henrik Bäckström.

Behov av snabbfotad kompetenskommission
Tommy Waidelich
, ekonomiskpolitisk talesperson (S), bekräftade bilden av mismatch på arbetsmarknaden genom att hänvisa till statistik från Svenskt Näringsliv som visar att sju av tio företag avstår ordrar för att de inte kan rekrytera arbetskraft. Waidelich menade att det delvis beror på att yrkesutbildningar och komvuxsatsningar dragits ned.

– Vi vill se en kompetenskommission bestående av företrädare från näringsliv, fackföreningar, myndigheter och staten, som handlar upp utbildningar inom bristområden. Om upphandlingen inte sker snabbt kan det hämma tillväxten.

Tomas Tobé och Tommy Waidelich

Arbetslinjen – fundamental förutsättning
Tomas Tobé
, ordförande arbetsmarknadsutskottet (M), menade att en politik där arbetslinjen ligger fast är en fundamental förutsättning för att lösa matchningsproblematiken.

– Det ska vara lönsamt att arbeta, det ska finnas en rörlighet på arbetsmarknaden och det ska gå att invandra och arbeta i Sverige.

Utöver denna grundförutsättning framhävde Tobé tre kompletterande punkter: behovet av att stärka utbildningssystemets kvalitet var den första.  I dag går för många ut grundskolan utan tillräckliga betyg samtidigt som den akademiska arbetslösheten är hög. För det andra behövs bättre vägar in på arbetsmarknaden och för det tredje behövs en ökad efterfrågan.

– Vi måste säkerställa att det växer fram jobb. Vi har tillsatt en företagsskatteutredning för att få svar på vilka skatter och regler som faktiskt ger resultat för tillväxt och sysselsättning. Ett snabbspår utöver detta är sänkt restaurangmoms.

Öppning för blocköverskridande skatteöverenskommelse

– Tomas Tobés politik har inte lagt grunden för en god matchningspolitik med 350 000 arbetslösa. Men vi tar gärna en diskussion om lärlingssystem och kvalificerade yrkesutbildningar, svarade Tommy Waidelich.

Som ny på sin position som ekonomisk-politisk talesperson för (S) hävdade Tommy Waidelich att han just nu var påverkbar och lyssnade in Lars Jagréns alternativa förslag till ett femte jobbskatteavdrag: att ta bort arbetsgivarnas sjuklöneansvar samt att sänka arbetsgivaravgifterna.

– Globaliseringen utsätter oss för skattekonkurrens, därför ser vi över skattepolitiken brett. Det behövs skatter som främjar tillväxt och företagande. Det var (S) som föreslog en expertskatt och vi har tidigare sänkt bolagsskatten. Vi är öppna för att se över skattepolitiken t ex för att locka forskare och patent. När vi gjort vår hemläxa diskuterar vi gärna en blocköverskridande överenskommelse på skatteområdet, sa Waidelich.

Arbetsmarknadens parter bättre förutsättningar lösa rörlighet och trygghet?
Från publiken ställdes frågor om borttagning av LAS. Tomas Tobé hävdade att problemet inte är att ungdomar sparkas ut från arbetsmarknaden utan att de alls inte kommer in. Visst påverkar LAS rörligheten, men det är inte vårt huvudproblem, sa Tobé och hänvisade till att arbetsmarknadens parter har större förutsättningar att lösa problematiken kring rörlighet och trygghet. I ett genmäle till Tommy Waidelich menade han också att (S) vill försvåra arbetslinjen genom att återinföra 100-dagarsregeln, göra satsningar på A-kassan samt göra det svårare för människor att komma till Sverige och arbeta.

Lars Jagrén var nöjd över enigheten kring att tillväxt och sysselsättning emanerar från de små företagen och uppmuntrade Tobé att också lyfta in ägarna i företagsskatteutredningen samt att det måste bli både enklare och billigare att anställa. Han betonade också att hälften av småföretagen inte har kollektivavtal. Vid diskussioner arbetsmarknadens parter emellan hamnar dessa utanför.

Avslutningsvis konstaterades att det behövs mera av effektivitet i systemen och mera mobilitet, något som politikerna från både regering och opposition snappade upp.

Följ oss på: