Uppdrag Välfärd bjöd på förhandsresultat

Det tvååriga forskningsprojektet Uppdrag Välfärd har snart löpt hela tiden ut och det enda som återstår är att färdigställa och presentera slutrapporten. Onsdagen den 2 juli i Almedalen bjöd de tre projektägarna Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care på en förhandspresentation av rapportens tentativa slutsatser.

 Winberg Braunerhjelm Bergström1
Hans Winberg, Andreas Bergström och Pontus Braunerhjelm

Välfärden är värd en bättre debatt

Andreas Bergström, vvd Fores, Pontus Braunerhjelm, vd Entreprenörskapsforum och Hans Winberg, gd Leading Health Care presenterade och summerade arbetet i Uppdrag Välfärd under de två åren som projektet har pågått. Samarbetet mellan de tre organisationerna tog avstamp i att välfärdsdebatten upplevdes som alldeles för snäv och för fokuserad på vinster inom välfärden.

– Idag är redan en betydande del av utförarna privata aktörer och detta kommer inte att gå tillbaka. Vi måste sluta fokusera på frågan om och istället ställa oss frågan hur.

Idén med projektet var att de tre organisationernas olika infallsvinklar ska belysa välfärdsfrågorna från olika håll för att hitta nya lösningar och svar. Inom ramen för projektet har sju rapporter skrivits av olika framstående svenska forskare och lanserats på seminarier med relevanta beslutsfattare närvarande. Nu återstår bara att skriva klart den avslutande rapporten med sammanfattade policyrekommendationer. Rapporten kommer att presenteras i slutgiltig form under hösten, men seminariebesökarna erbjöds redan nu ett smakprov på delar ur den kommande rapporten.

Uppifrån-och-nedperspektivet och åtta policyråd

Pontus Braunerhjelm presenterade ett ekonomiskt-politiskt uppifrån-och-nedperspektivet på privata aktörer inom välfärden och framhöll tre argument: mångfald av t ex aktörer och pedagogik, näringsfrihet samt ökad effektivitet och innovation.

Det finns viss problematik på välfärdsmarknaderna i o m att det är kvasimarknader. Fungerande marknader inom välfärden med en mångfald av aktörer bygger på kundvalssystem och konkurrens i upphandling. Kundvalet syftar till att matcha individuella preferenser med utförare vilket skapar konsumentmakt där kunden eller brukaren själv kan välja bort dåliga alternativ. På så sätt skapas ett naturligt urval via konkurrensutsättning, menade Pontus Braunerhjelm.

– Upphandling är en ganska komplicerad fråga då upphandlingskompetens är centralt för att det ska fungera, annars riskerar det att leda till ett privat monopol istället för ett offentligt. Dessutom finns det vissa delar av marknaden som t ex rör infrastruktur, där det inte är önskvärt att ta bort monopol.

Pontus Braunerhjelm presenterade också de åtta policyrekommendationer som hittills har identifierats under skrivandet av slutrapporten:

 • Fortsätt utveckla och experimentera
 • Lämna stort utrymme åt innovation
 • Väg in subjektiv kvalitet i upphandlingar
 • Standardisera kvalitets- och kundnöjdhetsmått
 • Prioritera i informationen vid kundval
 • Acceptera och hantera nyetableringar, överkapacitet och konkurser
 • Utveckla innovationsupphandling
 • Sätt långsiktiga spelregler

Winberg Braunerhjelm Bergström 2
Hans Winberg, Pontus Braunerhjelm och Andreas Bergström

Nedifrån-och-upp-perspektivet och sex dilemman 

Hans Winberg presenterade nedifrån-och-upp-perspektivet på välfärdsfrågorna och gick in på mer specifika sätt att förstå värdeskapande och organisation i välfärden.

Ett problem med diskussionen om välfärdsfrågor är att vi klumpar ihop många saker som egentligen inte hör ihop, menar Hans Winberg. Det är en stor skillnad på de olika institutioner och organisationer som ryms inom begreppet välfärd.  T ex är vården organiserad på ett sätt där enskilda problem behandlas på enskilda sätt på enskilda ställen. Detta skapar stuprör som i sin tur leder till s k organisatoriska mellanrum som personer eller ansvar kan hamna i.

Ett annat problem är att det finns många olika regelverk som inte är harmoniserade och/eller är för detaljerade. Det riskerar att hindra en effektiv utförare. Dessutom finns det många delar som är svåra att organisera eller effektivisera bort.

– Mycket händer i mötet mellan t ex lärare och elev eller läkare och patient, dvs där värdet skapas. Att skicka in sina blodvärden för att få en diagnos utan att träffa sin läkare är som att organisera ett barnkalas via sms.

Uppdrag Välfärds metod med flera olika organisationers perspektiv har inte bara inneburit att problem blivit belysta från olika håll, utan har även synliggjort dilemman vid organisation inom välfärden. Andreas Bergström presenterade sex dilemman som referensgruppen identifierat, där viktiga storheter ställts mot varandra och vägen till en lösning inte är självskriven. Dessa dilemman kan sammanfattas som:

 • Beslut centralt eller lokalt?
 • Storskaliga eller småskaliga verksamheter?
 • Jämlikhet kontra individualisering av tjänsteutbudet
 • Generella recept eller utrymme för lokal innovation
 • Regelstyrning eller professionellt omdöme?
 • Informationens kvantitet och/eller kvalitet

Eva Fernvall Thomas Carlsson
Pontus Braunerhjelm, Eva Fernvall, Thomas Berglund pch Andreas Bergström

Vad säger experterna och politikerna?

Efter förhandspresentationen bjöds de inbjudna kommentatorerna upp på scenen. Eva Fernvall, kommunikationsdirektör Apoteket AB och ordförande i referensgruppen för Uppdrag Välfärd, har under lång tid arbetat för att bidra till en bättre välfärd. Enligt henne är det första gången som det tas ett brett grepp där konkreta områden belyses av duktiga forskare.

– Jag hoppas att Uppdrag Välfärd kommer att ligga till grund för den förändring som behövs av den svenska välfärden.

Thomas Berglund, vd Capio, lyfte fram att välfärd inte bara är en sak, utan en massa olika saker med olika problem. Det visade inte minst projektet Uppdrag Välfärd. Enligt Thomas Berglund är det viktigt att arbeta långsiktigt och fokusera på nyttan för den som ska bruka välfärden. Vidare menade han att det krävs en djup förståelse för att det lilla företaget ska bli storskaligt och att de som har jobbat inom välfärden och som bär med sig arvet ska tas på allvar och deras kompetens nyttjas.

– Hjälp brinnande eldsjälar att bygga en välfärd av bra kvalitet.

Eva Fernvall instämde i att det handlar mycket om styrning och lyfte även behovet att ge utrymme för det lokala perspektivet då olika verksamheter har olika nyckeltal.

– Politiken fattar för många beslut som inte alltid passar verksamheterna.

Thomas Berglund höll med Eva Fernvall om att det är fel att börja på toppen då tjänsteverksamhet, som välfärden består av, byggs från botten och att olika verksamheter behöver olika stöd.

– Världen styrs av människor som bär på värderingar, inte av ersättningsmodeller.

Niklas Wykman Helene Hellmark Knutsson
Hans Winberg, Niklas Wykman, Helene Hellmark Knutsson och Pontus Braunerhjelm

Helene Hellmark Knutsson, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting, hade läst rapporterna från Uppdrag Välfärd och menade att många av de dilemman och råd som omnämns är desamma som politikerna brottas med.

– Det är otroligt viktigt att vi politiker är med och diskuterar vad som fungerar och inte.

Niklas Wykman (M), politiskt sakkunnig hos finansministern, tackade också för rapporterna som han ansåg vara ett kvalificerat material och relevant att förhålla sig till. Det han önskade sig ytterligare var ett förtydligande om politiken bör utgå från en managementmodell eller om den ska vara mindre detaljstyrd.

– Det är ett dilemma man måste förhålla sig till.

Publik Uppdrag Välfärd
Många hade samlats för att lyssna på diskussionen

Thomas Berglund, menade att politiken äger systemet att producera välfärd och måste förstå vilken ledningsorganisation som behövs.

– Det ska inte finnas några organisatoriska mellanrum.

Helene Hellmark Knutsson tyckte att politiken ställer till det genom att kräva för mycket av mätning och utvärdering. Hon ville hellre mäta resultaten på andra sätt än vad som görs idag.

– Det är det enkla som är det geniala.

Pontus Braunerhjelm menade att det inte alltid är bra med bara offentliga eller privata aktörer. Inom vissa områden kan det enligt honom vara bra att blanda. Niklas Wykman instämde med att välfärden i Sverige är på väg åt rått håll men att det återstår saker att göra.

– Skattesystemet var t ex inte förberett för privata aktörer i välfärden när valfrihetsreformerna infördes.

Enligt Helene Hellmark Knutsson ska staten verka för att ge bästa möjliga vård för minsta skattekrona. Hon ansåg också att det är viktigt att forskningen ger vägledning. Niklas Wykman höll med om att ett projekt som Uppdrag Välfärd bidrar till att fördjupa diskussionen och ge bred legitimitet och acceptans.

Panel Uppdrag Välfärd
Panelen