Vägen till toppen: Innovation, tillväxt och statens roll

Den ultimata vägen till tillväxt var i centrum vid måndagens seminarium arrangerat av Entreprenörskapsforum och Stockholm Institute of Transition Economic (SITE). Två ekonomer från Internationella valutafonden (IMF), Dr. Reda Cherif and Dr. Fuad Hasanov, presenterade sina resultat.

Räcker vanlig närings- och tillväxtpolitik?

De senaste 50 åren har de flesta låginkomstländer inte lyckats närma sig inkomstnivåerna för mer utvecklade länder, det är bara ett fåtal som lyckats ta sig hela vägen till toppen.

Framgångsreceptet, både i verkligheten och enligt litteraturen, har varit att introducera nya varor och tjänster och därmed ta några kliv upp på värdekedjan. Förutsättningarna för att nå mer utvecklade exportmarknader har varit långsiktig tillväxt, stabila makroekonomiska förhållande och liten statlig inblandning. Detta räcker dock inte för de flesta länder. Standardiserade lösningar är troligtvis inte tillräckliga, sade Fuad Hasanov.

-Marknadsmisslyckanden är en möjlighet för regeringsföreträdare att skapa en dynamisk exportsektor.


Fuad Hasanov

Statliga åtgärder är antingen direktriktade – som att främja inhemska företag i utvalda nya branscher – eller indirekta åtgärder som att stödja företags affärsutveckling. Ett tredje sätt är att stärka konkurrensvillkoren. Trots stödet måste företagen konkurrera på en öppen marknad och lyckas med sin export, beskrev Hasanov.

Utvecklade exportmarknaden, forskning och utveckling samt patent

Exempelvis investerade både Malaysia (Proton) och Korea (Hyundai) i biltillverkning. Korea lyckades bäst genom att genast konkurrera på den internationella marknaden via export och att helt enkelt lära av sina misstag och anpassa sig. I Korea var investeringar i forskning och utveckling höga samtidigt som både nyföretagandet och patentansökningar växte.

-Du behöver en kritisk massa av företag för att bli framgångsrik i en viss sektor, menade Reda Cherif.


Reda Cherif

Nyckelfaktorer för att nå toppen

Vägen framåt är de hittills förbisedda satsningarna på exempelvis kompetensutveckling och infrastruktur.

-I fallet Nokia i Finland hade offentlig upphandling en avgörande roll medan den schweiziska lösningen är partnerskap mellan universitet och näringsliv för att samverka kring universitetsdriven innovation.

Vidare finns ett behov av policies för att attrahera utländsk kompetens och förändra attityder gentemot entreprenörskap och risktagande.

Sammanfattningsvis är, enligt båda IMF-ekonomerna, de viktigaste insatserna för att nå toppen att du fokuserar på att få fart på exporten hos inhemska företag och att främja lokal teknisk utveckling.

-Att välja ut sektorer är bättre än att välja ut vissa företag för att upprätthålla konkurrensvillkoren. Du bör även konkurrera på internationella marknader, närma sig den senaste tekniska utvecklingen och stärka konkurrensvillkoren.

Vad du har, vad du gör och vad du skapar

Kommentator var Christian Ketels, Harvard Business School, som inledde med att det skett en utveckling där ett lands makroekonomiska situation är otillräcklig för att se vilka förutsättningar landet har för tillväxt. Huvudfrågan är vad som driver tillväxt. Allt börjar med vad du har, dvs dina naturliga förutsättningar och hur institutionerna är uppbyggda. Härnäst kommer vad du gör med det.

-Det är uppenbart att rika länder gör andra saker än fattiga länder. Rikare länder har ett mer diversifierat näringsliv i jämförelse med fattiga länder. Slutligen handlar det om vad du åstadkommer – det viktigaste här är inte bransch utan hur väl du utvecklar det du gör.


Christian Ketels

Uppgradera ramverket löpande

Korea och Malaysia är exempel på hur ramverk behöver uppdateras löpande. Båda länder hade en näringspolitik som stödde tillverkning av olika bilmärken, Proton och Hyundai. Ingen av bilarna var särskilt bra till att börja med men Korea lärde sig av sina misstag och utvecklade ny näringspolitik och uppdaterade sina regelverk allt eftersom, menade Ketels.

Detta visar att det inte räcker med en bra näringspolitik eller förbättrade ramvillkor, du måste utveckla och uppgradera båda med hänsyn till olika sektorer. Om vi ser till exemplet Singapore som fokuserade på Life Science samtidigt som de hade en långsiktig plan.

-Detta är ett exempel på innovationsparadoxen – ett land kan inte bara satsa på forskning och utveckling utan att ha en plan

Statens nya roll?

I den efterföljande diskussionen hävdades policy ger dig ett ramverk men för att lyckas måste du vara mer specifik. Det krävs även hängivna tjänstemän, sade Hasanov.

Det som händer nu är ett omtag av policy, allt brukade handla om att eliminera hinder för företagen. Dagens diskussion handlar även om vilken roll staten kan ha. Det är ett nytt tankesätt för ekonomer idag, avslutade Cherif.