Entreprenörskapsforskning om branschers uppgång och fall får 100 000 euro

Den amerikanske professorn Steven Klepper tilldelas det prestigefyllda Global Award for Entrepreneurship Research 2011. Steven Klepper är professor i nationalekonomi vid Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA. Prissumman är 100 000 euro.

Steven Kleppers forskning visar bland annat hur innovationstakten förändras under en industris livscykel. Han förklarar skillnader i hur företagen satsar på innovation, vad dessa satsningar innehåller samt hur framgångsrika de blir.

”Steven Klepper har bidragit till att öka förståelsen av entreprenörskapets och innovationers betydelse för framväxt av nya branscher och förnyelse av existerande”, säger professor Pontus Braunerhjelm, vd för Entreprenörskapsforum och ordförande i den kommitté som utser pristagaren.

I sin forskning har Steven Klepper intresserat sig för branschers utveckling över tiden och vilka faktorer som är avgörande för näringslivets förnyelse och utveckling. Enligt Steven Klepper är entreprenörens bakgrund en avgörande faktor för att lyckas, vilket framgår av att ”spin-offs” från redan existerande företag ofta är särskilt framgångsrika. Steven Kleppers forskning belyser även skillnader mellan små och stora företags ambitioner att tänka nytt och kommersialisera sina innovationer. 

”I USA har avknoppningar spelat en betydande roll för framväxten av nya branscher, ett aktuellt exempel är informations- och kommunikationsbranschen. I Sverige är fenomenet inte lika framträdande även om Volvos avknoppning från SKF är ett historiskt intressant exempel”, säger Pontus Braunerhjelm.  

Enligt priskommitténs motivering har Steven Kleppers forskning även bidragit till att minska glappet mellan traditionell nationalekonomisk forskning och entreprenörskapsforskning.

Global Award for Entrepreneurship Research delas ut vid en prisceremoni i Stockholm i juni.

För mer information, besök prisets webbplats, www.e-award.org.

För ytterligare information:

Mikael Jorstig, Global Award for Entrepreneurship Resarch, +46 70 226 00 50 eller mikael.jorstig@e-award.org.

Susanne Daregård, pressansvarig, Tillväxtverket, +46 70 601 92 15 eller susanne.daregard@tillvaxtverket.se.