Green funding

Forskningspuff_GreenFunding

Det har i en rad studier konstaterats att de globala miljöutmaningar som världen står inför kräver ökat engagemang från privata aktörer på finansmarknaden samtidigt som satsningarna från offentliga aktörer är otillräckliga. Omställningen till en mer hållbar ekonomi skapar affärsmöjligheter. Hur tillvaratas dessa och hur omsätts de i konkurrenskraft?

I projektet Green funding kartlade Maria Adenfelt, då docent och forskningsledare Entreprenörskapsforum och Uppsala universitet, – i samarbete med forskarkollegor från FORES och University of Utrecht­ – hur politiska beslut i Sverige inverkar på privata investerares vilja och intresse att satsa på miljöteknologier. Internationella jämförelser gjordes för att samla lärdomar av effekter av ekonomisk-politiska åtgärder.