Sysselsättningsindex

Entreprenörskapsforum har studerat sysselsättningsutvecklingen och sysselsättningsdynamiken i Sveriges kommuner under 2006, jämfört med 2005. Baserat på statistiken har Entreprenörskapsforum rankat samtliga Sveriges kommuner i ett nytt sysselsättningsindex utifrån var den positiva förändringen i sysselsättningen är störst.

Detta index ger kommuner och regioner möjlighet att bedöma förändringar i sysselsättning på lokala och regionala arbetsmarknader, samt visar på var och hur sysselsättning skapas och försvinner.

I rapporten rangordnas kommunernas arbetsmarknader efter nettoförändringar i det privata näringslivet. Med nettoförändringar avses att bedöma sysselsättningstillväxt i nya och existerande företag minskat med sysselsättningsminskningar i existerande och nedlagda företag. Dessa siffror kan även utnyttjas för att beräkna vilken dynamik som finns i det lokala näringslivet.

De insatser som görs i form av olika aktiviteter för att öka nya företag och tillväxt i befintliga företag kan också bedömas utifrån den dynamik som uppstår i enskilda kommuner. Vad betyder till exempel att en stor etablering eller nedläggning sker i en kommun? Vad innebär det om man privatiserar delar av offentlig verksamhet? Hur viktigt är det att ha en dynamisk arbetsmarknad? Detta är några av de frågeställningar som denna rapport kan bidra med svar på.

Slutligen finns beskrivet hur förändringar i sysselsättningen fördelas med avseende storlek på arbetsställen. Avsikten är att denna typ av studie och klassificering ska uppdateras årligen för att skapa underlag för en ökad förståelse kring hur lokala arbetsmarknader förändras över tiden.

pdfIconEntreprenörskapsforums Sysselsättningsindex 2009

>>> Sysselsättningsindex 2007 (.xls)

pdfIconEntreprenörskapsforums Sysselsättningsindex 2008