Pontus Braunerhjelm

Pontus Braunerhjelm är forskningsledare på Entreprenörskapsforum, professor i nationalekonomi vid avdelningen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid KTH samt professor vid institutionen för industriell ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Forskningsområden

Under många år har han forskat kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt.

Pontus Braunerhjelm disputerade vid Graduate Institute of International Studies i Genève, Schweiz 1994, och har även en doktorsexamen från Internationella handelshögskolan i Jönköping (1999). Hans över 200 artiklar har publicerats i erkända tidskrifter (bl a Economics Letters, Review of World Economics, Applied Economics, Journal of Evolutionary Economics, Small Business Economics) och han har medverkat i flertalet internationellt publicerade böcker (t ex Kluwer Academic Publishers, CEPR Monitoring European Integration report, och Oxford University Press).

Tidigare har Pontus Braunerhjelm bl a varit ordförande i regeringens Entreprenörskapsutredning, vd på Entreprenörskapsforum, huvudsekreterare i regeringens Globaliseringsråd och vice vd på IUI (nu IFN) och på SNS. Pontus Braunerhjelm har ett omfattande internationellt och nationellt kontaktnät med forskare liksom beslutsfattare i näringslivet och inom politiken. Publicering av vetenskapliga artiklar har kombinerats med omfattande publiceringar i mer populära fora och han är en aktiv deltagare i den publika debatten.

Pågående forskningsprojekt

Regleringar, entreprenörskap och dynamiska marknader

Entreprenörskapsforum bedriver ett forskningsprojekt om regleringar och hur dessa påverkar entreprenörskap samt företags- och marknadsdynamik. Forskningsprojektet påbörjades under hösten 2012 och pågår under flera år. I projektet tas en bred ansats för att öka förståelsen för de ekonomiska konsekvenser regleringar får samt hur regleringar kan utformas på ett effektivt sätt.

GEM – Global Entrepreneurship Monitor

Global Entrepreneurship Monitor, GEM, är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på knappt 200 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 74 procent av världens befolkning samt 87 procent av global BNP. Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för GEM. Pontus Braunerhjelm leder det svenska teamet.

Global Entrepreneurship for Global Challenges

Den globala uppvärmningen fortsätter trots utsläppsmål, skatter och handel med utsläppsrätter. Syftet med föreliggande projekt är att fokusera på vikten av att dessa mer övergripande policyåtgärder kompletteras med en väl genomtänkt politik för att främja innovation och entreprenörskap som kan motverka de potentiellt stora negativa effekterna av global uppvärmning. Finansiär: Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Google Scholar Citations Curriculum Vitae Publikationslista Pressbild
Kontakt
Pontus Braunerhjelm
Entreprenörskapsforum
Grevgatan 34, 3 tr
Tel: 072-965 55 69
Skicka e-post »

Följ oss på: