Uppdrag välfärd

Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care startade 2012 ett gemensamt forskningsprogram för att initiera, genomföra och sprida resultaten kring frågor om hur vi ska utföra, organisera, styra, och utvärdera framtidens välfärdstjänster.

Uppdrag välfärd, som avslutades 2015, presenterade resultaten av forskningsprojektet på ett seminarium i mars samma år. På knappt tre år levererade Uppdrag Välfärd sju fristående forskningsrapporter och en mängd seminarier och möten. En viktig slutsats av programmet är behovet av att utveckla system för kvalitetsuppföljning. Utan vetskap om vilken kvalitet olika utförandemodeller av välfärdstjänster resulterar i är det svårt att uttala sig i många frågor. Exempelvis när kundval är mer lämpligt än upphandling eller om utförare av utbildning ska vara privata, offentliga eller ideella. Författarna har även funnit en övergripande slutsats, att det i varje välfärdssystem finns sex svårlösta inbyggda dilemman, som är:

  • På vilken nivå beslut ska tas, centralt eller lokalt.
  • Avvägningen mellan storskalighet och småskalighet.
  • I vilken utsträckning verksamheter och tjänster ska kunna individanpassas, vilket kan stå i motsättning till en rättvis fördelning.
  • Balansen mellan standardisering av arbetssätt och utrymme för innovation.
  • Hanteringen av professionellt omdöme i relation till regelstyrning.
  • Avvägningen mellan kvantitet och kvalitet i informationsflöden t ex mellan producenter och konsumenter av välfärdstjänster.

Rapporten ”Välfärden är värd en bättre debatt” är den avslutande och sammanfattande rapporten från projektet Uppdrag välfärd som kan laddas ned här.

Samtliga rapporter som producerades inom Uppdrag välfärd kan laddas ned här.