Lokala bankkontor viktiga för finansiering

Småföretag, finansiering och geografisk närhet var temat för Entreprenörskapsforums sista seminarium i Almedalen som hölls tillsammans med Sparbankerna den 3 juli 2014. Hur ser möjligheterna för bankfinansiering ut och hur skiljer det sig åt i storstad, mindre städer och på landsbygden?

JP
Johanna Palmberg

Närheten till kapital

Johanna Palmberg, ekon dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum, presenterade seminariets tre huvudfrågor: är närhet till kapital en förutsättning för företagande, hur ser finansieringsmöjligheterna ut för stad, tätort och landsbygd samt vilken är betydelsen av externt kapital för mikro- och småföretag?

Mikaela BackmanMikaela Backman, ekon dr Högskolan i Jönköping, som har författat Nyföretagande och närheten till finansiellt kapital berättade att mer än 80 procent av Sveriges riskkapital finns i de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt har antalet bankkontor halverats under de senaste 20 åren, främst på landsbygden.

Enligt Mikaela Backman är banklån en viktig finansieringskälla för nystartade företag, s k mikroföretag, och banklån är lika vanligt på landsbygden som i staden.

– För entreprenörer är det viktigt med lokal närhet till bankfinansiering. En konsekvens av att bankkontoren försvinner på landsbygden blir att nyföretagandet minskar där.

ETR_EH
Elisabeth Thand Ringqvist och Erik Hägglöv

Bankfinansiering viktigt för mikroföretag

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, tyckte att Mikael Backmans studie om bankfinansiering ur ett mikroperspektiv var intressant. Lokalt, i små städer och på landsbygden, är småföretagen ibland den största inkomstskattekällan och därmed extremt viktiga för att kommunerna ska leva. Hon menade att bankernas roll som lånegivare kommer att förändras genom digitala plattformar som ger utrymme för crowd funding. Elisabeth Thand Ringqvist efterfrågade också en summering av effekterna av de krav som ställs på bankerna:

–  Räntehöjningar och kapitalskatter kan t ex ha en förödande effekt för bankernas överlevnad.

Erik Hägglöv, ordförande Sparbankernas Riksförbund, är verksam i Norrbotten som har gått från en riktigt dålig utveckling inom banksektorn till en av Sveriges bästa. Han menar att engagemanget från bankerna är den allra viktigaste faktorn för att skapa goda relationer med företagen som söker finansiering. Bankpersonalen måste förstå en företagares affärsidé.

Vidare menade Erik Hägglöv att en bredd av finansieringsmöjligheter är viktig och att de regelkrav som ställs på bankerna hotar mångfalden:

– Det är dags att stoppa regelverks-tsunamin från EU. Den tar resurser från bankerna som istället borde användas till att jobba med kunden.

EAE_JN
Erik A. Andersson och Jennie Nilsson

Rösta in en företagare i Riksdagen!

Erik A. Eriksson, riksdagsledamot (C), tyckte att det var viktigt med ett fungerande banksystem, även lokalt. Han ansåg att det borde vara ”pay back-time” för landsbygden eftersom landsbygden länge dränerats på kapital som inte förts tillbaka, t ex i form av studenter som lånar ”hemma” i landsorten för att köpa en bostad i en studentstad.

Bland hans förslag för förbättrad finansieringstillgång fanns ett om avdragsrätt på deklarationen om man satsar kapital i ett företag eller en idé från landsbygden. Dessutom uppmuntrade Erik A. Eriksson till samverkan med t ex Norrlandsfonden och satsningar på landsbygdsprogram som Inlandsinnovation eftersom han ansåg att mångfald är viktigt för dynamiken. Ett annat förslag var att ta reda på vem man kryssar i valet:

– Rösta in fler företagare i Riksdagen. Det är viktigt att de vet vad de skriver i regleringsbreven.

Öka bankernas riskbenägenhet

Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S), utgick från sitt partis program för fler och växande företag, där kapital-, kompetens- och arbetskraftsförsörjning står i fokus. Hon menade att det statliga riskkapitalet inte allokeras på ett sätt som är politiskt önskvärt, dessutom att riskkapitalet blivit mer riskovilligt.

– De flesta nyföretagare vill finansiera sin verksamhet med ett hederligt banklån.

Jennie Nilsson menade att en lokal banktjänsteman bättre kan värdera den tillika lokala företagarens kompetens. Med lokal kompetens finns också kännedom om leverantörer och aktuell marknad. Den kompetensen går förlorad om regionala bankkontor lägger ned, sa Jennie Nilsson.

Hon tillade att det är viktigt att öka bankernas riskbenägenhet:

– Det gäller för bankerna att värdera – inte vad som säljer idag – utan imorgon. Genom vårt förslag om en nyföretagargaranti delar staten och banken på riskerna i satsningar på landsbygden.

Panel

Pengar finns – se till att de jobbar effektivt

Elisabeth Thand Ringqvist nämnde att 90 procent av all företagsexpansion sker med lånade pengar och tryckte på att det finansieringskapital som regeringen satsar måste jobba effektivt. Erik Hägglöv såg en brist på ”långa pengar” och hänvisade till den nordiska investeringsbanken för den sortens utlåning. Han hävdade att pengar finns, de måste bara användas mer flexibelt.