Produktivitetens nya geografi

I ett samarrangerat frukostseminarium onsdagen den 31 maj 2017 bjöd Entreprenörskapsforum Business Sweden och Sydsvenska Handelskammaren in till lansering av Produktivitetskommissionens bok Produktivitetens nya geografi, skriven av Pernilla Johansson. I boken görs en kartläggning av tillväxt och produktivitet i svenska regioner med fokus på Skåne. Per Tryding, vice vd Sydsvenska handelskammaren, modererade.Per Tryding

Morgonen inleddes av Pernilla Johansson, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren, som gav en snabb genomgång av sin bok. Hon berättade att Sverige klarat sig relativt bra efter den ekonomiska krisen 2008 och fram till idag tack vare den goda sysselsättningen. Trots detta har produktiviteten avmattats under samma tid. Ur det regionala perspektivet går det att se hur lönekostnader blivit en allt större del av länens förädlingsvärde. Lågkvalificerade jobb har ökat sysselsättningsgraden i Stockholm men samtidigt minskad produktiviteten per capita. I Skåne saknas större internationella företag inom den högteknologiska tillverkningsbranschen samt större satsningar inom forskning och utveckling.

-I arbetet med denna bok har sex punkter visat sig vara viktigast för en regions ekonomiska tillväxt: andelen högutbildade, FoU-satsningar, internationell handel, utländskt ägda företag, antalet stora företag samt inpendling.Pernilla Johansson

Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, påpekade att urbanisering även sker på lokalnivå: Centralorten springer ifrån landsbygden över hela Sverige, inte endast i storstadsregionerna. Enligt OECD-rapporter ligger Sverige bra till internationellt men Sellgren ansåg att vi kan jobba ännu hårdare med de globala värdekedjorna.

-De stora företagen måste bli bättre på att utöka sina nätverk och samarbeten för att öka den regionala tillväxten.Lena Sellgren, Anna Breman

Detta är en utmaning för hela Sverige, menade Anna Breman, chefekonom Swedbank. Vi är inne i ett teknikskifte som sänker den allmänna produktiviteten, redan innan 2008 kunde man se en nedgång i västvärldens produktivitet. Den stora teknikomvandlingen skapar ett kunskapsgap där vissa hamnar på efterkälken. Detta inte endast från region till region utan även från företag till företag.

-Företag utan den rätta kunskapen hamnar efter. I högteknologiska kluster finns kunskap och innovation som saknas på andra håll.Anna Breman

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, förklarade att regionala förändringar kräver politiska beslut på nationell nivå. Ekonomiska skillnader finns världen över och det är ett en liten socioekonomisk grupp som står för en mycket stor skillnad. Sverige borde se efter hur andra länder gjort för att på riktigt agera om en ny reformagenda.

-Vi har sett förskjutningen från landsbygd till stad under en lång tid och det är dags att acceptera skillnaderna. Vi borde istället underlätta för urbanisering och social mobilitet.Johan Eklund

Regionalpolitik är långt mer komplicerat för politiker än för ekonomer, svarade Jennie Nilsson, riksdagsledamot S och ordförande i Näringsutskottet. Nilsson kände igen sig i mycket av analysen i Johanssons bok men framhöll att vi lever i en värld med ökande omställningstryck och att detta inte endast gäller Sverige. Just förmågan till omställning är något som Sverige varit historiskt duktigt på. Trots detta måste vi öka takten i att identifiera arbetsmarknadsfrågor och involvera utbildningsväsendet för att öka produktiviteten.

-Bilden måste bli större. Det krävs mycket mer än att klumpa ihop två län med dålig produktivitetsutveckling och förvänta sig en positiv förändring.Jennie Nilsson, Lena Sellgren, Anna Breman