Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter

Så var det dags för lansering av den tredje rapporten inom ramen för Uppdrag Välfärd, forskningsprojektet som Entreprenörskapsforum driver tillsammans med Fores och Leading Health Care och som tagit initiativet att presentera olika forskningsperspektiv på relevanta välfärdsfrågor. 

Anell1_72dpi

Anders Anell

Rapporten Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter är författad av Anders Anell, professor Lunds universitet, och tar sin utgångspunkt i hur individers önskemål och sjukvårdens prioriteringar kan balanseras.

Anders Anell berättade inledningsvis att svensk vård inte är designad för patientinflytande. Individer vill dock ha mer att säga till om samtidigt som patientinflytande är bra för vårdens utfall i form av utveckling av innovativa vårdtjänster och produkter. Dessutom överensstämmer det med ideal om rättvisa och jämlikhet.

–          Det finns dock en risk för ojämlikhet bara genom att patienter ges inflytande. Alla kan inte utöva det på samma sätt, sa Anders Anell och tillade att utan inflytande är patienterna i händerna på vårdgivarna vilket också kan leda till orättvisor.

Anders Anell lade fram tre olika alternativ för beslutsfattare, det första innebar ett oförändrat läge där det finns risk för att påstridiga patienter kan få sina önskemål tillgodosedda även om det bryter mot landstingets prioriteringar. Det andra var strikta men öppna prioriteringar som skulle medföra att färre får vad de önskar medan det tredje utgjorde en modell som accepterar tilläggsavgifter och leder till att fler får som de önskar. Här ställs dock ökade krav på information och tillsyn, sa Anders Anell.

–          Alla alternativ ger ojämlikheter ­– vilken ojämlikhet är mest rättvis?

Svaret på frågan varierar med både värderingar och inramningen, dvs om det gäller en hörapparat eller en behandling som får effekter på  livslängd.

Anders Anell såg framför sig att egenavgifter säkerligen skulle utnyttjas olika av olika socioekonomiska grupper men noterade att det redan existerar vid val av lins vid operation av grå starr och val av hörapparat. Det är bara tillämpningen som varierar godtyckligt mellan landsting. Enligt Anders Anell skulle egenavgifter, om de utvecklas på fler områden, ge sjukvården bättre möjligheter att informera om behandlingsalternativ, fler skulle få den vård de önskar, det skulle blir lättare att undvika att (endast) påstridiga patienter får sina önskemål tillfredsställda och det skulle även medföra en utveckling av innovationer.

LochC2_72dpi

Anders Lönnberg och Per Carlsson

Presentationen följdes av en diskussion där Anders Lönnberg, ordförande i Diabetesorganisationen i Sverige, började med att säga att svaret på prioriteringsfrågan inte är att välja, det är snarare att rationalisera. Effektiviteten av patientinflytande i vården ökar med 40 procent, samtidigt som kostnaden sjunker med 20 procent.

–          Istället för att försöka fördela elände så behöver vi se hur vi kommer bort från det.

Det svåra är hur vi ska prioritera vilka som får bättre vård. Anders Lönnberg menade även att systemet idag är alldeles för kortsiktigt, kopplat till varje budget. Han ansåg att det måste satsas mer på ekonomiskt långsiktigt styrda system där kvalitet i vården minskar kostnader. Som det är nu så är sjukvården det största hindret, inte patienten.

–          Svensk sjukvård är för lite proaktiv. Undvik prioriteringar och rationalisera istället.

Morgonens andra kommentator Per Carlsson, centrumchef för Nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg vid Linköpings universitet, sa att han är glad över rapporten för att den lyfter upp viktiga frågor på bordet. Han påstod att det är svårt att göra prioriteringar öppna och att höga kostnader för behandlingar ibland krockar med jämlikhetsfrågor.

–          Det är omöjligt att komma i närheten av acceptabel rättvisa.

Per Carlsson menade även att det finns en legitimitet i sjukvården och att det, när det kommer till patientinflytande, är en fråga hur långt det går att sträcka sig för att ta in sådant som det tidigare har sagts nej till.

Anders Anell avslutade med att säga att huvudsyftet med rapporten är att ställa frågor och resonera om alternativ till patientinflytande.

–          Om man möjliggör egenavgifter inom svensk sjukvård i större utsträckning blir alternativen mer transparenta och då kanske landstingen gör vissa omprioriteringar.

Anders Anell betonade slutligen att det finns en anledning till att vissa vårdformer och läkemedel är bortprioriterade. Då ska det heller inte finnas möjlighet att åka till ett annat land för att få vård och att de svenska landstingen betalar.

panel

Hans Winberg, Leading Health Care, med panelen