Cirkulär ekonomi med fokus på Kina

23 företrädare från olika distrikt i Peking, Kina, intresserade av att lära sig mer om cirkulär ekonomi besökte igår Entreprenörskapsforum. Vd Johan Eklund, även professor BTH, gavs möjlighet att presentera forskningsstiftelsens verksamhet och lät sedan Almas Heshmati presentera rapporten ”A Review of the Circular Economy and its Implementation in China, Sweden and Europe”.

Almas Heshmati, professor vid Sogang University, Seoul, Korea, och Jönköping International Business School, inledde med att beskriva cirkulär ekonomi som en strategi för hållbar utveckling med syfte att ta itu med problem med miljöförstöring och resursbrist.

Cirkulär ekonomi är ett skifte från smal avfallshantering till bred effektivitetsorienterad kontroll i alla faser av råmaterialutvinning, produktion, distribution och konsumtionsprocesser.

Det handlar om tre R-principer: Reduce, Reuse and Recycle, sa Almas Heshmati, och tillade att principerna står för ett cirkulärt system där alla material återvinns, all energi kommer från förnybara energikällor och där olika aktiviteter ska stödja och bygga upp ekosystemet liksom människors hälsa och ett hälsosamt samhälle.

I rapporten lyfts Kina som ett exempel på ett land som officiellt har antagit cirkulär ekonomi som policyverktyg för att mäta resursanvändning och utveckling. Heshmati menade dock att Kinas positiva siffror på området kan behöva tas med en nypa salt då de kanske inte alltid beskriver hur det ser ut i verkligheten. Han berättade om hur Kina jobbar på mikro-, meso- och makronivå och hur detta arbete kan utvärderas och mätas.

Almas Heshmati framhävde även entreprenörskap som en viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt, genombrott av innovationer och skapande av arbetstillfällen. Hållbart entreprenörskap handlar om att upptäcka och nyttja ekonomiska möjligheter i samband med marknadsmisslyckanden där verksamhet kan drivas mer miljömässigt och socialt hållbart.

Bland policyrekommendationer för att lyckas med en strategi för hållbar utveckling föreslog Almas Heshmati bl a reformer av miljölagstiftning, stadsplanering samt policyåtgärder för att öka produkter och tjänsters livslängd som viktiga komponenter. Han lyfte också behovet av förbättrad medvetenhet bland företag, anställda och konsumenter som viktigt för en cirkulär produktion, konsumtion och avfallshantering.

Ladda ned rapporten