Ny rapport: Positiva sysselsättningseffekter öppnar för ny LAS-reform

Anställningsskyddet i Sverige utformades för mer än 40 år sedan under en tid då den svenska arbetsmarknaden var väsentligt annorlunda än vad den är idag. År 2001 infördes en reform som innebar att företag med mindre än elva anställda fick möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum analyseras sysselsättningseffekterna av tvåundantaget. Resultaten visar att reformen skapade cirka 4 200 jobb per år i företag med 5–9 anställda samt förbättrade möjligheterna till anställning för yngre arbetstagare födda i Sverige. 

I Det svenska anställningsskyddet – Vilka sysselsättningseffekter ger undantagsreglerna?, lyfts att en relativt marginell förändring av turordningsreglerna har lett till ett flertal positiva effekter för de företagare som fick möjlighet att undanta två arbetstagare från sist-in-först-ut-principen.

 

Ett problem är att reformen skapade en ny tillväxtbarriär vid tio anställda, och att den var för marginell för att påverka utrikes föddas möjligheter att få ett arbete, säger professor Sven-Olov Daunfeldt, en av rapportens författare.

Resultaten visar att tvåundantagsregeln inte haft någon effekt på anställningar och uppsägningar av äldre arbetstagare, men har lett till ökade anställningar av yngre inrikes födda arbetstagare som tidigare var arbetslösa eller stod utanför arbetskraften.

 

De positiva effekterna av tvåundantaget pekar på att det är dags för en utvidgning av den reform som infördes för nästan 20 år sedan. Vårt förslag är att det nuvarande tröskelvärdet på elva anställda höjs eftersom den förhindrar företag från att växa, säger Anders Bornhäll, forskare Handelns Forskningsinstitut.

Enligt rapportförfattarna kommer mindre justeringar av turordningsreglerna inte att leda till en förbättrad arbetsmarknadssituation för de utrikes födda som är arbetslösa eller står utanför arbetskraften. Därför bör en höjning av tröskelvärdet kombineras med en ökning av hur många anställda som faktiskt får undantas från turordningsreglerna. En alternativ reform är att företagen, istället för att få undanta två arbetstagare från turordningsreglerna, får välja två (eller flera) arbetstagare som inte ska omfattas av sist-in-först-ut-principen.

 

Ladda ned Det svenska anställningsskyddet – Vilka sysselsättningseffekter ger undantagsreglerna?

 

För intervjuer och kommentarer:

Anders Bornhäll, forskare Handelns Forskningsinstitut, 072-532 76 91

Sven-Olov Daunfeldt, professor Högskolan Dalarna och forskningschef Handelns Forskningsinstitut, 070-295 72 84.