AI-reglering riskerar att hämma både innovation och riskhantering

Alla pratar om AI men menar de samma sak? Det pågår initiativ för att reglera AI och hantera de risker tekniken kan medföra både inom och utanför Europa. Därför får definitionen av AI en väldigt konkret innebörd som påverkar innovation, entreprenörskap, digitala marknader och riskhantering på både kort och lång sikt.

I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum benas skillnaderna mellan smal AI, generell AI och superintelligens ut. Författaren menar att det pågående EU-regleringsförslaget riskerar att skapa en överdimensionerad regelbörda, ökad osäkerhet på marknaden och hämma AI-utvecklingen.

I Vad menas med AI, vad regleras och varför är det viktigt? pekar författaren Joakim Wernberg på att det används olika definitioner för att främja, reglera eller mäta AI-tillämpningen i ekonomi och samhälle. Hur tekniken definieras har stor betydelse för vilken typ av teknik och verksamheter som kommer att omfattas i praktiken. Risken är att det skapas incitament att undvika AI-klassificering eller att ”fördumma” AI-baserade tjänster. I värsta fall ökar risken att innovation och entreprenörskap på AI-området förläggs utanför EU.

– Marknaden behöver tydliga och långsiktiga spelregler samt en regelbörda som är proportionerlig till regleringens syfte. Det är inte självklart att de nya AI-regleringar som nu arbetas fram lever upp till dessa krav, säger Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och skriftens författare.

Definitionen av AI har också betydelse för hur reglering anpassas för att hantera de risker som den nya tekniken medför.

– Om reglering utformas utifrån superintelligens och därför är anpassad till risker i paritet med kärnvapen, men tillämpas på dagens smala AI med en helt annan riskprofil blir hela riskhanteringen undermålig, säger Joakim Wernberg.

Den reglering som nu står för dörren i EU ser ut att innebära att många AI-tillämpningar kommer att klassas som högrisktillämpningar och omfattas av överdimensionerad regelbörda.

– Regleringen av AI kommer att spela en allt viktigare roll för det europeiska näringslivets konkurrenskraft då datadrivna värdekedjor inom snar framtid kommer att genomsyra hela ekonomin. Det är jag inte övertygad om att de nya regelverken håller för, säger Joakim Wernberg.

För intervjuer och kommentarer:
Joakim Wernberg, forskningsledare för Digitalisering och teknikpolitik vid Entreprenörskapsforum och lektor i Teknik och samhälle vid Lunds universitet. Tel 070-874 14 94