Ny rapport: Företag mer beroende av varandra i den digitala ekonomin

Det pågår en strukturell förändring i näringslivet. Mjukvarubaserade och datadrivna förbindelser mellan företag möjliggör nya produktivitetsvinster och sänkta trösklar för att dra nytta av digital teknik, men medför också nya ömsesidiga beroenden och behov av stora digitala marknader.I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att omorganiseringen av digital teknik förändrar näringslivets förutsättningar och ömsesidiga beroenden. Det har potentiellt stor betydelse för närings-, handels- och tillväxtpolitiska prioritering

Den nya näringslivsstrukturen innebär markant sänkta trösklar för användning och tillgång till digital teknik.

– Utvecklingen har gjort det enklare och billigare att starta och expandera företag där man kan investera i hårdvara efter behov istället för i eget fysiskt kapital. Digitala plattformar och molntjänster förenklar dessutom för mindre företag att digitalisera delar av sin verksamhet, säger Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och rapportens författare.
Denna utveckling ökar sannolikt med utvecklingen av nya AI-tillämpningar. Företagen i näringslivet blir mindre autonoma och mer sammanflätade med varandra. Det skapar möjligheter, men förändrar även förutsättningarna för företag och politiska beslutsfattare.

– Företag har blivit mer beroende av varandra, både inom och mellan länder. En stor del av näringslivet outsourcat sin digitala hårdvara, endast tre av tio företag äger och förvaltar sin interna IT-miljö helt själva, säger Joakim Wernberg. Dessutom har användningen av digitala plattforms- och molntjänster blivit allt mer verksamhetskritisk.

– Det handlar inte bara om effektivisering verksamheter utan om framväxten av nya typer av datadrivna tjänster med ett potentiellt stort bidrag till produktiviteten. Ökade ömsesidiga beroenden mellan företag förändrar dock förutsättningar för allt från cybersäkerhet till närings- och handelspolitik.

I rapporten presenteras sju policyförslag med syfte att främja nyttan med mjukvarubaserade och datadrivna tjänster och ett sammanflätat näringsliv samtidigt som riskerna hanteras:

  1. Inför ett expanderat och förenklat FOU-undantag för att små företag ska kunna digitalisera.
  2. Genomför en samlad konsekvensbedömning av regleringen av digitala marknader inom EU.
  3. Balansera reglering av portabilitet och kompatibilitet vid byte av tjänsteleverantör med behovet av utrymme för innovation och konkurrens.
  4. Utred möjligheten att främja en harmoniserad inre marknad för dataflöden i EU.
  5. Inför en gemensam inre marknad för dataflöden, mjukvarubase¬rade och datadrivna tjänster mellan EU och USA istället för enskilda handelsavtal.
  6. Ge näringslivet en aktiv roll i arbetet med nationellt cybersäkerhetscenter.
  7. Främja forskning som fokuserar på mjukvarubaserade och data¬drivna värdekedjor och de dataflöden som uppstår i den digitalise¬rade ekonomin, exempelvis i tillämpningen av artificiell intelligens (AI).

Ladda ned: Bland moln och plattformar – En kartläggning av hur datadrivna tjänster förändrar ekonomin

För intervjuer och kommentarer: Joakim Wernberg, forskningsledare för Digitalisering och teknikpolitik vid Entreprenörskapsforum och lektor i Teknik och samhälle vid Lunds universitet, 070-874 14 94