Ny rapport: Reglera inte bort tjänsteleverantörernas potential

Kunskapsintensiva leverantörer som huvudsakligen säljer tjänster är de som vuxit snabbast mätt som antalet anställda och förädlingsvärden i Sverige mellan 1997–2018. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att de specialiserade och kunskapsintensiva tjänsteleverantörerna är centrala för tillväxt och förnyelse, då de både utvecklar och förnyar det lokala näringslivet samt står för en stor andel av de nya välavlönade jobben.

Den snabbaste ökningen i antalet anställda och antalet STEM-anställda samt nya företag återfinns i Stockholm.

– Utvecklingen för Sverige är inte ny men omfattningen, hastigheten och det ökande inslaget av datadrivna tjänster förändrar näringslivets struktur och leder till mer ömsesidiga och långsiktiga beroenden mellan företag, säger Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum och en av rapportens författare.

I rapporten ges en beskrivning av omfattningen, strukturen och den ekonomiska betydelsen av en svensk ”supply chain economy”. Framväxten av mjukvarubaserade och datadrivna tjänster leder till snabb förändring i näringslivets struktur och innehåll. Det ger policyimplikationer, bland annat behov av smart reglering som inte ökar regelbördan. Tyvärr går riktningen åt motsatt håll och hotas av en tilltagande restriktiv reglering inom EU och en växande opinion för handelshinder.

Författarna pekar på att:

1) Gränshinder och protektionism påverkar det inhemska näringslivets produktivitet negativt och den pågående regleringsivern inom EU försvårar för kunskapsintensiva leverantörer. Hinder för dataflöden blir allt tydligare handelshinder.

2) De svenska leverantörernas bidrag till både export och produktivitet bör analyseras närmare då digitaliseringen och automatiseringen av många tjänster ofta gynnar företag och länder med lägre lönekostnader utanför OECD-området. Det innebär ökad global konkurrens.

Ladda ned: De kunskapsintensiva leverantörernas ekonomiska betydelse i svenskt näringsliv – en nationell och regional analys

För intervjuer och kommentarer: Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076–884 57 83