Swedish Entrepreneurship Summit: En hyllning till entreprenörskapet

21 gånger i Örebro! För den 15 februari 2017 var Entreprenörskapsforum tillbaka i Närke med den årliga konferensen Swedish Entrepreneurship Summit som fokuserar på entreprenörskap och innovation. Nytänkande och förändring var inledningsord som landshövding Maria Larsson lyfte när hon välkomnade deltagarna till konferensen. Och visst blev det mycket av nytänkande när policyförslag och idéer för att främja entreprenörskap diskuterades i perspektiv av kompetensbehov, företagsstöd, exportstrategier, integration och regional tillväxt. 

Ta del av webbutsändningen av Swedish Entrepreneurship Summit 

Maria Larsson

Behovet av en attraktiv miljö för regional tillväxt

Konferensens första pass Hur viktig är en attraktiv miljö för tillväxt och utveckling i regionen? Ställde en konkret fråga som besvarades enkelt: mycket viktig! Inledningsvis drog Per Tryding, vice vd Sydsvenska Handelskammaren och ordförande för Regionalpolitiskt forum, forskningsledare Johan P Larssons, Entreprenörskapsforum, presentation som beskrev en attraktiv region som en plats där människor vill bo och arbeta, men även besöka. För detta krävs en fungerande infrastruktur mellan täta, attraktiva och produktiva noder. Åtgärder för att öka regional attraktivitet var exempelvis fler regionaliserade skatter, t ex bolagsskatten, och att uppmuntra regionala experiment.

Iren Lejegren, Jeanette Berggren, Katarina Tolgfors, Johan Eklund, Caroline Wigren och Per Tryding. 

Caroline Wigren, docent Lunds Universitet, talade därefter om s k rulltrapperegioner där människor skapar ett liv på en ort genom att först studera där och sedan bygga upp sitt liv med partner, arbete och barn. Därmed blir människan bunden till platsen. Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS kommenterade att det är svårt att skapa policy som specifikt främjar entreprenörskap på landsbygden.

Infrastruktur, näringslivsklimat, kompetens och kultur

En insiktsfull panel bestående av Jeanette Berggren, vd Örebroporten, Iren Lejegren, regionråd (S) och Katarina Tolgfors, oppositionsråd (M), berättade om lokala och regionala exempel på hur just Örebroregionen blivit mer attraktiv. Iren Lejegren visade hur regionen tagit fram en checklista som motsvarade medborgarnas önskemål om förbättrad infrastruktur, samverkan över regiongränserna, ökat medbestämmande och bättre näringslivsklimat. Efter att sakta men säkert checkat av lista har regionen nu börjat på en ny.

Katarina Tolgfors tog upp frågan om hur kompetensen hos nyanlända och invandrare med kunskaper inom sjukvård kan tas tillvara bättre. Givet regionens universitetssjukhus finns stora möjligheter och arbetet med att förenkla processerna har påbörjats. Även Jeanette Berggren tog upp kompetenstillgången i regionen. Hon såg utbudet av kultur som ett sätt att locka till sig människor till en stad. Den offentliga sektorn kan stå för lokaler och infrastruktur, men civilsamhället och entreprenörerna måste stå för utbudet, t ex som Lerbäcks teater.

 

Så kan små- och medelstora företag nå tillväxtmarknaderna

Därefter var det dags att prata exportstrategier och internationalisering. Joakim Ladeborn, samordnare för exportstrategin och Team Sweden på Utrikesdepartementet, berättade att ca 70 procent av vår export idag går till EUs inre marknad. Men fram till 2020 är det främst Asienmarknaden som växer. Sverige måste därför börja nå ut till de nya tillväxtmarknaderna, även via de små- och medelstora företagen, dessutom högre upp i värdekedjan. Team Sweden har därför 22 insatsområden för att effektivisera statens främjanderesurser.

Carly Smith-Jönsson, Lena Sellgren, Anna Wallén och Joakim Ladeborn

Anna Wallén, riksdagsledamot (s) lyfte behovet av ”en dörr in” och regionala exportcentra som stöd för företagen för att nå ut på exportmarknaden. Hon betonade också vikten av frihandelsavtal för små och medelstora företag. Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden, hänvisade till Sverige som ett litet exportberoende land och att konkurrensen hårdnar med ett ökande antal tillväxtländer.

Lena Sellgren

– Problemet är att vi tappar mer än andra västeuropeiska konkurrentländer. Det är en politisk fråga att se till att det finns förutsättningar för företagande i Sverige och att vi är ett attraktivt land för investeringar.

Carly Smith Jönsson, analytiker Tillväxanalys, berättade att myndigheten tittar på främjandet i andra länder. Genom att jämföra oss med andra är det enklare att göra rätt prioriteringar och utveckla ett än mer effektivt främjande i framtiden. Bl a lyfte hon att små och medelstora företag kan komma ut på marknaden genom att vara underleverantörer, bedriva grossisthandel eller agera uppköpare.

 

Egenföretagande som väg in på arbetsmarknaden

Migration, företagande och regional tillväxt var temat för det tredje passet. Inledde gjorde Martin Klinthäll, docent Linköpings universitet. Han menade att om man vill fånga upp entreprenörer bland de nyanlända krävs att man hittar de som har personlig kompetens och erfarenhet, men det måste också finnas motivation. Yosef Mohamed, VD och grundare av Transfer Galaxy, som har som vision att vara ett swish för utlandsbetalningar, efterfrågade enklare regler för företag och en skattelättnad för nystartade bolag.

Mats Persson, Erik Nilsson, Catharina Bildt Grape, Yosef Mohamed och Martin Klinthäll 

Catharina Bildt Grape som jobbar med integration och migrationsfrågor, bl a med studiecirklar och mentorskap, för Företagarna, upplevde att Arbetsförmedlingen inte är tillräckligt bra på att fånga upp drivna entreprenörer. Hon tyckte inte heller att reglerna för företagande är tillräckligt anpassade efter en egenföretagares förutsättningar, t ex vad gäller det försörjningskrav som nyanlända efter tretton månader måste uppvisa.

Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), betonade att de utbildningsinsatser som görs får utslag. Det går dock att göra ännu mer, Arbetsförmedlingen kan optimeras och det är viktigt att egenföretagandet drivs av en egen vilja och inte tvång, sa Nilsson. Han tillade att det är ett problem att utlandsfödda sitter på lågkvalificerade jobb.

– Om utrikesfödda med hög utbildning kan få hjälp att matchas med ett yrke som passar deras utbildningsnivå kan deras lågkvalificerade jobb gå till lågutbildade som idag går arbetslösa.

Mats Persson, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson (L), menade att om egenföretagandet ska fungera som en väg in på arbetsmarknaden krävs det att incitamenten blir bättre.

– Det är för liten ekonomisk skillnad mellan bidrag och den effekt egenföretagande ger. Finns det inte motivation och incitament till ett liv utan bidrag kommer inget förändras.

 

Från katastrofscenario till världens bäst riggade förutsättningar

Efter en välbehövlig kaffepaus var det dags att diskutera Främjandeinsatser för företagande och tillväxt. Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum, professor KTH och ordförande i den nyligt lanserade Entreprenörskapsutredningen inledde. Han presenterade den bredd av förslag som utredningen innehåller, från framtida försörjningsstrukturer i delningsekonomin till effektiviserade främjandeinsatser. Att ny teknik i form av robotisering, automatisering och artificiell intelligens ska hota hälften av alla jobb, ser han som ett kittlande katastrofscenario, men mer realistiskt är att 7-8 procent av jobben i Sverige potentiellt försvinner. En kraftig omställning krävs dock. I utredningen föreslås bl a nya vägar in i det svenska samhället, starkare incitament för cirkulära modeller, innovationstävlingar och crowd-sourcing.

Mikael Damberg 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg var förste kommentator och sa att det är grön, eller åtminstone gul bock, på flera av Entreprenörskapsutredningens förslag. Han berättade vidare att Sverige har en fördel i ett system som hyggligt håller ihop och som fokuserar på trygghet i förändring samt på jobb och livslångt lärande. Han menade vidare att Sverige är det land som är bäst riggat för att möta utmaningarna. Slutligen nämndes nya satsningar på bostäder och infrastruktur samt ett nytt kunskapslyft. Därtill ska en aktiv näringspolitik fokusera på att skapa, växa och exportera, avrundade Mikael Damberg.

Johan Eklund, Pontus Braunerhjelm, Karin Bodin, Gunilla Nordlöf och Mikael Damberg

Karin Bodin, vd Polarbrödsgruppen och en av Entreprenörskapsutredningens referensgruppsledamöter, lyfte därefter vikten av en uthållig försörjning och behovet av visionärer som likt Elon Musk, bl a Tesla Motors, PayPal och SpaceX, skapar lust att arbeta för en gemensam vision. Hon betonade också vikten av att inte vara anställningsbar utan företagsam efter grundskolan.

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf, gd Tillväxtverket, var också inbjuden att kommentera och lyfte frågor om vad som är viktigt att se över i främjarsystemet, t ex att ta bort hinder och göra regelförenklingar som driver tillväxt i företag. Hon efterfrågade också konsekvensutredningar för att få fram kunskap om hur olika regler stärker svensk konkurrenskraft.

 

Svensk arbetsmarknad: matchning, ingångsålder, utbildning och informerade val

Kompetensbehov och utbildning stod i fokus i det efterföljande passet. Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum samt professor JIBS och BTH, inledde seminariet med att presentera statistik över Sveriges problem med att matcha arbetsmarknadens behov med passande arbetskraft. Paradoxalt har det svenska utbildningsväsendet på senare år byggts ut i en högre takt än tidigare.

– Det finns en övertilltro till att utbildning löser alla samhällsproblem. Jag tror att finns andra mekanismer, incitamenten måste fungera bättre.

Johanna Palmberg, Malin Påhls, Erik Nilsson, Johan Schnürer, Tobias Krantz och Johan Eklund

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv, såg ett tydligt tillväxthinder i att inte kunna hitta kompetenta rekryteringar. Han lyfte också frågan om att Sverige har väldigt hög ingångsålder för utbildade på arbetsmarknaden.

– Många talar om en ökad pensionsålder men ignorerar helt att vi måste sänka ingångsåldern på arbetsmarknaden. Det skulle få stora positiva ekonomiska effekter.

Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), tyckte att Sverige precis som många andra länder har stor problematik med matchningen på arbetsmarknaden. Skillnaden i Sverige, jämfört med OECD, är inte överutbildning utan snarare underutbildning. Vi har en enorm brist på yrkesutbildade. Kunskapslyftet innefattar därför även vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Malin Påhls, ordförande Saco studentråd, menade att många studenter gör oinformerade val som leder till avhopp vilket i sin tur skapar en osäkerhet bland studenterna som väljer att läsa vidare.

– Vi pratar väldigt mycket om kompetensförsörjning och matchning ut från universiteten men inget om matchning in på universiteten. Vi måste investera mer i rekryteringsprocessen.

Johan Schnürer

Johan Schnürer, rektor Örebro universitet, menade att även på universitetsnivå lider Sverige av ett kompetensbehov. Kunskapsskillnaden mellan studenter med toppbetyg är allt för stor. Schnürer pekade på lärarutbildningen som en extra viktig insatsfråga, särskilt för den långsiktiga konkurrenskraften.

 

Statligt stöd och riskkapital till innovativa små och medelstora företag

Företagsstöd och finansiering var rubriken för konferensens allra sista pass. Patrik Tingvall, professor Södertörns högskola, Ratio och Tillväxtanalys, beskrev inledningsvis omfattningen av olika innovationsstöd som kan delas in i direkta stöd, statligt riskkapital, företagslån och exportfrämjande från 23 olika aktörer.

Patrik Tingvall 

– Vid stöd uppstår på sikt positiva effekter på produktivitet och investeringar i de företag som fått stöd, en slags socker- eller vitamininjektion. På lång sikt är det dock svårt att spåra några positiva effekter på sysselsättning, försäljning eller produktivitet.

Som kontrast till Patrik Tingvalls resultat berättade Ann-Christin Bergstedt, ägare och vd Nemax, om hur företaget fått två konsultcheckar som gett möjlighet att ta ett helhetsgrepp om organisationen, utveckla den och anställa ytterligare personer. Idag kan de konkurrera om avfallshantering med de stora jättarna. Bo Sandberg, serieentreprenör och ordförande Almi Mälardalen, förklarade att Almi investerar intelligent kapital och ger rådgivning i samband med sina lån. Bankerna däremot är inte intresserade av att låna ut till entreprenörer, de pratar Basel III och kapitaltäckningskrav.

Tim Brooks, Daniel Wiberg, Bo Sandberg, Ann-Christine Bergstedt och Patrik Tingvall 

Tim Brooks, avdelningschef företag Tillväxtverket, beskrev de stöd som Tillväxtverket erbjuder, dels hjälp till företag som vill bli globala, dels stöd till de som vill öka sin digitalisering. Vidare betonade han hur viktigt det vara att staten finns med som aktör för de riktigt små företagen i de tidiga faserna.

– Det nya fond-i-fond-systemet kan underlätta för staten att komma in tidigare, i senare faser finns det alltid gott om pengar.

Sist ut i panelen var Daniel Wiberg, chefekonom Företagarna, som lyfte fram hur företagen ständigt arbetar på marginalerna. De här stöden söks för att företagaren ska kunna åka på en delegationsresa eller anställa någon i ett projekt.

– Företagaren vill verka på egen hand. Stöden är verktyg för att tillväxten ska gå lite fortare än vad den annars hade gjort.