Successionsplanering nyckeln till framgångsrikt generationsskifte

Ulrika Stuart Hamilton, Karin Hellerstedt, Miriam Bird och Karl Wennberg

Undersökningar visar att mer än 50 000 småföretagare med anställda planerar att gå i pension under de kommande fem åren. Hur hanteras den oundvikliga utmaning som detta innebär, då de små företagen har avgörande betydelse för jobbtillväxt såväl som för ekonomisk tillväxt och den betydelsen bedöms öka i framtiden? Entreprenörskapsforum bjöd in till ett seminarium för att belysa vad forskningen säger om dessa utmaningar.

Inför ett fullsatt auditorium hälsade Ulrika Stuart Hamilton åhörarna välkomna. De tre inbjudna forskarna Karl Wennberg, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, Karin Hellerstedt, lektor vid Jönköping International Business School och Miriam Bird, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, har alla tre deltagit i den aktuella studien om ägar- och generationsskiften i familjeföretag. Studien har pågått i två år och nu finns det resultat att redogöra för.

Studien behandlar företag där två eller fler personer som arbetar inom företaget är nära släkt. Studien är relevant ur flera perspektiv, såväl individuellt, regionalt som nationellt och en litteraturgenomgång visar att inom entreprenörskapsfältet har forskningen hittills fokuserat på ägarfrågor i nystartade företag. Mest forskning är gjord på skiften av ledningen, snarare än på ägandet.

Karl Wennberg

–          Sverige har den högsta medelåldern bland småföretagare i hela Europa och står inför en betydande strukturomvandlig. Färre bolag skiftas nu än för fem år sedan och med 10 000-tals bolag med 100 000-tals arbetstillfällen har vi en utmaning framför oss som är större än Saab automobile.

Ägarskiftet påverkar

Hur påverkas då företagets utveckling av ett generationsskifte? Studien visar på ett par intressanta iakttagelser. Familjeföretag som skiftar till externa ägare går både bättre och sämre än företag som hålls inom familjen; det finns en högre varians i tillväxten. Externa ägare har även visat sig påverka den långsiktiga prestationen positivt.

Däremot är nedläggningsrisken för företag som skiftas inom familjen mindre; de har en högre överlevnadsgrad. Detta kan tolkas som att när man håller företaget inom familjen inte tar samma risker som när en extern ägare kliver in.

Karin Hellerstedt

Goda förberedelser ett måste

Ett generationsskifte misslyckas oftast på grunda av bristande skiftesplanering; att tidigare ägare inte klarar av att lämna över, interna konflikter eller att det är svårt att hitta såväl en intern som en extern efterträdare. Nyckeln är därför att tidig inleda successionplaneringen, att utbilda efterträdare i god tid, föra vidare socialt kapital och kunskap.

Martin Christiansson, entreprenör med bakgrund från företagsförvärv inom Nordstjernan, har just förvärvat ett företag och var inbjuden att kommentera studien. Han bekräftade bilden att detta är en lång process, ett förvärv är en lång resa – både för säljare och köpare. Det gäller att beakta de finansiella förutsättningarna och att göra sin hemläxa. Det är även viktigt att ha realistiska förväntningar på värderingen av bolaget.

–          Ofta tenderar företagare att tänka i termer av vinst och omsättning, utan någon vidare hänsyn till företagets skulder. Det kan försvåra förvärvsprocessen och göra perspektivet skevt vad gäller hur man ser på företagets värdering.

Martin Christiansson

I förvärvsekvationen måste man även ta hänsyn till leverantörer och kunders inställning till en ny ägare. Hur påverkas de av att de ofta långa relationerna till en tidigare ägare nu förändras?

För upp frågorna på agendan

Avslutningsvis ombads de tre forskarna och åhörarna fundera över vilka policyrekommendationer som finns att ge i denna viktiga fråga. Tyngdpunkten i dessa kommentarer låg i att detta är en lång process, som familjeföretag i allmänhet inte uppmärksammar i tid eller arbetar aktivt med, där finns det utrymme för förbättring. När man närmar sig en försäljning och får en indikation om en ”låg” värdering av bolaget i relation till förväntan, så skjuter man ofta upp skiftet och därmed problemen. Därför behövs kunskap och utbildning för att informera om hur värderingar ser ut och hur de sammanställs. Företagarna måste bli medvetna om problemen i tid.

I vissa specifika branscher(t ex industri och gruvnäring) är det även viktigt att hitta en näringslivskoppling till utbildningssystemet. Annars är risken att man ”låser in” branschkunskapen i ett viss demografiskt kontext och kunskap försvinner med en viss generation.

Forskare och praktiker var överens om den kanske viktigaste slutsatsen från, att frågorna som rör generationsväxling måste upp till ytan och diskuteras mer genomgående av både politiker, forskare och företagare!

Följ oss på: