Thulins tabeller

Thulins_tabeller_banner

Per Thulin disputerade i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i januari 2010 och är nu verksam som forskare vid Entreprenörskapsforum och KTH. Under vinjetten Thulins Tabeller presenterar han en analys baserad på färsk data

16-12-12 Den svenska entreprenörsviljan är hög
Den svenska entreprenörskapsviljan är hög men skiljer sig mellan svenska län. En majoritet, 52 procent, av östgötarna som inte är företagare idag kan tänka sig att bli det. Motsvarande andel i Blekinge och Södermanland är 38 procent.

2015-02-17 Bristande kompetensförsörjning på den svenska arbetsmarknaden
Svenska små- och medelstora företags tillväxtvilja är god framgår av Tillväxtverkets senaste rapport Företagens villkor och verklighet 2014. De flesta företag förutom soloföretag önskar dessutom växa såväl i omsättning som i antal anställda.

2014-05-05 Globala värdekedjor och svensk konkurrenskraft
Hur kan vi bedöma Sveriges internationella konkurrenskraft? Det vanligaste förekommande måttet utgår från omfattningen på landets bruttoexport, men som Tillväxtanalys visar i rapporten ”Competing in Global Value Chains” är det ett långt ifrån optimalt mått som dessutom tenderar att bli allt mindre informativt i takt med den ökande globaliseringen.

2014-04-11 Dyrt och tidskrävande att starta bolag i Sverige
Så kan man kanske lite hårdraget tolka delar av Världsbankens nyligen publicerade rapport om det svenska affärsklimatet.  Samtidigt som Sverige får mycket beröm i rapporten lyfter Världsbanken också fram sex områden där Sverige inte ligger riktigt lika bra till.

2014-03-04 Innovationsintensiva små och stora företag
Ny statistik från SCB1 visar att större företag generellt sett satsar mer på sin innovationsverksamhet än vad mindre företag gör.

2014-02-04 Hurra vad vi är bra!
Ny statistik från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) visar att den positiva trend Sverige uppvisat sedan några år avseende entreprenörskapet fortsätter

2013-12-05 Ytterst oroväckande med riskkapitalmarknad i fritt fall
I månadens Thulins Tabeller framkommer att de privata riskkapitalinvesteringarna har minskat med närmare 70 procent under de senaste fem åren. En liknande nedgång syns i antalet riskkapitalföretag och det informella riskkapitalet kompenserar inte tappet. En riskkapitalmarknad i fritt fall är därför ytterst oroväckande

2013-11-05 Röra om i grytan nyttigt för kommunal utveckling?
I 71 av landets kommuner har kommunstyrelsens ordförande kommit från samma parti de senaste 40 åren. Den här månadens tabell tittar närmare på hur några kommunala nyckelvariabler skiljer sig åt mellan enpartikommuner  och övriga kommuner.

2013-10-08 De små och medelstora företags roll för sysselsättningen
Det finns en betydande dynamik i det svenska näringslivet. 17 procent av jobben omsätts per år och de små och unga företagen står för nästan 90 procent av den totala ökningen av nettojobb under perioden 2000–2009. Det är snarare företagets ålder än företagets storlek som är avgörande för sysselsättningstillväxten.

2013-09-12 Sverige i innovationsligans topp, men med låg effektivitet i innovationsprocess
Återigen hamnar Sverige på en hedrande andraplats då Cornell University, INSEAD och WIPO rankar världens länder med avseende på innovation

2013-05-17 Nödvändighets- och möjlighetsmotiverat entreprenörskap
Inom entreprenörskapsforskningen är det vanligt att skilja mellan entreprenörskap som motiveras av brist på annan möjlighet till försörjning – det s.k. nödvändighetsmotiverade entreprenörskapet – och entreprenörskap som motiveras av en upplevd affärsmöjlighet – det s.k. möjlighetsmotiverade entreprenörskapet.

2013-04-10 Skatteregelbörda och nyföretagande
Trots regeringens uttalade mål om att kraftigt minska regelbördan för i synnerhet små- och medelstora företag lanserade Finansdepartementet nyligen ett förslag som innebär att arbetsgivare ska lämna inkomstuppgifter för sina anställda till Skatteverket varje månad istället för som idag en gång per år. En oberoende analys beställd av Företagarna visar att förslaget skulle kosta ca en miljard kronor i ökade administrativa kostnader per år för svenska småföretag!

2013-03-05 Regionstorlek och entreprenörskap
Små och stora regioner är i genomsnitt mer företagstäta än mellanstora regioner. Större orter tenderar att locka fram fler affärsmöjligheter och i de minsta orterna startas företag som enda alternativ till anställning

2013-02-13 Det går inte att konkurrera utan kunskaper i en kunskapsdriven ekonomi
Sverige har under lång tid hamnat allt längre ner på OECD:s lista över grundskoleelevers resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Enligt den senaste s.k. PISA-studien från 2009 presterar svenska elever sämre än elever från samtliga övriga nordiska länder inom både matematik och naturvetenskap. Frågan är vad den utvecklingen betyder för vårt framtida välstånd.

2012-11-15 Entreprenörskap och produktivitet
BNP per capita används många gånger som en indikator på ett lands välstånd och en ökning i BNP per capita ses ofta som synonymt med en ökning av invånarnas levnadsstandard. Även om måttet inte är perfekt är det svårt att hitta en bättre indikator på ett lands utvecklingsnivå.

2012-10-08 Ensidiga satsningar på FoU riskerar hämma tillväxt
Att generera ny kunskap står högt på den politiska dagordningen. Sverige når sedan lång tid tillbaka EUs 2020-mål om att minst tre procent av BNP ska gå till satsningar på forskning och utveckling, FoU. Men för att den nya kunskapen ska komma samhället till nytta och leda till ekonomisk tillväxt krävs ett ramverk som uppmuntrar entreprenörskap.

2012-09-10 Entreprenörskapet i Sverige – vad det är och vad det kunde vara!
16 procent av alla vuxna svenskar som i dag inte är entreprenörer är potentiella företagare. Det är bara sex procent av befolkningen som faktiskt är entreprenörer men andelen möjliga företagare bland befolkningen är alltså betydligt högre.

2012-07-06 Små och medelstora företag ungdomars räddning
Ungdomsarbetslösheten är utan tvekan ett av Sveriges absolut största problem. Enligt den officiella statistiken uppgick ungdomsarbetslösheten till 25 procent under första kvartalet i år.

2012-06-08 Alla är vi olika, särskilt politiker
Skiljer sig politikernas syn på vad som är viktigt för ett gynnsamt småföretagsklimat från den i övriga populationen riskerar politiska åtgärdsprogram som syftar till att stimulera ett kreativt entreprenörskap att bli ineffektiva eller kanske rent av kontraproduktiva.

2012-04-12 Regeringens regelförenklingsarbete ökar företagens regelbörda – betyg IG!
Regeringen påbörjade 2006 ett regelförenklingsarbete med det övergripande syftet att skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag och förmå dem att anställa fler och därigenom minska utanförskapet i landet.

2012-03-15 Kombinatörer – en potentiell jobbskapare
En ny rapport visar att antalet kombinatörer  är fler än de som har sin huvudsakliga inkomst från eget företag

2012-02-21 Betydande dynamiska effekter av RUT och ROT!
Statistiken visar att reformerna utnyttjats flitigt och att de förefaller ha genererat en stor mängd nya företag och arbetstillfällen.

2012-01-10 Diskvalificera inte seriellt entreprenörskap!
Att utveckla en innovation och starta ett nytt företag är alltid förenat  med risk. Vissa idéer faller i god jord och genererar en lönsam  verksamhet medan andra inte gör det och avvecklas. Här har Sverige en  hel del att lära.

2011-12-07 Företagssamma invandrare
Andelen sysselsatta med utländsk bakgrund har ökat högst väsentligt på den svenska arbetsmarknaden under den senaste 20-årsperioden. Vilken roll spelar det för Sveriges ekonomiska utveckling?

2011-11-01 Småföretag och framtida sysselsättning
Hur realistisk är förhoppningen att det är inom småföretagen som de nya jobben skapas?

2011-10-04 Medier – en entreprenöriell idégenerator
Vilken roll spelar media för entreprenörsklimatet?

2011-09-06 Nyföretagandet lågt bland pigga pensionärer
De aktiva 40-talisternas intåg i pensionsåldern har inte satt spår i statistiken över nyföretagandet.

2011-06-08 Grannkommunens nyföretagsamhet smittar av sig
Nyföretagandet varierar kraftigt mellan olika regioner i Sverige och är högst i de tre storstadsregionerna. Dessutom är kommuner med en hög etableringsfrekvens ofta omgivna av andra kommuner med högt nyföretagande och vice versa.

2011-05-03 Sverige ett innovativt land med få innovatörer
Sveriges innovationskraft är god! Det framgår av den senaste rapporten från Pro INNO Europe, IUS (2011).

2011-04-05 Alla känner apan – i alla fall i Sverige!
I Sverige känner fler än varannan vuxen person någon som startat ett företag under de senaste två åren.

2011-03-08 Innovativt svenskt entreprenörskap hotat av sjunkande kunskapsnivå
Att den svenska kunskapsnivån hos ungdomar har fallit under hela 2000-talet riskerar att ge negativa effekter även för entreprenörskapet.

2011-02-08 Det ”entreprenöriella filtret” extra tätt i Sverige – gott om affärsmöjligheter, men låg entreprenöriell aktivitet
Konsortiet Global Entrepreneurship Monitor (GEM) presenterade nyligen sin årliga rapport över entreprenörskapet inom medlemsländerna

2011-01-05 Pressmeddelande: Thulins tabeller – ekonomisk analys på färsk statistik varje månad

2011-01-03 Svenskt entreprenöriellt ramverk medelmåttigt i nordisk jämförelse
Det entreprenöriella ramverket: Sverige bra på att skapa och sprida kunskap, men sämre avseende regelverk, entreprenöriell förmåga och kultur.

2010-12-06 Snabbväxande företag inom industri- och servicesektorn 2006 som andel av totalt antal företag inom respektive sektor
Forskning visar att snabbväxande företag och i synnerhet unga snabbväxande företag, s k gaseller, är särskilt viktiga för ett lands ekonomiska och sysselsättningsmässiga utveckling. Det är med den bakgrunden Sveriges position i figuren framstår som särskilt oroväckande.

2010-11-03 Skillnader mellan kommunala och fristående skolor i synen på entreprenörskap
Skolverket genomförde under hösten 2009 en enkätstudie riktad till samtliga skolhuvudmän i svenska grund- och gymnasieskolor med syftet att kartlägga hur arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande ser ut i skolorna. Rapporten presenterades tidigare i år och visar på en del intressanta skillnader mellan kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor.

2010-10-05 Självständighet och förverkligande bakom företagsstarter
Enligt Tillväxtanalys senaste rapport över nyföretagandet i Sverige startades cirka 60 000 nya företag 2009 – en uppgång med drygt tre procent från föregående år. Motiven bakom de nystartade företagen varierar kraftigt, men en överväldigande del baseras på individers önskemål att själva påverka sin situation på arbetsmarknaden.

2010-09-01 Sveriges företagare bland de äldsta i Europa
Sveriges företagare tillhör de äldsta i Europa. Mätt som andel av samtliga företagare är drygt 48 procent 50 år eller äldre – endast Portugal och Kroatien har en större andel äldre företagare. Det visar en färsk undersökning, genomförd av Entreprenörskapsforum i samarbete Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Följ oss på: