Näringspolitiskt forum

- en fristående arena för företagandets roll i ekonomisk tillväxt och välståndsutveckling

Entreprenörskapsforum har bildat ett Näringspolitiskt forum där viktiga näringspolitiska aktörer samlas för regelbundna policydiskussioner om frågor med särskild relevans för det svenska näringslivets långsiktigt uthålliga utveckling. Som underlag tar Entreprenörskapsforum fram lättillgängliga sammanställningar kring de forskningsrön som visar hur entreprenörskap, företagande, innovationer påverkar tillväxt och välstånd. I samband med att rapporterna lanseras arrangeras öppna aktiviteter.

 

Styrgrupp

Näringspolitiskt forums arbete leds av en styrgrupp.

 

Finansiärer

Finansiärer är PwC, Vinnova och Svenskt Näringsliv.

Rapporter

 

Sources of capital for innovative startup firms Näringspolitiskt forum rapport # 9  NaPo_Sources_framsida_webb

I rapporten Sources of capital for innovative startup firms beskrivs hur kapitalförsörjningen ser ut för svenska innovativa startupföretag i Sverige. Bristande finansiering utpekas ofta som ett hinder för framväxt och utveckling av dessa företag, vilket är ett problem eftersom innovativa startupföretag anses spela en viktig roll för tillkomsten av nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

>> Ladda ned rapporten

 

Byggmarknadens regleringar – ett hinder för Sveriges ekonomiska utveckling Näringspolitiskt forum rapport # 8

Omslag_Bygg_webbI rapporten belyses problemet med en alltför hårt reglerad byggmarknad i Sverige. Byggmarknaden är mer reglerad än de flesta andra marknader och regelverken styrs av principer som ligger långt från marknadsekonomin. De flesta av dem saknar grundläggande kunskaper i modern ekonomisk teori. Rapporten lyfter såväl svenska som internationella exempel på områden där byggmarknaden är mer respektive mindre reglerad och vad det har fått för konsekvenser.

Ladda ned rapporten

 

Patentboxar som indirekt FoU-stöd Näringspolitiskt forum rapport # 7Omslag_Pantentbox_webb

Näringspolitiskt forums sjunde rapport, författad av Roger Svensson, docent IFN, beskriver hur olika europeiska system med patent- och innovationsboxar är utformade och analyserar vilka för- och nackdelar de har jämfört med andra offentliga stöd till forskning och utveckling (FoU). Dessutom diskuteras vilka konsekvenser ett införande av patentboxar skulle ha i Sverige, vilka välfärdseffekter som skulle genereras samt hur patentboxar påverkar utvecklingen av FoU, högteknologisk export och patentansökningar.

Ladda ned rapporten

 

3Dprintomslag_webb3D printing – Economic and Public Policy Implications Näringspolitiskt forum rapport # 6

Rapporten, författad av Maureen Kilkenny, Senior Fellow National Center for Food and Agricultural Policy beskriver 3D-printing eller additiv tillverkning som är en revolutionerande ny teknik där produkterna utvecklas digitalt och sedan tillverkas i skrivare utan krav på storskaliga fabriker eller serietillverkning. Näringspolitiskt forums sjätte rapport beskriver globala ekonomiska effekter av 3D-printing, tekniken och framtida användningsområden.

Ladda ned rapporten

 

Cloud Computing – Challenges and Opportunities for Swedish Entrepreneurs Näringspolitiskt forum rapport # 5

Rapporten, som är författad av Åke Edlund, tekn dr KTH, beskriver vad molnet egentligen är för något och dess möjligheter och eventuella hot. Entreprenörerna spelar en viktig roll i användandet och utvecklingen av molnteknologin och många bedömare hävdar att vi står inför ett paradigmskifte i likhet med när internet introducerades. Hur väl förberedda är vi i Sverige och vad kan politiken bidra med för att skapa en mer dynamisk och tillväxtbefrämjande svensk ”molnmiljö”?

Ladda ner rapporten

 

Innovationskraft, regioner och kluster – vägen till en framgångsrik innovationspolitik Näringspolitiskt forum rapport # 4

Rapporten, författad av professor Örjan Sölvell och ekon dr Göran Lindqvist, Handelshögskolan i Stockholm, beskriver forskningsläget och debatten inom innovationsområdet med särskild betoning på kopplingen till regioner och kluster. Författarna ger förslag på vägar till en framgångsrik innovationspolitik och på hur vi kan bygga ett mer innovationsdrivet Sverige.

Ladda ner rapporten

 

Hur skapas förutsättningar för tillväxt i näringslivet? Näringspolitiskt forum rapport # 3

Rapporten, författad av Gustav Martinsson, ekon dr Institute for Financial Research (SIFR), CECIS och KTH, kartlägger förutsättningarna för Sveriges näringsliv genom en internationell komparativ studie. I rapporten visas hur svensk ekonomi utvecklats i jämfört med ett urval av länder med avseende på de faktorer som enligt modern tillväxtforskning påverkar ett lands utveckling. Likaså redogörs för det svenska näringslivets specialisering under de senaste decennierna fördelat på kunskapsintensiva tjänste- och industribranscher.

Ladda ner rapporten

 

The current state of the venture capital industry Näringspolitiskt forum rapport #2

Rapporten, författad av Anna Söderblom, ekon dr Handelshögskolan i Stockholm, beskriver den svenska riskkapitalsektorns utveckling och struktur. Den ger ett internationellt perspektiv på den svenska riskkapitalsektorn samt analyserar tillgången på riskkapital och alternativa finansieringsformer för nystartade företag. Vidare diskuteras hur krisåren påverkat utbudet av riskkapital. Rapporten mynnar ut i en rad policyförslag.

Ladda ner rapporten

 

Vad är entreprenöriella universitet och ”best practice”?  Näringspolitiskt forum rapport # 1

Rapporten, författad av professor Lars Bengtsson, Blekinge Tekniska Högskola, behandlar universitetens och högskolornas roll som innovationsmotorer. Vad är ett entreprenöriellt universitet och vilka samverkansstrukturer mellan universitet och näringsliv fungerar bäst för att främja innovationer? Rapporten avslutas med en rad förslag om hur politiken kan utformas för att stärka entreprenörs- och innovationsegenskaperna hos de svenska universiteten och högskolorna.

Ladda ner rapporten