Ny rapport: Utbildning lönar sig inte i Sverige

Webbild_PS_UtbildningspremieSvenska studenter har relativt svaga incitament för att investera i utbildning. Den senaste policysammanfattningen från Entreprenörskapsforum visar att den svenska bruttolönepremien (lön före skatt) ligger på ca fyra procent per utbildningsår i Sverige. Av 23 rika OECD-länder har Sverige den lägsta utbildningspremien, Tyskland ligger exempelvis på 9,5 procent. Ur ett privatekonomiskt perspektiv lönar det sig helt enkelt mycket dåligt att utbilda sig i Sverige jämfört med andra länder. Den låga utbildningspremien har inte bara betydelse för individen, den är även relevant för svensk ekonomi i stort.

I en ny policysammanfattning från Entreprenörskapsforum, Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblematiken på arbetsmarknaden?, framkommer även att det skett en trendmässig uppgång i vakanstalen på arbetsmarknaden sedan mitten av 1990-talet. Näringslivet har en otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens.

Den låga utbildningspremien kombinerat med en illa fungerande matchning på arbetsmarknaden talar för att utbildningsbeslut påverkas av ”konsumtionsöverväganden” snarare än att primärt betraktas som investeringsbeslut. Studenter väljer i alltför hög grad utbildningar som är ”roliga” eller självutvecklande snarare än att fokusera på utbildningar som ger goda möjligheter till anställning.

– Utbildningspremien påverkar incitamenten till investeringar i humankapital. Det ger i sin tur negativa följder för kompetensförsörjning, arbetsmarknadens effektivitet och ytterst den ekonomiska tillväxten, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor Jönköpings internationella handelshögskola.

För att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka incitamenten att välja produktiva utbildningsinriktningar bör utbildningspremien tillåtas stiga avsevärt. I praktiken innebär detta en ökad lönespridning och minskad progressivitet i inkomstskattesystemet.

Ta del av policysammanfattningen Utbildningspremie och kompetensförsörjning – effekter för matchningsproblematiken på arbetsmarknaden?

Författare är Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor Jönköpings internationella handelshögskola.

Läs DNs huvudledare Mer lön för mödan.