Nylevererat i Working Paper-serien

Entreprenörskapsforums Working Papers är en akademisk publikationsserie med entreprenörskap, innovation och småföretagande i fokus. Våra WPs är nyskrivna, seminariegranskade och policyrelevanta. Ta del av våra tre senaste papper. 

 

“Persistence of profits in the EU: How competitive are EU member countries?” är vårt senaste WP författat av Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS, och Emma Lappi, doktorand JIBS. Pappret behandlar i vilken grad företag i olika EU-länder kan förvänta sig en beständig vinst. Ett företag som inte förnyar sin affärsidé eller kommer med nya innovationer kan över tid förvänta sig en minskande marknadsandel på grund av nya konkurrenter och marknadsutveckling. Företagets förväntade vinst över tid kan på så sätt ses som en mätning av en marknads konkurrenskraft. Rapporten redovisar på detta sätt resultat över marknadskonkurrensen inom de europeiska marknaderna.

 

“Does Innovation Lead to Firm Growth? Explorative versus Exploitative Innovations” är författad av Pontus Braunerhjelm, forkningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH, Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH samt Ding Ding, doktorand KTH. Studien delar upp innovationer efter två olika kännetecken, explorativa och exploaterande innovationer, och undersöker med hjälp av detaljerade data hur dessa två typer skiljer sig i företagstillväxt över en period av femton år. Resultatet visar att explorativ innovation ökar företags benägenhet att expandera organisationen, framförallt över en längre tid. Den exploaterande innovationen ger endast en kortsiktig företagstillväxt. Studien analyserar även hur olika typer av ägarskap påverkar företags tendens till tillväxtinvesteringar.

 

“Do Immigrants Contribute to Public Goods? Recent Evidence from the U.S.” är skriven av Una Okonkwo Osili, professor och forskningschef Indiana University. Huruvida immigranter bidrar lika mycket till samhällsnyttan som inrikes födda har varit en fråga som diskuterats livligt i medierna, och är även frågeställningen för detta arbete. Studien bygger på empiriska data från USA och visar att det inte finns några tydliga bevis på att immigranter över tid bidrar mindre till den frivilliga samhällsnyttan. De skillnader som går att urskilja är immigranters tendens att i mindre utsträckning lägga ner frivillig tid till samhällsnytta samt, efter en etableringsperiod, en mindre användning av ekonomiskt stöd jämfört med inrikes födda i samma situation. Dessa skillnader tycks dock inte överleva över generationer och några skillnader tycks alltså inte vara långsiktigt ihållande.