Utlysning: Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin

Vi befinner oss mitt i hanteringen av covid-19 och det är svårt att se vidden av de effekter som pandemin har på både ekonomi och samhälle. Precis därför behöver vi redan nu ställa frågor om vilka åtgärder och reformer som behövs för att främja den svenska ekonomins återhämtning efter pandemin. Därför öppnar Entreprenörskapsforum idag en utlysning på temat.

 

Entreprenörskapsforum söker nu korta policyförslag (1 000–2 500 ord på svenska) med inriktning mot entreprenörskap, ekonomi och strukturomvandling. Inkomna förslag kommer att genomgå en intern granskning av våra forskare och godkända förslag publiceras i sin helhet i en särskild serie med policyrapporter via Entreprenörskapsforums webbplats. Accepterade och publicerade förslag ersätts med 5 000 kr.

 

Förslagen ska vara sakligt motiverade och välunderbyggda, såväl forskare inom olika discipliner som skribenter med erfarenhet av det politiska hantverket är välkomna att lämna in förslag. Förslagen ska rikta sig till beslutsfattare på nationell, regional och/eller lokal nivå och beröra den svenska ekonomins utveckling på kort och medellång sikt efter det att smittspridningen har klingat ut och pandemin är över.

 

Redan innan den globala spridningen av det nya corona-viruset stod många ekonomier, inklusive den svenska, inför en omfattande strukturomvandling. Utvecklingen präglas av globala megatrender som globalisering, teknisk utveckling, urbanisering och inte minst växelverkan mellan dessa. Samtidigt finns det ett uppdämt reformbehov som riskerar att skapa ytterligare friktion mellan ekonomi och politik. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv visar den pågående pandemin att den verkligt sårbara ekonomin är den som inte förmår att ställa om och anpassa sig tillräckligt fort till förändringar i omvärlden. Entreprenörskap, innovation och strukturomvandling är centrala för denna omställningsförmåga.

 

Ditt bidrag mejlas till Enrico Deiaco eller Joakim Wernberg 

 

Ditt förslag kan omfatta någon av följande (breda) kategorier:

 

  • Hur värnar man bäst konkurrenskraften bland små- och medelstora företag som på olika vis befunnit sig i en utsatt situation med risk för konkurs under pandemin?

 

  • Hur främjar man bäst näringslivets strukturomvandling på kort och medellång sikt efter pandemin?

 

  • Hur främjar man bäst entreprenörskap och innovation i kölvattnet av pandemin?

 

  • Vilka erfarenheter kan man redan nu dra om olika välfärdssektorers behov av strukturomvandling och hur tar man bäst vara på de erfarenheterna efter pandemin?

 

  • Vad kan man göra för att öka arbetsmarknadens anpassningsförmåga och resiliens inför liknande händelser i framtiden?

 

  • Hur bör det innovations- och näringspolitiska ramverket anpassas för att öka omställningsförmågan i den svenska ekonomin?

 

  • Vilka andra exempel kan vi dra lärdom av i historien och vilka lärdomar kan vi dra med avseende på ekonomins utveckling efter pandemin?

 

  • Hur klarar den svenska modellen av strukturomvandling och vad kan göras för att öka dess anpassningsbarhet inför liknande händelser i framtiden?

 

 

Denna utlysning är inspirerad av ett liknande initiativ vid Mercatus Center vid George Mason University.

 

Frågor och förslag? Kontakta Enrico Deiaco eller Joakim Wernberg