Ny rapport: Nyföretagandet ökar men även konkurserna

En färsk mätning av entreprenörskap i Sverige i en tid präglad av krig i Europa med efterföljande energikris, skenande inflation och snabbt stigande räntor visar att det svenska entreprenörskapet under 2022 har klarat sig väl och till och med visar en blygsam ökning från 2021 års rekordnotering. Numera sysslar 9,1 procent av svenskarna med entreprenörskap på tidigt stadie (TEA). Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

Trots positiv trend ligger det svenska entreprenörskapet fortfarande på en medelmåttig nivå i ett internationellt perspektiv, och troligen fångar inte årets GEM-undersökning fullt ut de förväntat dämpande effekterna av de räntehöjningarna. Även om nyföretagandet ökar är trenden dessvärre fallande vad gäller mer etablerade företag i ett längre perspektiv.

– Många av de nystartade företagen lämnar marknaden i ett tidigt skede. Det kan indikera problem med att skala upp, till exempel på grund av krångliga regelverk eller svårigheter att hitta relevant kompetens, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt en av rapportens författare.

I årets GEM-rapport framkommer även att konkurserna ökade starkt under senare delen av 2022. Under 2019 var det cirka tre gånger så vanligt att sälja sin verksamhet jämfört med 2022.

– Sannolikt är dessa trender kopplade till en vikande konjunktur och utgör ett strukturellt hinder för entreprenörskapet. Goda ekonomiska ramvillkor är en förutsättning för att svenska företag ska klara kriser. Här har våra politiker fortfarande arbete att göra, kunskapsuppbyggnaden måste hålla en internationellt hög nivå och svenska entreprenörsskatter kan inte ligga högre än i våra konkurrentländer, säger Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och docent KTH.

Rapporten presenteras vid ett seminarium klockan 12:00-13:00 idag.

För intervjuer och kommentarer: Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och docent KTH, 070-441 2447