De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Behovet av att hitta och säkra tillräcklig finansiering är dock en ständigt närvarande fråga för de flesta aktörer inom kulturområdet. Under konferensen Swedish Philanthropy Summit 2019 medverkade både svenska och europeiska representanter från kultursektorn, forskare och filantroper för att diskutera vikten av filantropiska initiativ som komplement till offentliga.

 

 

Swedish Philanthropy Summit 2019: Filantropi, kultur och samhällsutveckling

Posted by Entreprenörskapsforum on Monday, 1 April 2019

Kultur och bildning utgör absoluta grundpelare i samhället och filantropi spelar en viktig roll för att stötta dessa, inledde Annika Levin, kulturkonsult och styrgruppsmedlem i Filantropiskt forum och en av konferensens initiativtagare. Pontus Braunerhjelm, professor, KTH och BTH och forskningsledare Entreprenörskapsforum, inflikade att filantropi är ett viktigt komplement till alternativ finansiering av de kreativa näringarna.

Att ge är inte helt lätt. Att komma i kontakt med och våga skapa en relation med filantroper är svårt. Att bibehålla relationen över tid är ännu svårare, sa Annika Levin om den filantropiska relationen.

Annika Levin

 

 

Kulturens roll för främjandet av tillväxt och välfärd

Professor Michael Fritsch, Friedrich Schiller Jena Universitet, har forskat om kopplingen mellan kultur och kreativitet och regional utveckling. Han lyfte resultat från en studie om hur närheten till ett barockt operahus kan kopplas till ekonomisk utveckling i en region.

En region med ett operahus har fler artister och spenderar mer offentliga medel på kultur liksom en högre utbildad arbetskraft och högre BNP-tillväxt.

Michael  Fritsch

 

Finansiering av kultur

Renée Steenbergen, konsthistoriker och senior research fellow Arts Philanthropy vid Utrecht University, pekade på att filantropi är på återtåg i Europa. Delvis beror detta på att många länder har skurit ner på offentlig finansiering till konst och kultur. Men konstinstitutioner behöver bli bättre på att skaffa finansiering menade Steenbergen.

Varför ger vissa och andra inte? Det krävs ofta en relation, ett behov av att känna en personlig koppling över tid. Men för den yngre generationen fungerar ofta engångsdonationer utan vidare åtagande, t.ex. genom crowdfunding eller s.k. givarcirklar.

Renée Steenbergen

 

Det offentligas roll för kulturutveckling

Det offentliga utgör ryggraden för den svenska kulturen, menade Staffan Forsell, gd Kulturrådet. Staten, regioner och kommuner fördelar kulturbudgeten och gör detta förtjänstfullt utan att styra kulturen för mycket.

Staten har en roll att spela i att ta den konstnärliga risken. De stora föregångarna är sällan väl ansedda i sin egen tid. Här måste det offentliga komma in. Det kan vi inte vänta oss av riskkapitalister.

Linda Kowalski Nordfors, Staffan Forsell, Staffan Scheja

 

Linda Kowalski Nordfors, konstnär, entreprenör och företrädare för det kulturpolitiska konventet Folk & Kultur, tryckte på vikten av konst och kultur som en koppling till demokrati och inkludering i samhället. Folk & Kultur är som kulturpolitikens Almedalen.

Det finns en efterfrågan att bevisa hur kultur, välfärd och attraktivitet hänger ihop. Även om det är svårt att påvisa är det sunt att diskussionen pågår och pekar mot att stuprören håller på att lösas upp. Det är i sig en värdeskapande process på samhällsnivå.

Högskolesektorn är i högsta grad beroende av statliga medel, sa Staffan Scheja, pro-rektor Kungliga Musikhögskolan. Vi hyr lokaler av Akademiska hus men eftersom hyran för den infrastruktur en högskola i världsklass kräver är hög satte vi ihop en rådgivande grupp för att driva in de medel vi behöver.

Att hitta finansiering för annat än forskningsmedel har varit att bryta ny mark för oss och en kvalitetsdrivande process. Vi har behövt bevisa oss, vårda vårt varumärke och nätverket med alumner.

 Pernilla Norlin (moderator), Linda Kowalski Nordfors, Staffan Forsell, Staffan Scheja

 

Lawen Redar, ledamot i Kulturutskottet (S) och Christer Nylander, ordförande i Kulturutskottet (L) hade delvis olika syn på det offentligas roll.

Det offentliga är avgörande för kulturen i stort. För Socialdemokraterna handlar det om yttrandefriheten. Vi måste säkerställa att den finns och att den kommer alla till del. Alla människor är kulturvarelser och alla ska ges möjligheten att utveckla detta genom skolan. Kulturen är för oss en del av vårt välfärdssamhälle. Men, jag är positiv till att det privata kan stötta upp och stärka den svenska kulturen, sa Redar.

Christer Nylander, Lawen Redar

Det offentliga ska inte tränga undan sådant som skulle klara sig ändå och det offentliga bör utformas så att människor premieras av att bidra. Men det offentliga har även en viktig roll i att skapa efterfrågan på kultur. Att unga människor lär sig läsa tidigt är ett av de viktigaste kulturpolitiska målen och vi måste fortsätta att utveckla den skapande skolan, sa Nylander.

Best practice – filantropiska kultursatsningar

Vi ser en förändring i intäktsmodellerna för opera och balett, berättade Edilia Gänz, vd Fedora. Traditionellt har finansieringen kommit huvudsakligen från det offentliga men nu, delvis på grund av nedskärningar av offentliga kulturbudgetar, har privata donationer tagit en mycket mer framträdande roll.

Filantropi är särskilt viktigt för att säkra att konsten inte stagnerar och nya artister och verk kommer fram. Genom Fedoras plattform kan operahus bl.a. söka finansiering för nya verk. 2020 kommer vi att lansera den första givarappen vilket kommer att underlätta administrationen för givare enormt, berättade Gänz.

Edilia Gänz

 

Best practice ur ett svenskt perspektiv

När hela samlingen, verkstäderna och byggnaden i Mariefred brann ner var vi tvungna att hitta nya lösningar och grepp berättade, Nina Beckmann, vd Grafikens hus. Efter att ha arbetat några år med podcast, mobila utställningar och liknande bestämdes det att Grafikens hus skulle byggas upp i Södertälje, bredvid Tom Tits experiment och KTH.

För Grafikens Hus fortsatta utveckling är samarbete med näringslivet, organisationer och stiftelser av avgörande betydelse. Konst och kultur behövs i samhället och det har positiva samhällsekonomiska effekter. En kulturinvestering ger ca tjugo gånger pengarna i samhällsekonomiskt värde.

Nina Beckmann

 

Lina Sjöquist, generalsekreterare Robert Weil Family Foundation, berättade om stiftelsens arbete som en långsiktig partner för kulturprojekt. De erbjuder alternativ till traditionella banklån och gör även analys och bedömning.

Robert Weil Family Foundation tar sin roll i samhället på allvar och vill åstadkomma någonting bra genom att lyfta frågor som demokrati, välfärd och jämlikhet, sa Sjöquist.

Lina Sjöquist