Digitaliseringens möjligheter är vad David R Sjödin, docent och biträdande professor LTU samt vinnare av Entreprenörskapsforums unga forskarpris 2018, har fokuserat sin forskning kring. 26 oktober 2018 höll han sin prisföreläsning vid ett fullsatt seminarium i Stockholm.

Sjödin berättade att svensk industri verkligen satsar på digitalisering men att det saknas en pusselbit för att industrin ska ta ett kliv in i framtiden.

Vi behöver affärsmodellsinnovation. Det kräver att vi jobbar än bättre i ekosystem.

Vad är då egentligen digitalisering? Enligt Sjödin, är det möjliggörande digitala teknologier som tillämpas inom industrin. Men digitaliseringen är också de nya möjligheter och värden som skapas av att teknologin används.

I sin forskning har Sjödin identifierat tre huvudsakliga fallgropar för företag som genomgår en digital omvandling: Utveckling av digital teknik utan förståelse av det verkliga kundvärdet, att sälja digitala lösningar utan att förstå konsekvenserna för den egna affärsmodellen samt en för långsam digital omställning.David R Sjödin

Företag blir inte sällan handlingsförlamade, men den största risken med digitaliseringen är att inte göra någonting alls.

Vilka råd har då Sjödin till företag som vill digitalisera? Bland råden fanns: börja smått och arbeta iterativt med utvecklingsbara piloter, utveckla digitala förmågor stegvis, involvera hela organisationen och att utnyttja ekosystemets utvecklingskraft.

Framgångsrika företag förstår att man inte kan eller bör göra allt.

Björn Stenecker, CPO Boliden, var inbjuden för att kommentera rapporten och berätta om deras erfarenheter av digitalisering. Han pekade på hur viktig digitaliseringen är för Boliden.

Vi är ett litet gruvbolag i norra Europa och skulle inte överleva om vi inte låg i absolut framkant. Vi måste vara bäst på automation och ny teknik!

Björn Stenecker

Stenecker lyfte även sina positiva erfarenheter av samarbete mellan svenska bolag. Det sitter i vårt DNA att arbeta i ekosystem och vi har en stark upparbetad tillit. Den största utmaningen för Boliden är enligt Stenecker att arbeta agilt, att satsa utan att veta vart man ska. Även om de svenska gruvbolagen är världsledande vad gäller automation av gruvdriften så har Boliden absolut hamnat i fallgropar berättade han.

Vi har varit för långsamma och vi har använt teknik utan att förstå värdet för kunden eller oss själva. Det är viktigt att alltid ha klart för sig vad nyttan med en teknik är och inte låta tekniken styra oss.

Cecilia Warrol, programchef Produktion 2030 samt forskning och innovation Teknikföretagen, berättade om hur Teknikföretagen har stöttat företag som vill digitalisera. Hon pekade på vikten av ett uthålligt ledarskap genom processen.

Att bygga ett ekosystem tar tid, parter måste hitta varandra och nya processer måste få tid att få fäste i stora organisationer.

Vidare menade hon att även om våra svenska företag är rätt bra på att digitalisera så är det inte säkert att kunderna på den globala marknaden är redo att köpa avancerade digitala tjänster. Därför arbetar Teknikföretagen inom ramen för Produktion 2030 med att effektivisera de globala värdekedjorna.Cecilia Warrol

Warrol lyfte även vikten av att se nya samarbetsmöjligheter. Vi vill att fler små företag och startups ska se industrin som en potentiell kund och samarbetspartner. Då kan vi skapa fler spännande lösningar och få till kompetensförsörjning. Det kan dock vara svårt med kontaktytorna och där kan Produktion 2030 och andra nätverk vara behjälpliga.

Karl Wennberg, professor Linköpings universitet, ifrågasatte om det verkligen måste bli så att alla digitaliserar. Det är trots allt kostsamt, kompetenskrävande och osäkert. Han pekade på att det finns en ojämlikhetsutveckling i och med digitaliseringen.

Vi har fått en ”winner takes it all”-situation inom alla branscher. Så i vilken mån är digitaliseringen socialt hållbar?

Karl Wennberg

Karl Wennberg efterfrågade även ett ändrat fokus vad gäller logiken bakom förändringar.

Vi måste sluta tänka kostnadsbesparingar och börja tänka på nya intäktsmodeller. Där är vi inte riktigt idag, hur åstadkommer vi den förändringen?

Avslutningsvis lyfte panelen några policyslutsatser: satsa på livslångt lärande och att bygga in kompetensutveckling i arbetet. Skapa fler och bättre nätverk och mötesplatser samt främja samarbeten mellan startups och industrin.

Karl Wennberg, Cecilia Warrol, Björn Stenecker, Pernilla Norlin (moderator), David R Sjödin