Swedish Economic Forum Report

Entreprenörskapsforum presenterar en årligen återkommande forskningspublikation, Swedish Economic Forum Report, i anslutning till konferensen Swedish Economic Forum. Rapporten ska utifrån kvalificerad forskning ta upp högaktuella och policyrelevanta frågor. Syftet är att bidra till en fördjupad samhällsdebatt kring aktuella problem och presentera policyrekommendationer baserade på forskning om entreprenörskap, småföretagande och innovationer.

Rethinking boundaries and revisiting borders - Conditions for innovation, entrepreneurship and economic integration in an interconnected world

Enrico Deiaco och Joakim Wernberg (Red) (2022)

I en ny antologi från Entreprenörskapsforum ger sex internationella experter perspektiv på det nya geopolitiska landskapet och balansen mellan ekonomisk integration och nationell kontroll. Svaret är inte mindre utan bättre digital ekonomisk integration och frihandel.

Swedish Perspectives on Industrial Policy – The Washington Consensus and Beyond

Martin Andersson, Enrico Deiaco och Johan Eklund (Red.) (2021)

Internationella och svenska forskare går igenom logiken bakom de nya former av industripolitik som vuxit fram under senare år. Till stor del handlar den nya industripolitiken om behovet av goda ramvillkor, tekno-nationalistiska satsningar och protektionism. Dessvärre är exemplen på misslyckad industripolitik många och rapportens författare understryker vikten av att välja rätt väg.

 

Svensk konkurrenskraft – Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd?

Johand Eklund och Per Thulin (red.) (2020)

Den svenska såväl som den globala ekonomin har drabbats hårt av covid-19-pandemin. Nedgång i BNP, ökad arbetslöshet och nationell isolering innebär betydande utmaningar för den svenska ekonomin. I rapporten adresseras frågor om hur svensk konkurrenskraft har påverkats av covid-19-pandemin, hur förändringar i globala värdekedjor påverkar den svenska industrin och vilken inverkan digitaliseringen har på konkurrenskraft och på Sveriges position relativt andra länder.

 

Entreprenörskapsutbildning – går det att lära ut entreprenörskap?

Johand Eklund (.red) (2019)

I årets Swedish Economic Forum Report kartläggs forskningen om entreprenörskapsutbildningar: Går det att utbilda i entreprenörskap? Hur bör entreprenörskapsutbildningar utformas för att fungera? Entreprenören skapar ekonomisk dynamik, förnyelse och högre välstånd genom sin unika förmåga att hantera risk, utmana existerande strukturer och bygga värden. Givet detta, kan entreprenörskap läras ut? Är det genetiskt och socialt betingat eller går det att lära sig som en metod?

Navigera under osäkerhet – Entreprenörskap, innovationer och experimentell policy

Martin Andersson och Johan Eklund (red.) (2018)

I en alltmer osäker och föränderlig ekonomi ställs höga krav på beslutsfattande och snabbt lärande inom offentlig såväl som privat verksamhet. I rapporten uppmärksammas behovet av system för att snabbare lära sig vilken politik och vilka policyåtgärder som faktiskt fungerar i praktiken och ger resultat. För regeringar som menar allvar och vill lösa dagens samhällsutmaningar efterfrågas därför mer experimentell policy.

Swedish Economic Forum Report 2017 - Svensk konkurrenskraft – har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?

Johan Eklund och Per Thulin (red) (2017)

Vilka faktorer är av betydelse för långsiktig svensk konkurrenskraft och förmågan att generera tillväxt? Med utgångspunkt i kunskapsuppbyggnadens betydelse för konkurrenskraft, via förutsättningar för entreprenörskap och värdeskapande, ges policyrelevanta förslag för hur Sverige långsiktigt kan upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin.

Swedish Economic Forum Report 2016 - Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Johan Eklund (red) (2016)

Rapporten Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap syftar till att sätta fokus på hur vi bättre kan tillvarata den ekonomiska potential som immigranterna utgör. Författarna analyserar framförallt fyra vägar till ekonomisk integration – utbildning, sänkning av minimilöner (ökad lönespridning), anställningsstöd samt entreprenörskap.

Swedish Economic Forum Report 2015 – Vinster, välfärd och entreprenörskap

Johan Eklund (red) (2015)

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. Huvudsakligen kretsar frågan kring om vinster är förenligt med – eller står i motsats till – välfärdstjänster av hög kvalitet. Klart står att vinstmotivet ger entreprenörer incitament till effektivitet, men också till innovation och utvecklandet av nya lösningar som på sikt ger positiva välfärdseffekter. Samtidigt finns det utmaningar och behov av tydliga regler.

Swedish Economic Forum 2014 - En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt

(2014)

I 2014 års Swedish Economic Forum Report analyseras rörlighet, matchning och arbetsmarknadsregleringars effekter samt hur detta påverkar förutsättningarna för ett kvalitativt entreprenörskap, innovation och tillväxt. Svensk arbetsmarknad jämförs också med såväl EUs, G7s som de andra nordiska ländernas. Ett antal ekonomisk-politiska slutsatser dras kring bl a utbildningspremie, den högre utbildningens organisation samt rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden.

Swedish Economic Forum Report 2013 – Institutioner och incitament för innovation

Pontus Braunerhjelm red (2013)

I 2013 års Swedish Economic Forum Report tar rapportförfattarna fram receptet för att främja morgondagens framgångsrika jobbskapande entreprenörer. En avgörande faktor är ett fungerande samspel mellan nya tillväxtföretag och etablerade företag. De senare utgör plantskolor för nya snabbväxande bolag. Förutsättningarna för nya tillväxtföretag hänger därmed ihop med Sveriges förmåga att behålla och fortsatt vara attraktivt som lokaliseringsland för de stora kunskaps- och teknikintensiva multinationella företagen.

 

Swedish Economic Forum Report 2012 – Entrepreneurship, norms and the business Cycle

Pontus Braunerhjelm (Red.) (2012)

Världen går 2013 in i sitt sjätte krisår. Kan entreprenörskap vara en väg ur krisen när traditionell makroekonomisk stabiliseringspolitik misslyckats vända den negativa trenden? I årets (2012) Swedish Economic Forum Report: Entrepreneurship, norms and the business cycle visar ny forskning att policyåtgärder kan dämpa effekterna av en konjunkturnedgång. Sju internationellt verksamma forskare hävdar därmed att entreprenörskap kan vara en möjlig väg ur krisen.

Swedish Economic Forum Report 2011 - Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare

Pontus Braunerhjelm (red.) (2011)

Innovationer lyfts ofta fram som det strategiskt viktigaste området för att skapa tillväxt och välstånd. Årets Swedish Economic Forum Report, Ett innovationspolitiskt ramverk – ett steg vidare, fokuserar på hur den ekonomiska politiken kan utformas för att kunskap ska omvandlas till samhällsekonomiska nyttigheter, dvs. den andra pelaren i det innovationspolitiska ramverk som lanserades i förra årets rapport.

En innovationsstrategi för Sverige – Swedish Economic Forum Report 2010

Pontus Braunerhjelm (red.) (2010)

I Swedish Economic Forum Report 2010 – En innovationsstrategi för Sverige presenteras idén om ett innovationspolitiskt ramverk för att långsiktigt bidra till stärkt konkurrenskraft och i förlängningen ett högre välstånd i Sverige. Förslaget är inspirerat av Sveriges finanspolitiska ramverk som bidragit till att Sverige är det land som kanske kommer starkast ur den globala finansmarknadskrisen.

Swedish Economic Forum Report 2009 - Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling

Pontus Braunerhjelm (red) (2009)

Ett nytt klimatavtal i Köpenhamn måste kombineras med en global innovations- och teknikpolitik för att hejda den globala uppvärmningen. Men det räcker inte. Det behövs också kostnadseffektiva åtgärder, långsiktighet och auktionerade utsläppsrättigheter m m. Det hävdar författarna till den första Swedish Economic Forum-rapporten på temat Entreprenörskap och innovationer för hållbar utveckling.