Cybersäkerhet avgörande för svensk konkurrenskraft

Idag, den 1 oktober, inleds EU:s cybersäkerhetsmånad. För Sveriges del finns många utmaningar. En färsk rapport från Entreprenörskapsforum visar att trots ökade hot har endast hälften av företagen inom tillverkningsindustrin en cybersäkerhetsstrategi. För att Sverige ska behålla och öka sin innovationskraft krävs ett mer effektivt cybersäkerhetsarbete som omfattar både försvar, ekonomi och samhälle.

I Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi visas att det finns mycket att vinna på att belysa cybersäkerhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Dagens ekonomi är beroende av en fungerande digital infrastruktur. Dessvärre är cybersäkerhetsarbetet fortfarande i sin linda i stora delar av ekonomin, särskilt inom mindre företag.

Undersökningen bland svenska industriföretag visar att samtidigt som tre av fyra har anlitat konsulter och 30 procent har egen personal som arbetar med cybersäkerhet har knappt hälften någon cybersäkerhetsstrategi, säger rapportförfattaren Ulrik Franke, senior forskare RISE Research Industries of Sweden.

Färre än vart femte företag har genomfört utbildningar eller övningar kopplade till cyberincidenter. Det antyder att vikten av cybersäkerhetsarbete underskattas menar författaren som vill att näringslivet ska vara en aktiv part i uppbyggandet av svensk cybersäkerhet snarare än en passiv mottagare.

Inte bara nationell säkerhet utan även ekonomisk säkerhet och konkurrenskraft behöver tas i beaktande och genomsyra lagar och regler. Här ligger Sverige efter, säger Ulrik Franke.

Författaren ser en lösning i att den som har möjlighet att åtgärda ett cybersäkerhetsproblem bör ges incitament att göra det.

Ladda ned: Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi

Läs debattartikeln i Ny Teknik: Sverige behöver en cybersäkerhet i världsklass

För intervjuer och kommentarer:
Ulrik Franke, senior forskare RISE Research Industries of Sweden, 072 549 92 64.