Kvinnors företagande – ägande, attityder och omfattning

Projektet syftar till att ta fram en uppsättning indikatorer som fångar omfattningen på kvinnors företagande och ägande samt de attityder som omgärdar kvinnors entreprenörskap. Vi är särskilt intresserade av i vilken mån det är kvinnor respektive män som bedriver entreprenörskap i anslutning till av- och omregleringar, och om det finns skillnader mellan hur kvinnliga och manliga entreprenörer förhåller sig till
digital teknik.

 

Publikationer:

Kvinnors entreprenörskap i Sverige

Per Thulin, Anders Broström och Hannah Stutzinsky (2023)

Färre kvinnor än män startar och driver företag i Sverige. Rapporten ämnar underbygga diskussionen om varför färre kvinnor än män väljer att driva företag. För att belysa vad som ligger bakom detta mönster undersöks och redovisas aktiviteter, inriktningar och attityder till företagande bland kvinnor och män. Resultaten speglas i jämförelse med andra länder, med hjälp av data från Global Entrepreneurship Monitor.