Ny rapport lanserar integrationspolitiskt ramverk: Fem vägar till självförsörjning

Sverige har idag ett betydande ekonomiskt utanförskap. För hälften av de utrikes födda tar det 12 till 13 år för att nå en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. Dessutom saknar idag, lågt räknat, 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder (20–64 år) självförsörjning. I slutrapporten till Entreprenörskapsforums projekt Integration Sverige presenteras ett sammanhängande integrationspolitiskt reformprogram som inkluderar 27 policyförslag fördelade över fem huvudsakliga frågeområden. Det handlar om insatser inom alltifrån arbetsmarknads-, utbildnings-, bostads- och näringspolitik till ideell sektor. Tre prioriterade åtgärder är: en tydlig självförsörjningslinje, lättare att anställa och lätt att göra rätt som soloföretagare.

 

I Vägar till självförsörjning understryks att för att Sverige ska få en effektivare integrationspolitik behöver ett självförsörjningsmål införas som del av den ekonomiska politiken. De tre prioriterade åtgärderna i det integrationspolitiska reformprogrammet är:

 

  1. Tydlig självförsörjningslinje: Koppla bidragsnivåer till tydliga krav på resultat i utbildnings- och etableringsinsatser med självförsörjning som tydlig målsättning. Inför bidragstak för att snabbare komma i arbete. Bygg samtidigt ut valideringsinsatser och använd kunskapstester.

 

  1. Lättare att anställa: Sänkta kostnader för att anställa individer med låga kunskaper och färdigheter samt ett respektfullt avstånd mellan lön och bidrag.

 

  1. Lätt att göra rätt som soloföretagare: En ny soloföretagsform med schablon-
    beskattning och enkla regelverk enligt internationell förebild.

 

Författarna vill se nya vägar för att bryta det ekonomiska utanförskapet och minska den samhällsekonomiska belastningen. Att fortsätta med dagens politik, skriver de, har en betydande inverkan på kostnaderna för bland annat pensionssystemet.

 

”Det riskerar leda till en inhuman situation där många utrikes födda löper stor risk för livslångt bidragsberoende och permanent utanförskap”, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor BTH och JIBS samt en av två rapportförfattare.

 

Vidare efterfrågas en helhetssyn där inte bara traditionell närings-, arbetsmarknads-och utbildningspolitik ingår utan även bostadspolitik och fysisk planering. För att nå målet med ett fungerande integrationspolitiskt samhällskontrakt fordras förändringar i incitament, institutioner, regelsystem och normer:

 

”Styr till exempel utplacering till bostadsort i högre utsträckning mot det rådande arbetsmarknadsläget och lär av erfarenheter i Tyskland och Schweiz”, säger Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum och en av två rapportförfattare.

 

Ladda ned:       Vägar till självförsörjning. Slutrapport i projektet Integration Sverige

 

Ladda ned:       Sammanfattningen och slutsatserna av rapporten

 

Läs DN Debatt om rapporten och projektet Integration Sverige: Här är åtgärderna som får integrationen att fungera

 

För intervjuer och kommentarer: Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, professor Blekinge tekniska högskola, BTH, och Internationella handelshögskolan i Jönköping, JIBS, 070 659 14 06 eller

Enrico Deiaco, forskningsledare Entreprenörskapsforum, 076 884 57 83.

 

Under året har fyra delrapporter publicerats. Samtliga rapporter finns att ladda ned på projektets hemsida.

 

Rapporten ingår i projektet ”Integration Sverige” som initierats av Entreprenörskapsforum för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag för hur utanförskapet i Sverige kan brytas.