Entreprenörskapets vänner

Entreprenörskapets vänner har via Entreprenörskapsforum initierat projektet Integration Sverige för att skapa ett samlat underlag för att dels bättre förstå problematiken kopplad till utanförskap, dels kunna leverera forskningsgrundade policyförslag på området. Projektets syfte är att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre integration av utrikesfödda.

ENTREPRENÖRSKAPETS VÄNNER – STYRGRUPP

Rune Andersson
grundare Mellby Gård
Lars Backsell
grundare Recipharm och ordförande för Entreprenörskapsforum
Lovisa Hamrin
ägare Herenco
Dan Olofsson
entreprenör

En opinionsmätning, utförd av Sifo på uppdrag av Entreprenörskapsforum, visar att svenska folket har uppfattningen att integrationen fungerar dåligt samt att  politikerna hålls ansvariga utan att tilltros ha några lösningar. För att få en uppfattning om hur stort detta utanförskap är och utifrån det kunna komma fram till vilka nödvändiga åtgärder som behövs för att både på kort och lång sikt hantera denna utmaning inleds ett forskningsprojekt i Entreprenörskapsforums regi.

Förhoppningen är att projektet ska tillföra åtgärdsförslag som de politiska partierna och arbetsmarknadens parter med positiv nyfikenhet kan ta till sig utan förutbestämda låsningar till gamla positioner och sedan genomföra åtgärder i syfte att bryta utanförskapet

Projektgruppen ska titta på hur utanförskapet ser ut, dels omfattning och varaktighet över tid, dels vilka grupper som löper störst risk att hamna i detta utanförskap i vårt land. Men framförallt ska projektet studera och analysera lyckade åtgärder som bryter utanförskapet i Sverige och utomlands i syfte få fram en lista med åtgärdsförslag.

I styrgruppen för projektet ingår bland andra Rune Andersson, grundare Mellby Gård, Lars Backsell, grundare Recipharm och ordföranden för Entreprenörskapsforum, Lovisa Hamrin, ägare Herenco och Dan Olofsson, entreprenör.

En slutrapport i projektet planeras redan till halvårsskiftet 2020.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter 

Läs hela resultatet från Sifo-undersökningen.

_

ENTREPRENÖRSKAPETS VÄNNER – RAPPORTER


När blir utrikes födda självförsörjande?

Johan Eklund och Johan P. Larsson (2020)

Sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i Sverige är ett av de största i Europa. Under 2018 var arbetslösheten 3,8 procent bland inrikes födda och 15,4 procent för utrikes födda (15-74 år). Men sysselsättningsstatistiken ger ingen heltäckande bild av graden av ekonomisk integration. I När blir utrikes födda självförsörjande? analyseras därför självförsörjningsgraden. I rapporten ges svar på vilka grupper och när utrikes födda uppnår självförsörjning motsvarande OECD:s definition av den relativa fattigdomsgränsen, dvs en inkomst på 12 600 kr i månaden netto.

Ladda ned


Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda
Sven-Olov Daunfeldt och Anton Gidehag (2020)

Utanförskapet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden är omfattande och reformer behövs för att förbättra den ekonomiska integrationen. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum visas att med sänkta arbetsgivaravgifter för unga (2007 års reform) blev företagarna mer benägna att anställa dels unga, dels fler oavsett ålder. Författarna visar också på en positiv och stark koppling mellan företagens sänkta arbetskraftskostnader och rekrytering av utrikes födda. Slutsats: Reformer som ger sänkta arbetskraftskostnader för företagen leder till fler jobb bland utrikes födda.

Ladda ned


Ny väg in? Soloföretagande, skatteregler och ekonomiska möjligheter

Patrick Krassén (2020)

Företagande förknippas med en hel del regelkrångel, risktagande och i många fall små marginaler. Samtidigt är trösklarna in på arbetsmarknaden påtagliga. En väg till egenförsörjning är genom företagande. Kan det vara fördelaktigt med en svensk modell för schablonbeskattad näringsverksamhet?
I rapporten kartläggs olika befintliga system för schablonbeskattning. Dessutom belyser författaren de aktuella formerna för soloföretagande och diskuterar vilka möjligheter ett schablonbeskattningssystem skulle kunna innebära för Sverige.

Ladda  ned

Ekonomisk integration – en analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland
Mats Engström (2020)

Vad kan Sverige lära av sina grannländer om hur den ekonomiska integrationen kan bli bättre? I denna omvärldsanalys av integrationsinsatser i Tyskland, Norge och Danmark ges goda exempel för den första tiden som nyanländ, på utbildning som ger jobb, vägar in på arbetsmarknaden samt om bättre nätverk och hälsa. Ett antal erfarenheter och insatser från studerade länder lyfts fram som rekommendationer och inspiration för en bättre fungerande svensk integrationspolitik.

Ladda ned

   

Följ oss på: