GEM – Global Entrepreneurship Monitor

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM). GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bland annat i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna omfattar ca 50 länder per år.

 

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2023

I en tid präglad av krig i Europa med efterföljande energikris, skenande inflation och snabbt stigande räntor har det svenska entreprenörskapet under 2022 har klarat sig väl och till och med visar en blygsam ökning från 2021 års rekordnotering. Numera sysslar 9,1 procent av svenskarna med entreprenörskap på tidigt stadie (TEA). Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

Trots positiv trend ligger det svenska entreprenörskapet fortfarande på en medelmåttig nivå i ett internationellt perspektiv, och troligen fångar inte årets GEM-undersökning fullt ut de förväntat dämpande effekterna av de räntehöjningarna. Även om nyföretagandet ökar är trenden dessvärre fallande vad gäller mer etablerade företag i ett längre perspektiv.

– Många av de nystartade företagen lämnar marknaden i ett tidigt skede. Det kan indikera problem med att skala upp, till exempel på grund av krångliga regelverk eller svårigheter att hitta relevant kompetens, säger Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH samt en av rapportens författare.

I årets GEM-rapport framkommer även att konkurserna ökade starkt under senare delen av 2022. Under 2019 var det cirka tre gånger så vanligt att sälja sin verksamhet jämfört med 2022.

– Sannolikt är dessa trender kopplade till en vikande konjunktur och utgör ett strukturellt hinder för entreprenörskapet. Goda ekonomiska ramvillkor är en förutsättning för att svenska företag ska klara kriser. Här har våra politiker fortfarande arbete att göra, kunskapsuppbyggnaden måste hålla en internationellt hög nivå och svenska entreprenörsskatter kan inte ligga högre än i våra konkurrentländer, säger Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum och docent KTH.

 

Nationella GEM-rapporter:

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2023

Per Thulin (Red.) (2023)

I en tid präglad av krig i Europa med efterföljande energikris, skenande inflation och snabbt stigande räntor visar årets nationella GEM-rapport att det svenska entreprenörskapet under 2022 har klarat sig väl och till och med visar en blygsam ökning från 2021 års rekordnotering. Numera sysslar 9,1 procent av svenskarna med entreprenörskap på tidigt stadie (TEA).

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2022

Johan Eklund (red.) (2022)

Entreprenörskapet är på uppgång och Sverige ser den högsta noteringen sedan GEM-undersökningen startade. Trots det halkar det etablerade företagandet efter och omfattningen på entreprenörskapet är medioker sett i ett internationellt perspektiv. Sverige placerar sig på den nedre halvan bland jämförbara länder. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2021

Johan Eklund (red.) (2021)

Det svenska entreprenörskapet faller och Sverige intar nu en internationell bottenplacering. Trots de åtgärds- och stödpaket som initierades av regeringen sjunker entreprenörskapet från 8,3 procent 2019 till 7,3 procent 2020. 47 procent av de nya entreprenörerna anser ändå att regeringen har svarat upp väl mot de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Motsvarande siffra för de etablerade företagen är 40 procent.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2020

Pontus Braunerhjelm (red.) (2020)

Entreprenörskap är av yttersta vikt vid ekonomisk återhämtning. I ljuset av den pågående krisen är det bekymmersamt att trots en ökning från 2018 – från 6,8 procent till 8,3 procent 2019 – ligger det svenska entreprenörskapet fortfarande lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är. Ökande global konkurrens, låga tillväxtambitioner och avtagande effekter av tidigare reformer utgör betydande utmaningar framåt. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2019

Pontus Braunerhjelm (red.) (2019)

Under 2018 minskade återigen det svenska entreprenörskapet, 6,8 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Hela minskningen i svenskt entreprenörskap beror uteslutande på en nedgång i kvinnors entreprenörskap, från ca 6 till 4 procent. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskaps-undersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM, som idag publiceras av Entreprenörskapsforum.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2018

Pontus Braunerhjelm, Carin Holmquist, Ylva Skoogberg och Per Thulin (2018)

Under 2017 minskade det svenska entreprenörskapet, 7,3 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Även tillväxtambitionerna, liksom innovationshöjden, har enligt entreprenörerna själva fallit tillbaka. Nedgången i entreprenöriell aktivitet beror uteslutande på en minskning i kvinnors entreprenörskap. Det framkommer i årets nationella GEM-rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM

Entreprenörskap i Sverige – Nationell GEM-rapport 2017

Pontus Braunerhjelm (red) (2017)

Entreprenörskapet har ökat i Sverige under 2016, 7,6 procent av den svenska befolkningen är aktiva i ett tidigt skede eller driver ett ungt företag. Framför allt kvinnor, men även äldre, driver entreprenörskapet framåt. Det framkommer i årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2016

Pontus Braunerhjelm (red) (2016)

Efter det dramatiska tappet 2014 ökar det svenska entreprenörskapet igen. Hälften av den kraftiga nedgången har återhämtats 2015 och kvinnors entreprenörskap förklarar hela uppgången.  Totalt uppgick det svenska entreprenörskapet till 7,2 procent 2015 jämfört med 6,7 procent 2014 och 8,2 procent 2013. Det framkommer i Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom världens största entreprenörskapsundersökning Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Entreprenörskap i Sverige – Nationell rapport 2015

Pontus Braunerhjelm, (red) (2015)

Det svenska entreprenörskapet har fallit dramatiskt med nästan två procentenheter; från 8,2 till 6,7 procent. Därmed bryts den uppgående trend som pågått sedan 2006 där Sverige mer än fördubblade sin entreprenöriella aktivitet fram till och med 2013. Särskilt anmärkningsvärt är en än större minskning av kvinnors entreprenörskap som fallit brant från 6,2 procent till 3,8 procent mellan 2013 och 2014. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM.

Entreprenörskap i Sverige 2014

Pontus Braunerhjelm (red.) (2014)

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007 till och med 2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något annat innovationsdrivet land.

Entreprenörskap i Sverige 2013

Nationell GEM-rapport 2013 (2013)

2013 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM.  I 2012 års globala undersökning, den fjortonde i raden, har knappt 200 000 människor intervjuats och undersökningen omfattar 74 procent av världens befolkning samt 87 procent av global BNP.

Entreprenörskap i Sverige 2012

Nationell GEM-rapport 2012 (2012)

Entreprenörskapsforum presenterar härmed för andra året i rad en nationell rapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Årets rapport visar bland annat  att entreprenörskapet växer i Sverige, men svagare än i andra länder – Sverige placerar sig på 17 plats av 23 utvecklade innovationsdrivna länder.

Entreprenörskap i Sverige

Nationell GEM-rapport 2011 (2011)

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga svenska undersökningarna inom ramen för forskningsprojektet Global Entrepreneurship Monitor, GEM. Resultaten presenteras i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Detta är den första svenska rapporten baserad på GEM-data sedan år 2000.

 

Om GEM

Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

GEM är världens största pågående studie av entreprenörskap och ett världsomspännande och unikt forskningsprojekt med syfte att årligen mäta och analysera entreprenöriell aktivitet i alla medverkande länder. Resultaten presenteras bland annat i en global, sammanfattande årsrapport och i nationella rapporter från medverkande länder. Urvalsundersökningarna omfattar ca 50 länder per år.

Sveriges GEM-team 2022 utgjordes av Johan Eklund, professor Blekinge tekniska högskola, Anders Broström, vd Entreprenörskapsforum, Martin Svensson, universitetslektor Blekinge tekniska högskola, Per Thulin, ekonomie dr Kungliga tekniska högskolan och forskare Entreprenörskapsforum, samt Marcus Kardelo, projektledare Entreprenörskapsforum.

Läs mer om GEM på www.gemconsortium.org