Digitalisering och teknikpolitik

Digitalisering och teknikpolitik är en forskningsplattform som samlar ett flertal forskningsprojekt med två gemensamma nämnare: att mäta och analysera den digitala strukturomvandlingen i ekonomi och samhälle samt att bidra till en data- och kunskapsbaserad politisk debatt både i Sverige och på EU-nivå. Forskningsledare för plattformen är Joakim Wernberg, Entreprenörskapsforum.

 

Det pågår just nu fem större forskningsprojekt inom plattformen Digitalisering och teknikpolitik:

• Digital spetskompetens
Projektet syftar till att ta fram ny statistik om digitalisering och behovet av digital kompetens inom privat och offentlig sektor. Som en del av projektet samlas nya data in genom enkätundersökningar som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Projektet ska bland annat utmynna i en delrapport inom regeringsuppdraget Digital spetskompetens (www.digitalspetskompetens.se).

• Digitalisering och transitionsproblem
På lång sikt bidrar teknisk utveckling till tillväxt och välståndsökning, men på kort och medellång sikt ger strukturomvandling upphov till friktioner, avvägningar och målkonflikter. Syftet med det här projektet är att identifiera och undersöka sådana transitionsproblem och bidra med kunskapsbaserade ansatser för att överkomma dem.

• Digital transformation, AI och ekonomisk utveckling
Digitalisering, i synnerhet utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), ger upphov till en bredare debatt om förändring i ekonomin, på arbetsmarknaden och i samhället som helhet. Samtidigt som den nya tekniken medför en omfattande potential finns det skäl att efterlysa mer data- och forskningsbaserad diskussion. Syftet med det här forskningsprojektet är att bidra till en sådan diskussion om hur digitalisering och AI kan komma att påverka arbetsmarknad, företagande och entreprenörskap, utbildningsystemet, konkurrens samt välfärd.

• Digitala marknader och näringslivsstruktur
Med framväxten av digitala plattformar, molntjänster och software as a service (SaaS) har trösklarna för att prova nya idéer, starta företag, nå kunder och dra nytta av tekniska resurser sänkts markant. Samtidigt uppstår nya typer av relationer och ömsesidiga beroenden. Målet med det här projektet är att undersöka svenska företags användning av digitala plattformar och molntjänster samt hur det påverkar näringslivsstrukturen på digitala marknader. Under projektets gång samlas nya data in i en omfattande enkätundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

• Nya regelverk för digitala marknader
Det pågår ett intensivt arbete med ny teknikpolitisk lagstiftning på EU-nivå. Samtidigt som det finns behov för tydliga, lika och långsiktiga spelregler på digitala marknader finns det också behov av en kunskaps- och forskningsbaserad policydiskussion som tar hänsyn till hur digitala marknader skiljer sig från mer klassiska marknadsstrukturer. Projektet utmynnar i serie policyorienterade artiklar med inriktning på digitalisering och teknikpolitik.

 

Finansiärer

Forskningen inom plattformen finansieras av:

• Regeringsuppdraget Digital spetskompetens (Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet)
• Vinnova
• Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
• Amazon
• Google

Advisory board

En särskild advisory board med fokus på teknikpolitisk debatt och policy är knuten till forskningsplattformen. Gruppen består av:

Anne-Marie Eklund Löwinder, IT- och cybersäkerhetsexpert, grundare och vd Amelsec
Carolina Brånby, ansvarig för digital policy Svenskt Näringsliv
Erik Randberg, public affairs manager Kry i Sverige
Fredrik Heintz, professor i datavetenskap Linköpings universitet
Johan Harvard, relationship management director Combient
Sara Övreby, samhällspolitiskt ansvarig Google i Sverige