Digital transformation, artificiell intelligens och ekonomisk tillväxt

Från ett fokus på teknikupptagning har digitalisering alltmer kommit att handla om organisatorisk och institutionell förändring på organisations-, bransch- och samhällsnivå. Innovation och entreprenörskap spelar en central roll i den fortsatta digitaliseringen, men existerar inte i ett vakuum utan i ömsesidiga beroenden med såväl etablerade företag, institutionella ramverk och regelverk. Med detta följer en ny generation av policyfrågor som exempelvis handlar om konkurrens mellan plattforms-företag, framtidens arbetsmarknad, AI och automati-serat beslutsfattande samt balansen mellan datadriven utveckling och personlig integritet.

 

Plattformen samlar i dagsläget sex olika forskningsprojekt, varav flera omfattar insamling av unik statistik om det digi-tala skiftet i svensk ekonomi och samhället i stort.

Strukturomvandling och transitionsproblem som handlar om att identifiera och analysera målkonflikter och flaskhalsar i digitaliseringens kölvatten.

Digital transformation, artificiell intelligens (AI) och ekonomisk utveckling som undersöker hur digitalise-ring och AI påverkar innovation, entreprenörskap och konkurrens med avseende på bland annat arbets-marknad, utbildning och personlig integritet.

Kartläggning av en uppkopplad och ihopkopplad näringslivsstruktur som handlar om att undersöka hur (ömsesidiga) beroenden mellan företag ökar med användningen av digital teknik, plattformar och moln-tjänster samt vad det betyder för ekonomi och politik.

Digital innovation, marknader och nya regleringar som handlar om framväxten av en ny generation av lagstiftning för den digitaliserade ekonomin inom EU.

Digital spetskompetens som ingår i regeringsupp-draget med samma namn och handlar om att samla statistik om det framtida behovet av digital kompetens i privat och offentlig sektor.

Ett annat perspektiv på entreprenörskapets kultur som handlar om kvinnliga grundares perspektiv på kulturen kring entreprenörskap och startups.