Digitalisering och teknikpolitik

Digitalisering och teknikpolitik är en forskningsplattform som samlar ett flertal forskningsprojekt med två gemensamma nämnare: att mäta och analysera den digitala strukturomvandlingen i ekonomi och samhälle samt att bidra till en data- och kunskapsbaserad politisk debatt både i Sverige och på EU-nivå. Forskningsledare för plattformen är Joakim Wernberg, Entreprenörskapsforum.

 

Det pågår just nu fem större forskningsprojekt inom plattformen Digitalisering och teknikpolitik:

• Digital spetskompetens
Projektet syftar till att ta fram ny statistik om digitalisering och behovet av digital kompetens inom privat och offentlig sektor. Som en del av projektet samlas nya data in genom enkätundersökningar som genomförs av Statistiska Centralbyrån (SCB). Projektet ska bland annat utmynna i en delrapport inom regeringsuppdraget Digital spetskompetens (www.digitalspetskompetens.se).

• Digitalisering och transitionsproblem
På lång sikt bidrar teknisk utveckling till tillväxt och välståndsökning, men på kort och medellång sikt ger strukturomvandling upphov till friktioner, avvägningar och målkonflikter. Syftet med det här projektet är att identifiera och undersöka sådana transitionsproblem och bidra med kunskapsbaserade ansatser för att överkomma dem.

• Digital transformation, AI och ekonomisk utveckling
Digitalisering, i synnerhet utvecklingen inom artificiell intelligens (AI), ger upphov till en bredare debatt om förändring i ekonomin, på arbetsmarknaden och i samhället som helhet. Samtidigt som den nya tekniken medför en omfattande potential finns det skäl att efterlysa mer data- och forskningsbaserad diskussion. Syftet med det här forskningsprojektet är att bidra till en sådan diskussion om hur digitalisering och AI kan komma att påverka arbetsmarknad, företagande och entreprenörskap, utbildningsystemet, konkurrens samt välfärd.

• Digitala marknader och näringslivsstruktur
Med framväxten av digitala plattformar, molntjänster och software as a service (SaaS) har trösklarna för att prova nya idéer, starta företag, nå kunder och dra nytta av tekniska resurser sänkts markant. Samtidigt uppstår nya typer av relationer och ömsesidiga beroenden. Målet med det här projektet är att undersöka svenska företags användning av digitala plattformar och molntjänster samt hur det påverkar näringslivsstrukturen på digitala marknader. Under projektets gång samlas nya data in i en omfattande enkätundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB).

• Nya regelverk för digitala marknader
Det pågår ett intensivt arbete med ny teknikpolitisk lagstiftning på EU-nivå. Samtidigt som det finns behov för tydliga, lika och långsiktiga spelregler på digitala marknader finns det också behov av en kunskaps- och forskningsbaserad policydiskussion som tar hänsyn till hur digitala marknader skiljer sig från mer klassiska marknadsstrukturer. Projektet utmynnar i serie policyorienterade artiklar med inriktning på digitalisering och teknikpolitik.

 

Finansiärer

Forskningen inom plattformen finansieras av:

• Regeringsuppdraget Digital spetskompetens (Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet)
• Vinnova
• Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse
• Amazon
• Google

Advisory board

En särskild advisory board med fokus på teknikpolitisk debatt och policy är knuten till forskningsplattformen. Gruppen består av:

Anne-Marie Eklund Löwinder, IT- och cybersäkerhetsexpert, grundare och vd Amelsec
Carolina Brånby, ansvarig för digital policy Svenskt Näringsliv
Erik Randberg, public affairs manager Kry i Sverige
Fredrik Heintz, professor i datavetenskap Linköpings universitet
Johan Harvard, relationship management director Combient
Sara Övreby, samhällspolitiskt ansvarig Google i Sverige

Publikationer:

Digitaliseringens konsekvensker för skattesystemet

Åsa Hansson (2023)

Digitaliseringen påverkar relationen mellan ekonomisk aktivitet och fysisk närvaro i den ekonomiska geografin och gör det svårare att avgöra var i en global värdekedja som värde skapas. Hur påverkar den digitala strukturomvandlingen skattesystemet och vilka reformer behövs för att göra det svenska skattesystemet mer förenligt med en digital och global värld?

Gearing up for the splinternet

Richard Allan (2023)

Digitalisering och globalisering har fört med sig ekonomisk integration men även ökad protektionism. Reglering av digitala marknader och techbolag diskuteras, samtidigt som sektorn utvecklas och bryter ny mark. Hur påverkar reglering av internet innovation och vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Läs mer i en policysammanfattning av Richard Allan, House of Lords UK.

Bland moln och plattformar - En kartläggning av hur datadrivna tjänster förändrar ekonomin

Joakim Wernberg (2023)

Digitaliseringen av ekonomin bidrar till en omfattande strukturomvandling i näringslivet. Ekonomin blir allt mer tjänsteintensiv och att tjänsterna blir allt mer globaliserade och dataintensiva. Mjukvarubaserade och datadrivna förbindelser mellan företag möjliggör nya produktivitetsvinster men medför även en växande grad av ömsesidiga beroenden mellan företag. Omvandlingen ger nya möjligheter men föder också nya utmaningar, särskilt i en tid som präglas av ökad protektionism och minskat intresse för frihandel.

Technical Standardization and Innovation in a Changing Geopolitical Landscape

Tim Rühlig (2023)

I en ny policysammanfattning beskrivs hur standardsättning har politiserats och blivit en faktor i en geopolitisk dragkamp, mellan de tre stora regionerna såväl som mellan nationerna inom EU. Europa står inför ett vägval, bör standarder i större utsträckning regleras centralt eller bör existerande decentraliserade system där standarder växer fram i nära samarbete mellan företag och myndigheter bevaras?

Vad menas med AI, vad regleras och varför är det viktigt?

Joakim Wernberg (2023)

Alla pratar om AI men det långt ifrån alltid självklart vad AI är eller kan göra. Samtidigt pågår initiativ för att reglera AI på flera håll både inom och utanför Europa. Därför får definitionen av AI en väldigt konkret innebörd som påverkar innovation, entreprenörskap, digitala marknader och företagens regelbörda både på kort och lång sikt.

Rethinking boundaries and revisiting borders - Conditions for innovation, entrepreneurship and economic integration in an interconnected world

Enrico Deiaco och Joakim Wernberg (Red) (2022)

I en ny antologi från Entreprenörskapsforum ger sex internationella experter perspektiv på det nya geopolitiska landskapet och balansen mellan ekonomisk integration och nationell kontroll. Svaret är inte mindre utan bättre digital ekonomisk integration och frihandel.

Att sätta pris på problem – innovationspriser och digital omställning

Joakim Wernberg (2021)

En stor utmaning i den digitala omställningen är att brygga glappet mellan kunskapen om de verksamheter som förändras och den digitala kompetens som krävs för att lyckas med omställningen. Ett verktyg kan vara innovationspriser. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum presenteras förslag på hur företag, myndigheter och organisationer kan dra nytta av den tekniska utvecklingen för att skapa arbetstillfällen, tillväxt och välfärd – och angripa stora samhällsproblem – med hjälp av innovationstävlingar.

Innovation, Competition and Digital Platform Paradoxes

Joakim Wernberg (2021)

There is a growing debate about how digital platform companies, or ‘big tech’, influence innovation and competition in the European digital economy. Are they helping or hampering competitiveness?  This paper approach the discussions based on the specific role of multisided platform economies and how the value of information coordination has changed in the wake of digitalisation.

Det svenska dataspelsundret – Digital transformation med gamification

Desirée Blankenburg Holm, Martin Johanson och David Sörhammar (2021)

I rapporten framhävs dataspelsbranschen som föregångare, riktmärke och förebild för andra branscher som genomgår digital transformation. Det går att skapa strategisk nytta genom branschens unika affärsmodell: Det handlar om att skapa fullt ut digitala innovationer och att göra det möjligt för externa användare att ansluta sig och medverka i innovationsprocesser som i många branscher är interna.

 

Små och medelstora företags digitala omställning efter pandemin

Joakim Wernberg (2020)

Pandemin har slagit hårt mot hela ekonomin. Krisen har redan kostat företag mycket i förlorade intäkter men riskerar bli ännu dyrare för de som inte förmår att experimentera, lära sig och anpassa sina verksamheter. Sveriges små och medelstora företag har i regel små marginaler för att experimentera med ny teknik i sina verksamheter. Samtidigt har dessa företag mycket att vinna på ökad digitalisering.

 

Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi

Ulrik Franke (2020)

Den digitala tekniken har gjort det möjligt att arbeta både snabbare och effektivare. Samtidigt har upp- och sammankopplingen medfört nya risker och sårbarheter. Både olyckor och angrepp kan få stora konsekvenser för enskilda företag så väl som för hela ekonomin. Vad händer när säkerheten inte fungerar och hur förberedda är svenska företag på cyberangrepp eller spionage?

Människor, maskiner och framtidens arbete

Joakim Wernberg (2019)

Hur ser arbetsmarknad och kompetensbehov ut i kölvattnet av digitalisering, artificiell intelligens och automatisering? I rapporten kartläggs drivkrafterna bakom arbetsfördelningen mellan människa och maskin, samt hur de kan påverka framtidens kompetensbehov. Den utveckling som beskrivs i rapporten är en del av en omfattande strukturomvandling med betydande påverkan på både utbildningssystem och arbetsmarknad.