Publikationer (DEV)

Resultaten från Entreprenörskapsforums forskning publiceras genom forskningsrapporter, working papers och policysammanfattningar. Working paper-serien ger forskare möjlighet att publicera forskning med policyrelevans inom entreprenörskapsområdet. Årligen ges även ett antal policysammanfattningar ut under benämningen PS från Entreprenörskapsforum, för att läsaren enkelt ska kunna ta del av slutsatser och policyrekommendationer. Nedan finner du de senaste publikationerna.

Svensk konkurrenskraft – har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?

Årets Swedish Economic Forum Report tar sin utgångspunkt i kunskapsuppbyggnadens betydelse för konkurrenskraft, via förutsättningar för entreprenörskap och värdeskapande, ges policyrelevanta förslag för hur Sverige långsiktigt kan upprätthålla förädlingsvärden i ekonomin.

Ladda ned rapporten

Företrädaransvar – kan det avskaffas?

Det s k företrädaransvaret innebär att företrädare för aktiebolag under vissa förutsättningar kan göras personligen ansvariga för bolagets skatteskulder.
I rapporten diskuteras konsekvenserna av företrädaransvaret genom att författaren gör en bred genomlysning av gällande rätt. Dessutom ges konkreta förslag på korrigeringar av nuvarande regelverk i ett försök att stärka rättssäkerheten för den enskilde.

Ladda ned rapporten

GO Beyond GDP

Sedan 2014 använder USA GO – Gross Output – som ett kompletterande mått till BNP. GO, som kan översättas till BP, bruttoproduktion, är ett mer fullständigt mått på den samlade ekonomiska aktiviteten i en nation. Enligt Mark Skousen, en av världens mest inflytelserika ekonomer som introducerat BP i USA, flyttas fokus från hushållen och den privata konsumtionen till företagens investeringar, innovation och entreprenörskap, det som faktiskt driver ett lands totala ekonomiska utfall.

Ladda ned policysammanfattningen

Entreprenörskap i Sverige
– Nationell GEM-rapport 2017

2017 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder.

Ladda ned rapporten

Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige?

I rapporten tar författaren Martin Andersson utgångspunkt i en bred analysram som inbegriper företagens roll som grogrund för s k spillovers, som drivkrafter för en arbetsmarknad med efterfrågan på olika specialistkompetenser, som inkubatorer för arbetskraft med erfarenhet av modern högteknologisk produktutveckling och produktion samt som plantskola för nya innovativa och teknikbaserade tillväxtföretag. I rapporten lyfts de stora högteknologiska företagens roll i kunskapsekonomin och författaren presenterar en rad policyförslag för att främja innovation och näringslivsdynamik.

Ladda ned rapporten

Svensk kapitalförsörjning – mot ett effektivare innovations- och företagsstöd?

Ny kunskap och teknologi, som skapas genom forskning och utveckling, utgör en tillväxtmotor i ekonomin. Men företagen utför mindre FoU än vad som är optimalt för samhället beroende på att marknadsmisslyckanden uppstår. Sedan decennier bistår därför det offentliga med finansiella stödsystem där offentliga lån, bidrag och statligt venture kapital stödjer små och innovativa företag med finansiering. I rapporten diskuteras om det, utifrån forskningslitteraturen, går att motivera att offentliga aktörer stöder entreprenörer och småföretag.

Ladda ned rapporten

Samhällsförändring och filantropi i ett nordiskt perspektiv

Policysammanfattning av en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy, genomförd av UBS och Entreprenörskapsforum. Studien baseras på djupintervjuer med över 40 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess effekter kan stärkas.

Ladda ned policysammanfattningen

Vinster och valfrihet i välfärden

På uppdrag av Entreprenörskapsforum har SIFO den 6-13 mars 2017 genomfört en undersökning om svenskarnas inställning till valfrihet och kvalitet inom välfärdssektorn. Dess resultat presenteras i denna policysammanfattning författad av professorerna Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, båda Entreprenörskapsforum. De redogör för bakgrunden till ”vinstdebatten” och den ekonomiska litteraturen kring vinster, entreprenörskap och kvalitet.

Ladda ned policysammanfattningen

Betydelsen av socialt kapital för entreprenörskap

Den lokala samhällsandan, det sociala kapitalet, är kittet som binder samman en ort och skapar förutsättningar för entreprenörskap och förnyelse. Det handlar om de normer och den tillit mellan människor som gör sig gällande på en plats och som leder till hur väl ett samhälle kan organisera sig. När nås en optimal nivå som får goda effekter för det lokala entreprenörskapet och vilka exempel finns på detta?

Ladda ned policysammanfattningen

Skatterna och entreprenörskapet

I rapporten undersöks hur förutsättningarna för svenskt entreprenörskap ser ut idag och på vilket sätt skatterna påverkar entreprenörskapet. I rapporten lyfts även svenska skatter i ett internationellt perspektiv och författarna presenterar policyförslag för att främja innovation och entreprenörsdriven tillväxt.

Ladda ned rapporten

En värld i rörelse 1990–2015: Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

I rapportenundersöks konsekvenserna av globalisering på mänsklig levnadsstandard under åren 1990-2015. I rapporten visas statistik över levnadsstandard vad gäller ekonomi, hälsa, säkerhet och frihet såväl som en kartläggning av olika sätt att bedöma globaliseringens betydelse för utvecklingen. Författaren har även kartlagt baksidorna med globaliseringen och redogör för hur den materiella jämlikheten har förändrats under globaliseringens epok, mellan länder och mellan individer samt diskuterar vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Ladda ned rapporten

norberg_omslag-kopia

Immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap

Entreprenörskapsforum presenterar för åttonde året i rad Swedish Economic Forum Report. Årets rapport syftar till att sätta fokus på hur vi bättre kan tillvarata den ekonomiska potential som immigranterna utgör. Författarna analyserar framförallt fyra vägar till ekonomisk integration – utbildning, sänkning av minimilöner (ökad lönespridning), anställningsstöd samt entreprenörskap.

Ladda ned rapporten

sef_omslag-kopia-kopia

Blockchain – Decentralized Trust

I rapporten presenteras blockkedjeteknikens funktion, utveckling och genomslag. Blockkedjeteknik möjliggör delning av information, tillgångar och värden mellan olika parter globalt, utan mellanhänder eller centrala aktörer. I rapporten undersöks möjliga konsekvenser av en utbredd framtida användning av blockkedjeteknik och ett antal spännande framtidsscenarier presenteras.

Ladda ned rapporten

blockchain_omslag-kopia

Den svaga länken

– Inkubatorernas roll i det svenska innovationssystemet

I rapporten diskuteras konsekvenser och risker med att kopplingarna mellan inkubatorer och akademin har försvagats. Det har skett en minskning av idéflödet in i inkubatorerna från akademin, både i relativa och absoluta tal. Samtidigt som systemet växer avsevärt, framförallt genom det nationella inkubatorsprogrammet, förändras styrningen. Inkubatorer är idag inte nödvändigtvis en akademinära verksamhet. Vilken funktion fyller inkubatorer idag och vad vet vi om deras effekter?

Ladda ned rapporten

ejermo_omslag_webb-kopia

The Entrepreneurial Challenge

– A Comparative Study of Entrepreneurial Dynamics in China, Europe and the US

De anglosaxiska länderna rankar mycket högre än alla andra länder i alla aspekter av entreprenörskap – entreprenörskapsnivå, nyföretagande, kvinnors entreprenörskap och entreprenörskap i vardande, enligt rapporten. För att skynda på tillväxten och minska entreprenörskapsklyftan, framförallt till USA, måste risk och tillväxtföretagande uppmuntras mycket tydligare. Rapporten baseras på data från Global Entrepreneurship Monitor.

Ladda ned rapporten

GEM2016_Eng_omslag_webb

Entreprenörskap i Sverige
– Nationell rapport 2016

2016 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder.

Ladda ned rapporten

GEM2016_omslag_webb

Finansmarknadens regleringar

Lärdomar för välfärdssektorerna?

Medan det pågår en diskussion om förbud eller begränsning av vinst för företag inom välfärdssektorn, alternativt att begränsa möjligheten för privata aktörer att konkurrera med offentliga leverantörer, stängdes denna debatt för årtionden sedan gällande den finansiella sektorn. Vilka lärdomar kan välfärdssektorerna dra från regleringar på finansmarknaden?

Ladda ned policysammanfattningen

Andersson_omslag_webb

Inventering av den svenska innovationspolitiken

Forsknings- och innovationspropositionerna
2008 och 2012

Innovationen skiljer sig från andra investeringar eftersom den för med sig positiva produktivitetseffekter även för den som inte är del i investeringen eller i det utförda arbetet, s k spillovereffekter. För att hantera detta presenterar Sverige en forsknings- och innovationsproposition vart fjärde år.

I rapporten analyseras just FoI-propositionerna från 2008 respektive 2012 mot bakgrund av bl a OECDs utredning av det svenska innovationssystemet. Analysen fördjupas av en internationell utblick där den svenska politiken jämförs med ett antal europeiska referensländer.

Ladda ned rapporten

JohanPL_omslag_webb

International Market Exit and Re-Entry

I rapporten kartläggs svenska små och medelstora företags internationaliseringsmönster. Specifikt tittar författarna på om, hur och varför företag gör exit från internationella marknader och huruvida de återvänder eller söker sig till nya marknader. Dessutom presenterar författarna ett antal rekommendationer för hur svenska små och medelstora företag kan stödjas i sina internationaliseringssatsningar.

Ladda ned rapporten

Naldi_omslag_webb

Det smittsamma entreprenörskapet

I rapporten utforskas hur produktiva entreprenörskulturer uppstår, hur de utvecklas i tätt samspel med lokalt näringsliv samt hur de samverkar med lokal och nationell policy. Författaren konstaterar att det går att vända en negativ trend genom proaktivt arbete med att förbättra skatter, regelbördor och skapa mer effektiva stödsystem för lokalt entreprenörskap.

Ladda ned rapporten

Smittsamma_omslag_webb

A review of the circular economy and its implementation

I rapporten behandlas cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och betrakta avfall som en resurs – att göra mer med mindre. En cirkulär ekonomi eftersträvar att produkter är hållbara och återvinningsbara.

Forskningen pekar på att entreprenörer har potential att driva utvecklingen av en hållbar ekonomi men att det behövs kunskap om villkor och ramverk för att främja hållbart företagande. Författaren kartlägger hur andra länder, framförallt Kina, har arbetat med policy för omställning till cirkulär ekonomi samt hur detta kan utvärderas och mätas.

Ladda ned rapporten

CircularEconomy_omslag_webb

Varför silotänkande kan vara bra för innovation

Hur kan företag uppnå två mål som båda är lika viktiga men som samtidigt är ömsesidigt uteslutande? Anna Brattström, ekon dr Lunds universitet, analyserar om det är möjligt att ha både förtroende och kontroll i en relation mellan två företag. Svaret är att det är möjligt, men det sker på bekostnad av tvärfunktionell integration. I PS:en framkommer att silotänkande har oanade fördelar för innovationsarbeten, men bara om kommunikation upprätthålls över silogränserna.

Ladda ned policysammanfattningen

Brattstrom_omslag_webb (kopia)

Vinster, välfärd och entreprenörskap

Vinster i välfärden ger stundtals upphov till intensiv debatt. Huvudsakligen kretsar frågan kring om vinster är förenligt med välfärdstjänster av hög kvalitet. Klart står att vinstmotivet ger entreprenörer incitament till effektivitet, men också till innovation och utvecklandet av nya lösningar som på sikt ger positiva välfärdseffekter. Samtidigt finns det utmaningar och behov av tydliga regler. Flera av rapporten Vinster, välfärd och entreprenörskaps kapitel innehåller konkreta rekommendationer, baserade på forskning, för hur utvärdering och ansvarsutkrävande bör utformas för verksamheter inom den s k välfärdssektorn.

Ladda ned rapporten

SEF2015_omslag_webb

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebro arbetsmarknad

Tilltron till utbildningens betydelse för den nationella och regionala ekonomiska utvecklingen är stark. Samtidigt finns det problem med svensk högre utbildning såväl vad gäller kvalitet som innehåll. Arbetsgivare får allt svårare att rekrytera trots en högre andel högutbildade. Hur ser det ut med utbildningsprofiler, kompetensförsörjning och matchning på Örebro arbetsmarknad? I rapporten ges en analys av hur väl Örebro universitet förser regionen med kompetens.

Ladda ned rapporten

REgfo_omslag_webb1

Utbildningspremie och kompetensförsörjning

Svenska studenter har relativt svaga incitament för att investera i utbildning. I denna policysammanfattning visas att den svenska bruttolönepremien (lön före skatt) ligger på ca fyra procent per utbildningsår i Sverige. Av 23 rika OECD-länder har Sverige den lägsta utbildningspremien. Ur ett privatekonomiskt perspektiv lönar det sig helt enkelt mycket dåligt att utbilda sig i Sverige jämfört med andra länder.

Ladda ned policysammanfattningen

Utbildningspremie_omslag_webb

Vad betyder social i sociala innovationer?

Samhället står inför en mängd utmaningar såsom demografisk utveckling, miljö- och klimatpro­blem, ökad seg­regation och samhällsklyftor. Sociala innovationer erbjuder nya lösningar på sociala behov. För att förbättra förutsättningarna för dessa kan staten ta en mer aktiv roll för att öka investeringarna. I denna policysammanfattning föreslås bl a en statlig investeringsfond, justerade upphandlingskrav och skatteincitament för att uppmuntra företagande baserat på sociala innovationer.

Ladda ned policysammanfattningen

SocialaInnovationer_omslag_webb (kopia)

Internationaliseringsfrämjande av företag med hög tillväxtpotential

I rapporten kartläggs internationaliseringsinsatser för att främja företag med hög tillväxtpotential. Svenska insatser jämförs med de som görs i Norge, Finland och Danmark. Författarna drar tre huvudsakliga slutsatser av kartläggningen och finner att Sverige har relativt få insatser riktade mot tillväxtföretag eller företag med tillväxtpotential.

Ladda ned rapporten

LevelUp_omslag_webb

Sharing Economy – Embracing change with caution

I rapporten uppmärksammas att digitaliseringen utgör den möjliggörande teknologiska kraften för delningsekonomin. Innovation på området innebär att identifiera outnyttjade varor och tjänster, maximera resursutnyttjandet samt att föra samman utbud och efterfrågan. Författarna noterar att Sverige, i förhållande till andra ekonomier, ligger steget före vad gäller specialisering i kunskapsekonomin men att mer skulle kunna göras för att underlätta fortsatt tillväxt inom detta område.

Ladda ned rapporten

Sharing Economy_omslag_webb

Entreprenörskap i Sverige
– Nationell rapport 2015

2015 års nationella entreprenörskapsrapport baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är det mest omfattande och världsomspännande forskningsprojekt som årligen mäter och analyserar entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder. För Sveriges del kan konstateras att det totala entreprenörskapets nivå, TEA-indexet, minskat kraftigt från 8,2 till 6,7 procent 2014 och Sverige avviker därmed från övriga jämförbara länder. Den trendmässiga ökningen av entreprenörskapet som ägt rum sedan mitten av 2000-talet förefaller ha brutits och Sverige placerar sig återigen under TEA-snittet för innovations-drivna länder. Särskilt anmärkningsvärt är en större minskning av kvinnors entreprenörskap.

Ladda ned rapporten

GEM_omslag_webb

The Entrepreneurial Code – A Comparative Study of Entrepreneurial Dynamics in China, Europe and the U.S.

The Entrepreneurial Code examines the similarities and differences between the dominating economic regions in terms of level of entrepreneurial activity and attitudes towards entrepreneurship as well as entrepreneurs’ ambition to grew, internationalize and to innovate. The report is based on data from the Global Entrepreneurship Monitor. The authors emphasize three policy areas; regulations, supply of skills and access to capital as areas of particular importance for early-stage entrepreneurship.

Ladda ned rapporten

GEM_omslag_webb_eng (kopia)

Innovation utan entreprenörskap?

Drygt hälften av alla svenska innovationer kommer till genom entreprenörer som samverkar med kunder och omvärld för att producera bättre, billigare eller i en ny marknadsnisch. En djupdykning i en ny innovationsdatabas visar dessutom att svenska företag som introducerar innovationer drivna av vetenskapliga landvinningar, ny teknologi och liknande inte växer snabbare än företag som ägnar sig åt marknadsdrivna, entreprenöriella innovationer. Trots detta lämnas entreprenörskapet utanför en stor del av policyagendan.

Ladda ned rapporten

JohanPL_omslag_webb

Välfärden är värd en bättre debatt – Sex ofrånkomliga dilemman som måste balanseras

Hur ska vi utföra, organisera, styra och utvärdera framtidens välfärdstjänster? Det har varit den huvudsakliga frågeställningen för forskningsprogrammet Uppdrag Välfärd som 2012 initierades av Entreprenörskapsforum, Fores och Leading Health Care. I den slutrapport som nu presenteras sammanfattas programmet av företrädare från de initiativtagande organisationerna.En övergripande slutsats är att det i varje välfärdssystem finns svårlöstainbyggda dilemman. I rapporten presenteras sex stycken

Ladda ned rapporten

UVslut_omslag_webb

En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt

I årets Swedish Economic Forum Report analyseras rörlighet, matchning och arbetsmarknadsregleringars effekter samt hur detta påverkar förutsättningarna för ett kvalitativt entreprenörskap, innovation och tillväxt. Sveriges arbetsmarknad jämförs också med såväl EU:s, G7:s och de andra nordiska länderna. Ett antal ekonomisk-politiska slutsatser dras kring bl a utbildningspremie, den högre utbildningens organisation samt rörlighet och flexibilitet på arbetsmarknaden.

Ladda ned rapporten

SEFR2014_omslag_webb

Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?

I rapporten redogörs för hur migration kan främja företags och länders internationalisering. Med hjälp av detaljerad registerdata över svenska företag ger rapporten nya insikter om den roll som utlandsfödda kan spela för internationalisering i form av tjänstehandel. Därmed bidrar den till ökad förståelse för internationaliseringens drivkrafter generellt och mer specifikt vad migration kan betyda för Sveriges position i den globala ekonomin.

Ladda ned rapporten

Utlandsfodda_omslag_webb (kopia)

Företagsskattekommittén och entreprenörskapet

Efter flera års utredande presenterade Företagsskattekommittén sin slutrapport och analys av effekter av skatteförändringar i en värld av global konkurrens. Vad får förslagen för konsekvenser för entreprenörskapet i Sverige? Ger de förutsättningar för f ler och växande företag? Entreprenörskapsforum har låtit ekonomer och skatteexperter sammanställa sin syn på framtidens bolagsbeskattning. I denna skuggskatteutredning kommenteras såväl kommitténs förslag som kompletteras utredningen med en diskussion av hur skatter påverkar entreprenörskapet.

Ladda ned rapporten

Skatterapport_omslag_webb

Entreprenörskap i Sverige 2014

Andelen svenskar som ägnar sig åt entreprenörskap har nästan fördubblats under perioden 2007-2013, från 4,2 procent av befolkningen till 8,3 procent år 2013. Denna exceptionella ökning matchas inte av något innovationsdrivet land. Detta enligt Entreprenörskap i Sverige – årets nationella rapport inom Global Entrepreneurship Monitor, GEM. GEM är världens största entreprenörskapsundersökning och baseras på 197 000 enkäter och intervjuer där entreprenöriella attityder, aktiviteter och ambitioner mäts. Undersökningen omfattar 75 procent av världens befolkning samt 90 procent av global BNP.

Ladda ned rapporten

GEM2014_framsida_webb

Sociala innovationer i välfärden – Förutsättningar för ett E-hälsokonto

Svensk sjukvård står inför stora framtida utmaningar i att möta ett ökat vårdbehov i takt med att befolkningen ökar och blir allt äldre. Fram till år 2030 beräknas behovet av vård och omsorg stiga med ungefär 50 procent. Sociala innovationer kan vara ett nytt sätt att inkludera den enskilde individen i utveckling och produktion av tjänster inom välfärden för att bemöta denna utveckling. Rapporten Sociala innovationer i välfärden belyser aspekter som ännu inte uppmärksammats i debatten och fokuserar på förutsättningarna för ett E-hälsokonto och tillhörande E-hälsotjänster.

Ladda ned rapporten

UV_7_framsida_webb

 

SAMTLIGA UTGIVNA RAPPORTER >>