Genomförda aktiviteter

Hur får vi bättre regleringar?

Frågan om att minska regelbördan har länge stått med på den politiska dagordningen men få ansatser har gjorts för att förändra ramverket för utformning av regleringar. Kan regelgivningen utformas rättssäkert och samhällsekonomiskt effektivt på samma gång? Välkommen på lunchlansering av rapporten ”Hur får vi bättre regleringar?”

LÄS MER

Så påverkar regleringar innovation

Den 25 januari bjuder Entreprenörskapsforum in till ett seminarium med anledning av den nyligen publicerade boken Handbook of Innovation and Regulation (Edward Elgar Publishing). Redaktörer för boken är Pontus Braunerhjelm, Martin Andersson, Knut Blind and Johan Eklund. Utöver redaktörerna har 31 forskare från USA och Europa bidragit till boken.

LÄS MER

Cirkulära affärsmodeller - hur ska svensk industri ställa om?

Välkommen på lunchlansering av rapporten Circular business models: Where does Swedish industry stand? författad av professorerna Johan Frishammar och Vinit Parida, båda Luleå tekniska universitet.

LÄS MER

Kriget fortsätter - hur stöttar vi Ukraina bäst?

Välkommen till Filantropiskt forums årliga Luciaseminarium. Årets tema är Kriget fortsätter – hur stöttar vi Ukraina bäst?  För överlevnad behöver det ukrainska samhället både fungerande institutioner och samhällstjänster liksom ett levande näringsliv. Vad kan andra länder göra för att stärka företagande och entreprenörskap i Ukraina?

LÄS MER

Företagens entreprenöriella humankapital

Välkommen till ett frukostseminarium om företagens entreprenöriella humankapital den 28 november. Vad innebär det för företagen att ha anställda som tidigare varit entreprenörer och hur påverkar det produktivitet, innovation och omsättning?

LÄS MER

Familjeföretag och aktivt ägande

Entreprenörskapsforums pris till årets unga entreprenörskapsforskare 2023 tilldelas ekonomie doktor Johan Karlsson som vid nomineringen var postdoktor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Han prisas för sin forskning om familjeföretag och hinder för tillväxt. Priset på 150 000 kronor utdelas i Stockholm den 22 november.

LÄS MER

Hur använder myndigheter utvärderingar?

Utvärderingar av näringspolitiska åtgärder kan både mäta faktiska effekter och användas för kontinuerligt lärande. Den 16 november presenterar Entreprenörskapsforum en rapport, skriven av Christian Sandström, biträdande professor Internationella handelshögskolan i Jönköping, om hur Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket hänvisar till utvärderingar i sina årsredovisningar

LÄS MER

Från utflyttningstrakt till entreprenörsbygd

I den enkät om företagsklimat som Svenskt Näringsliv gör öser företagarna i Markaryd beröm över sin kommun. För 20 år sedan, när mätningarna startade, var bilden helt annorlunda. Vad är det som ligger bakom den här förändringen?

LÄS MER

Digitaliseringen utmanar det svenska skattesystemet

Sveriges befintliga skattesystem bygger på att ekonomisk aktivitet kan kopplas till en viss plats för att beskattas. Digitaliseringen försvagar den kopplingen, vilket kan få betydande konsekvenser för förmågan att ta in skatteintäkter.  Välkommen till ett lunchlansering av rapporten Digitaliseringen utmanar skattesystemet, författad av Åsa Hansson, docent Lunds universitet.

LÄS MER

Invitation: Symposium with Professor Giovanni Dosi

Welcome to a symposium that summarizes four decades of research on the dynamics of economic development! Professor Giovanni Dosi will share and discuss his insights from more than 40 years of research of technological, institutional and organizational change.

LÄS MER

Smartare infrastruktur för transporter

Transportinfrastrukturen står inför stora utmaningar. Transporter skall elektrifieras, bli utsläppsfria och samtidigt levereras snabbare med färre avbrott och helst billigare. Samtidigt utvecklas innovationerna på området i hög fart men hindras att ta nästa steg av regler och tillståndsprocesser. Välkommen på lansering av rapporten Smartare infrastruktur för transporter. 

LÄS MER

Varför driver färre kvinnor än män företag?

Svenskt Näringsliv och Entreprenörskapsforum gräver djupare i frågan om kvinnors företagande. Den här gången fokuserar vi på bakomliggande faktorer och rådande kunskapsläge som presenteras i två dagsfärska rapporter.

LÄS MER

Så når vi målen i Agenda 2030: Effektivare bistånd och samarbeten

På Swedish Philanthropy Summit 2023 diskuterar vi hur filantroper, det privata näringslivet, civilsamhället, och offentlig sektor gemensamt kan utveckla finansieringsstrukturer för att uppnå målen i Agenda 2030 och för att stärka de civila krafter som tar ansvar när samhällskriser inträffar.

LÄS MER

Gearing up for the splinternet

Rising globalization and digitalization have been accompanied by rising nationalism and protectionism, as well as political initiatives to regulate both digital markets and tech companies. How does economic and political forces shape the growth of the internet?

LÄS MER

Hållbart entreprenörskap på agendan?

Miljö- och klimatfrågor är en av vår tids ödesfrågor och entreprenörer kan spela en roll för hållbar omställning genom nyskapande innovation och industriell transformation. Välkommen den 12 september då Entreprenörskapsforum presenterar data kring entreprenörers åtgärder, och attityder, till social och miljömässig hållbarhet.

LÄS MER

Boklansering av ”Data och modeller: en handbok för analys”

Välkomna till ett analysmingel av ”Data och Modeller: en handbok för analys”, skriven av Anders Broström, vd på Entreprenörskapsforum och Karl Wennberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm.

LÄS MER

Den högre utbildningens framtid

Välkommen den 30 augusti när Entreprenörskapsforum arrangerar ett seminarium om den högre utbildningens framtid, med utgångspunkt i den analys och de reformförslag som lämnas i den danska regeringens Reformkommission.

LÄS MER

Entreprenörskapsforum under Almedalsveckan 2023

Entreprenörskapsforum deltar under Almedalsveckan, under våren kommer seminarier fortlöpande att läggas ut.

LÄS MER

Konjunktur, konkurser och zombieföretagande: en tickande bomb?

I årets GEM-rapport framkommer att konkurserna ökade starkt under senare delen av 2022. Vissa menar även att den långa period med låga räntor ökat så kallat zombieföretagande. Utgör detta risker för svensk ekonomi?

LÄS MER

Global Award for Entrepreneurship Research 2023: How We Build Knowledge

Välkommen till årets prisutdelningen den 29 maj där Per Davidsson, professor vid Jönköping International Business School (JIBS) och vid Australian Centre for Entrepreneurship Research, QUT Business School, tar emot priset av Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson under en ceremoni på Operaterrassen i Stockholm.

LÄS MER

Inre marknaden - nya möjligheter och utmaningar

Den 23 maj lanserar Entreprenörskapsforum två rapporter med fokus på den pågående strukturomvandlingen. Vad betyder den för EU:s inre marknad? Välkommen till presentation och mingel med utsikt den 23 maj.

LÄS MER

Global Entrepreneurship Monitor 2023: Hur entreprenöriella är svenskarna?

2022 var ett år med tilltagande ränteoro som fick börser och bostadspriser runt om i världen på fall. Samtidigt rapporterade många företag rekordvinster och arbetsmarknaden såg stark ut. Hur avspeglas denna tudelade bild i det svenska entreprenörskapet?

LÄS MER

Hur finansieras socialt entreprenörskap?

Sverige och världen står inför omfattande samhällsutmaningar. I Agenda 2030 såväl som i EU:s handlingsplaner lyfts vikten av att stärka socialt motiverade entreprenörer. Hur ser socialt motiverade företags förutsättningar för tillväxt och kapitalförsörjning ut i Sverige?

LÄS MER

Ed Glaeser: The Future of Cities, Entrepreneurship, and Economic Development

Professor Edward Glaeser is the Swedish Schumpeter Lecturer 2023. Glaeser has made significant contributions to the field of urban economics and the role of cities in fostering innovation and entrepreneurship.

LÄS MER

Byggemenskaper – hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning

Välkommen till lanseringen av Entreprenörskapsforums rapport Byggemenskaper – hävstång för socialt hållbar bostadsförsörjning. Författare är Stefan Fölster, grundare av Better Future Economics.

LÄS MER

Vad hände med Sveriges reformförmåga?

Välkommen på lansering 4 april av rapporten Vad hände med Sveriges reformförmåga?. Där författarna konstaterar att flera förutsättningar för reformförmågan har försämrats under senare år och diskuterar tänkbara förklaringar till detta.

LÄS MER

The era of High Technology Competition - strategy for EU

Competition over high technology has turned into a defining element of great power rivalry between the United States and the People’s Republic of China. In this seminar, Tim Rühlig, Senior Research Fellow, German Council on Foreign Relations (DGAP),  will explore how China has turned from an unlikely candidate to an innovation powerhouse within a decade.

LÄS MER

Technical standardization and innovation – will EU and Sweden be squeezed into geopolitical frictions?

Tim Rühlig at the German Council on Foreign Relations (DGAP) will discuss the rising tension bet­ween market and government with respect to the strategic importance and cur­rent power struggles related to technical standards.

LÄS MER

Behövs en ny modell för kompetensförsörjning?

Digitaliseringen har jämförts med tidigare industriella revolutioner, men vad betyder det för kompetensförsörjningen? Det kommer vi att diskutera på ett seminarium om kompetensförsörjning under en pågående strukturomvandling.

LÄS MER

Varför driver så få kvinnor företag?

I samarbete med Entreprenörskapsforum presenterar Svenskt Näringsliv nya indikatorer kring kvinnors företagande och ägande. Det första hybridseminariet i vår serie kring kvinnors företagande.

LÄS MER

Cleantech - investeringar för en grönare framtid

Den 15 februari lanserar Entreprenörskapsforum policysammanfattningen Cleantech – från entreprenörskap till mega-entreprenörskap författad av Fredrik Lagergren.

LÄS MER

Swedish Economic Forum Dialogues 2022

I årets Swedish Economic Forum Report undersöks hur geoekonomiska förändringar påverkar villkoren för innovation, entreprenörskap och tillväxt. När det geoekonomiska läget förändras får det effekter för hela samhället. Det kan röra sig om allt från cybersäkerhet och digital suveränitet till regler och standarder och tillgång till resurser och humankapital.

Stan Metcalfe: On Knowledge and Economic Transformation

December 14 the renowned economist Stan Metcalfe will hold a talk touching on today’s global challenges by reflecting two pioneering economists who changed the way we talk and think about innovation and economic transformation. Metcalfe will look at the role of innovation in creating wealth from knowledge as seen through the writings of Joseph Schumpeter and Alfred Marshall.

LÄS MER

Luciaseminarium: Solidaritet och fortsatt stöd till Ukraina

Välkommen till Entreprenörskapsforums årliga Luciaseminarium – i år diskuterar vi kriget i Ukraina och vikten av uthålligt stöd och solidaritet. Hur ser de mest akuta hjälpbehoven ut och vad gör vi i dagsläget? Hur ser omvärldens långsiktiga engagemang och stöd ut? Vad händer med oss människor i kristider, hur påverkas vi på kort och lång sikt?

LÄS MER

Stärkt svensk talangattraktion genom arbetskraftsinvandring

Välkommen på lansering 6 december av rapporten Stärkt svensk talangattraktion – konkurrenskraft och kompetens genom arbetskraftsinvandring.

LÄS MER

Workshop: Ekonomisk analys av södra Sveriges konkurrenskraft

Den ekonomiska verkligheten förändras ständigt och behovet av analyser för att förstå utvecklingen är centralt, bör olika aktörer lära mer av varandra? Välkomna på en workshop med ekonomiska analyser och diskussioner om hur vi kan arbeta gemensamt i södra Sverige.

LÄS MER

Digitalt entreprenörskap: Web 3.0, blockkedjan och innovativa lösningar

Välkommen den 29 november när Claire Ingram Bogusz, Uppsala universitet och Handelshögskolan i Stockholm, presenterar skriften Collective entrepreneurship, grand and niche challenges, and digital technologies’ role.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2022: Civilsamhällets roll – när krisen kommer!

Den 3 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum den årliga konferensen Swedish Philanthropy Summit. I fokus ligger  civilsamhällets roll i djupgående kriser och vad som kan göras för att stärka samverkan och effektivitet i krishanteringen. Medverkar gör representanter för olika civilorganisationer, offentlig sektor, filantroper, entreprenörer och akademin.

LÄS MER

Miljölagstiftningen och industrins framtida konkurrenskraft

I en ny rapport Miljölagstiftning och industrins framtida konkurrenskraft – Lärdomar från 50 år av tillståndsprövningar behandlas frågan om hur miljöprövningen kan utformas för att på ett sätt som så effektivt som möjligt reglerar lokal miljöpåverkan. Utan att samtidigt äventyra de framtida investeringar som idag är nödvändiga för klimatomställningen.

LÄS MER

Innovation för en livsmedelsproduktion i världsklass

Välkommen till lanseringen av rapporten Innovation för en livsmedelsproduktion i världsklass, i vilken författaren Sara Johansson, Jönköpings Internationella handelshögskola, beskriver utvecklingen inom Foodtech och innovationskraften i svensk livsmedelssektor. Hon presenterar också policyrekommendationer kring hur innovationskraften i svensk livsmedelsproduktion kan stärkas.

LÄS MER

Svensk elförsörjning - fyra krävande utmaningar

I en ny rapport Fyra utmaningar i den svenska elförsörjningen går Lars Bergman, professor emeritus och tidigare rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, igenom de största utmaningarna med svensk elförsörjning och ger förslag på hur den svenska elförsörjningspolitiken kan utformas. Välkommen den 18 augusti på rapportlansering.

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2022

Mellan 3 och 7 juli kommer Entreprenörskapsforum finnas på plats under Almedalsveckan. Som vanligt bjuds på intresseväckande seminarier med fokus på svenskt entreprenörskap, innovation och näringslivsdynamik.

LÄS MER

Borde vi ha fler enkla jobb?

Sverige har relativt få enkla jobb i jämförelse med många andra utvecklade länder. Samtidigt är de enkla jobben en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden för utrikes födda. Den 21 juni lanseras rapporten ”Borde vi ha fler enkla jobb?” författad av Per Skedinger, adjungerad professor och docent IFN.

LÄS MER

Combat Climate Change - The importance of innovation, entrepreneurship and new technology

Klimatförändringar riskerar att leda till svåra effekter för människor i stora delar av världen samtidigt som effekten på den globala ekonomin inte ska underskattas. Den 14 juni bjöd Entreprenörskapsforum in till slutkonferens av forskningsprojektet Political Economy of Climate Change. På plats fanns flera världsledande forskare som presenterar resultaten av sin forskning. Hur viktig är innovation och ny teknologi för att lösa klimatkrisen?

LÄS MER

Prisceremoni Global Award for Entrepreneurship Research 2022

Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Den 25 maj mottog 2022 års pristagare Saras D. Sarasvathy priset vid en ceremoni i Stockholm.

LÄS MER

Risker och möjligheter på den geoekonomiska spelplanen – Hur resoneras det i Finland?

Den 17 maj presenterar Mikael Wigell, forskningsdirektör Finska Utrikespolitiska Institutet, en studie om riskerna och möjligheterna med geoekonomins frammarsch för EU och ett av dess medlemsländer – Finland

LÄS MER

Global Entrepreneurship Monitor 2022: Pandemin och hållbarhet

Den 27 april lanseras den nationella rapporten av världens mest omfattande studie av entreprenörskapets nivå (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) under ett hybridmöte. Som vanligt visas siffor på entreprenörskapets nivå i Sverige, entreprenöriella ambitioner, samt andelen kvinnor och män som driver företag. I rapporten följer vi upp coronapandemins effekter på svensk ekonomi och tittar närmare på hållbarhet och entreprenörskapet.

LÄS MER

Är Sverige rustat för den geoekonomiska spelplanen?

Den 2 mars lanserar Entreprenörskapsforum rapporten How do you invade Facebook? Modern war, technological decoupling, and implications for Sweden författad av Oscar Jonsson, forskare vid Försvarshögskolan.

LÄS MER

Svensk innovationspolitik: För mycket samverkan?

Samverkan och partnerskap mellan politik, näringsliv och akademi är en väldigt utbredd modell för att främja innovation, produktivitet och hållbar utveckling. En industripolitisk renässans har ökat intresset för riktade innovationsstöd genom samverkan.

LÄS MER

Svensk konkurrenskraft: Hur står sig Sverige internationellt?

Goda ramvillkor är grunden för ett välfungerande entreprenörskap och i förlängningen det ekonomiska välståndet. Men hur placerar sig Sverige egentligen i förhållande till andra liknande länder när det kommer till ekonomiska fundament? Välkommen på ett webbinarium den 22 februari då rapporten ”Swedish Competitiveness Scorecard 2021” presenteras.

LÄS MER

Luciaseminarium om filantropen Herman Friedländer

Välkommen till Filantropiskt forums traditionella luciaseminarium. I år presenterar Johan Schück En svensk judisk historia om filantropen Herman Friedländer. I det efterföljande samtalet medverkar Stina Götbrink, generalsekreterare Hand in Hand Sweden, Sven Hagströmer, Avanza och Creades, Bobby Lundqvist, Handelshögskolan i Stockholm och Johanna Palmberg, Entreprenörskapsforum

LÄS MER

Ett företagsamt Sverige – Så ser de regionala aktiviteterna, attityderna och ambitionerna ut

Entreprenörskap och innovation är livsnerven i en kunskapsbaserad marknadsekonomi som den svenska. Därmed kan låga nivåer av entreprenörskap ses som varningssignal till beslutsfattare om en svag ekonomisk utveckling i framtiden. Så hur ser den regionala variationen ut i Sverige vad gäller entreprenöriella aktiviteter, attityder, och ambitioner? Det presenterar Entreprenörskapsforum en studie om den 7 december.

LÄS MER

Återstart Sverige: Åtgärderna som ger lägre arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad

Välkommen till rapportlansering den 2 december av Återstart, minskad arbetslöshet och högre självförsörjningsgrad – Vilka hinder ser företagen för att anställa? där författarna ger en ingående beskrivning av de strukturella problem Sverige har och den verklighet företagen möter. Därtill förs ett flertal angelägna åtgärdsförslag fram.

LÄS MER

Sportstech - en svensk framtidsbransch?

Välkommen till lansering av rapporten Svensk sportstech – Topp tre i Europa  där författarna beskriver trenderna inom sportstech utifrån den senaste forskningen. Dessutom presenteras konkreta förslag på hur sektorn kan stärkas för att bli en svensk framtidsbransch.

LÄS MER

Social innovation – lärdomar om att möta samhällsutmaningar tillsammans

Aktuella samhällsutmaningar och kriser kräver nya lösningar och nya sätt att samarbeta – så kallad social innovation. Sveriges civilsamhälle har ofta legat i framkant för att tänka nytt och ställa om, tillsammans med berörda människor och samhällsaktörer. Välkomna till ett frukostwebbinarium om förutsättningarna för civilsamhällets innovativa insatser och samverkan, med avstamp i ny forskning och konkreta exempel

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2021

I november lanseras den trettonde upplagan av Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum Report. Lanseringsseminariet hålls onsdagen den 17 november och årets rapport har titeln Swedish Perspectives on Industrial Policy, the Washington Consensus and Beyond.

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture 2021: Maria Minniti

Årets Swedish Schumpeter Lecturer är den välkända entreprenörskapsforskaren Maria Minniti, professor vid Syracuse University. Minnitis forskning innefattar förutom entreprenörskap och ekonomisk tillväxt även institutioner samt statlig och organisatorisk framväxt.

LÄS MER

Självförsörjning: Vad betyder ursprung, utbildning och vistelsetid i Sverige?

Den svenska integrationspolitiken syftar till att ge nyanlända en bra start och goda förutsättningar att uppnå sysselsättning och ekonomisk självständighet. Trots att det lagts betydande resurser på detta har politiken inte lyckats få migranter i arbete. Det tar i allmänhet lång tid, betydligt längre tid än i andra länder, för invandrare att komma in på arbetsmarknaden och kunna försörja sig själva.

LÄS MER

Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?

Välkommen till lanseringen av Entreprenörskapsforums rapport Är edtech Sveriges nästa stora exportbransch?, i vilken författaren Jan Hylén belyser  dagens edtechsektor utifrån forskning, marknadssituation och framtidsfrågor. Den underliggande frågan är om edtech har förutsättningar att nå motsvarande framgångar som till exempel den svenska fintechsektorn gjort.

LÄS MER

Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och förtydliganden

Välkommen till lansering av rapporten Donationer till statliga lärosäten – Förslag till förenklingar och förtydliganden. De högre lärosätenas unika roll som kunskapsnoder är avgörande för Sveriges samhällsutveckling, ekonomiska tillväxt och välstånd. Ett antal olika utredningar har konstaterat att ett sätt att stärka universiteten är en ökad grad av ekonomisk självständighet. Detta skulle kunna uppnås genom att förenkla hanteringen av donationer och att underlätta för lärosäten att själva bilda eller förvalta stiftelser.

LÄS MER

Kinas teknikpolitiska satsningar

Den 30 september presenterar Entreprenörskapsforum en rapport om Kinas teknikpolitiska satsningar författad av Christer Ljungwall, docent Göteborgs universitet.

 

LÄS MER

Det hållbara svenska modeundret

Modeindustrin befinner sig i ett paradigmskifte där business-as-usual inte längre önskas vilket öppnar upp för alternativa affärsmodeller. Idag arbetar såväl svenska etablerade modeföretag som nystartade mindre bolag för att skapa hållbart mode. Men förmår svenskt mode att möta hållbarhetskraven från såväl policy- som konsumentsidan? Och kvalificerar branschen att beskrivas som ett hållbart svenskt modeunder? Den 23 september lanserar Entreprenörskapsforum rapporten ”Det hållbara svenska modeundret”.

LÄS MER

Att sätta pris på problem - innovationspriser och digital omställning

Framtidens kompetensbehov och ökande behov av digital kompetens är högt prioriterade näringspolitiska frågor. Hur ska företag, myndigheter och organisationer kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen för att skapa arbetstillfällen, tillväxt och välfärd? Ett verktyg kan vara innovationspriser. Den 9 september lanseras rapporten Att sätta pris på problem – innovationspriser och digital omställning.

LÄS MER

Innovation diffusion: How can regions benefit?

Innovation är den viktigaste orsaken till långsiktig ekonomisk tillväxt. Spridning av idéer och teknik i hela ekonomin kan hjälpa regioner att komma ikapp genom att integrera och bygga vidare på befintliga idéer och teknik. Ändå verkar spridningen av innovation vara långsam. Vilka är mekanismerna bakom innovationsspridning, vad är hindren och hur kan regioner mer aktivt och framgångsrikt lära sig för att öka sin produktivitet, konkurrenskraft och välbefinnande?

LÄS MER

Hur har pandemin påverkat entreprenörskapet?

2020 var turbulent och entreprenörskapet har drabbats hårt av pandemin. Hur slog pandemin på svenskt entreprenörskap och vilka konsekvenser väntas för den geografiska lokaliseringen av ekonomiska aktiviteter? På webbinariet presenteras resultat från den nationella rapporten inom projektet Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

LÄS MER

Integration Sverige – fem vägar till självförsörjning

Sverige har ett betydande ekonomiskt utanförskap. För hälften av de utrikes födda tar det 12–13 år att nå en låg självförsörjningsgrad. Välkommen till ett webbinarium där vi diskuterar ett integrationspolitiskt reformprogram som prioriterar självförsörjning, lättare att anställa och lätt att göra rätt som soloföretagare.

LÄS MER

En idéburen arbetsmarknad – så nås ett nytt samhällskontrakt efter pandemin!

Allt fler är långtidsarbetslösa och står idag långt ifrån arbetsmarknaden. Hur ska fler individer komma i sysselsättning efter coronapandemin? Ett sätt är att låta civilsamhället med dess idéburna organisationer och insatser få en betydligt större plats i samhällsekonomin. I en ny rapport framtagen i samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Nysta, lyfts hur svensk arbetsmarknad kan dra nytta av innovationskraften inom civilsamhällets olika delar samt vilken betydelse filantropiska insatser kan ha.

LÄS MER

The Power of Creative Destruction

Välkommen till ett webbinarium med Philippe Aghion, professor vid Harvard University och en av världens ledande ekonomer. Hur kan dagens marknadsekonomi leverera bättre resultat och lösa våra problem? Det gäller att förstå och nyttja kraften i kreativ förstörelse, hävdar Aghion i en ny bok om vad som driver en hållbar ekonomisk tillväxt.

LÄS MER

Social innovation – så kan civilsamhället tackla samhällsutmaningar!

Sveriges civilsamhälle har en lång tradition av att utveckla innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Det är genom ideella krafter som många av dagens offentliga välfärdstjänster har skapats. I en ny rapport framtagen i samarbete mellan Entreprenörskapsforum och Nysta, presenteras kunskapsläget om social innovation i civilsamhällets organisationer.

LÄS MER

Global Entrepreneurship Monitor 2021

Den 27 maj lanserades den nationella rapporten av världens mest omfattande studie av entreprenörskapets nivå, dess ambitioner och de attityder som omgärdar entreprenöriella aktiviteter – Global Entrepreneurship Monitor.  I årets rapport gjordes en djupdykning i coronapandemins effekter på svensk ekonomi och entreprenörskap samt det policyrespons som sjösattes med anledning av pandemin.

LÄS MER

John Haltiwanger: Entrepreneurship in the 21st Century

Global Award for Entrepreneurship Research 2020 tilldelas John Haltiwanger, professor vid University of Maryland, USA. Priset delas ut vid en prisceremoni som sänds i från Stockholm den 19 maj klockan 16.00-17.30.

LÄS MER

Hur bör det skatterättsliga företrädaransvaret se ut?

Under vissa omständigheter kan företrädare för ett bolag bli personligt ansvariga för bolagets skatteskulder. Regelverket har varit föremål för omfattande kritik då det driver fram konkurser i onödan och försvårar rekryteringar till styrelser i mindre företag. Frågan är nu aktuell genom en statlig utredning. Men är utredningens förslag tillräckliga?

LÄS MER

90-konton i det 21:a århundradet: utmaningar och möjligheter

Idag ökar konkurrensen om givarna. Vid sidan av gåvor till hjälporganisationer ökar andra former av insamlingar, ofta via sociala medier och privata initiativ. Kommer 90-konton ha samma framträdande roll under det 21:a århundradet som tidigare?

LÄS MER

Det svenska musikundret

Entreprenörskapsforum har startat en miniserie där vi publicerar policysammanfattningar kring branscher som kan beskrivas som ”svenska under”. Nu lanseras den andra rapporten i serien som sätter fokus på den svenska musikbranschen.

LÄS MER

Kvinnors entreprenörskap - hur jämställt är företagandet?

På den internationella kvinnodagen, den 8 mars, lanserar Entreprenörskapsforum en ny rapport om kvinnors entreprenörskap. Rapporten är författad av Pernilla Norlin, vice vd Entreprenörskapsforum och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, och är huvudsakligen baserad på data från Global Entrepreneurship Monitor.

LÄS MER

Det svenska dataspelsundret

Entreprenörskapsforum har startat en miniserie där vi publicerar policysammanfattningar kring branscher som kan beskrivas som ”svenska under”. Först ut är den svenska dataspelsbranschen – en av Sveriges snabbast växande branscher i fråga om omsättning och arbetstillfällen. Lanseringen sker vid ett webbinarium 23 februari.

LÄS MER

Swedish Competitiveness Scorecard 2020: Svensk konkurrenskraft i skuggan av pandemin

I årets upplaga av Swedish Economic Forum Report presenterades ett uppdaterat mått på den svenska konkurrenskraften. Med hjälp av ett 70-tal indikatorer i en scorecard-analys kartlägger författarna hur Sveriges konkurrenskraft såg ut före covid-19-pandemin och hur den har påverkats av den pågående krisen. Detta diskuteras vid ett webbinarium den 16 december.

LÄS MER

Civilsamhälle, filantropi och ett nytt samhällskontrakt efter pandemin

Entreprenörskapsforums Filantropiska forum tillsammans med civilsamhällets nystartsgrupp, Nysta, startar nu ett projekt med syfte att ta fram ny kunskap om hur civilsamhället kan bidra till ett nytt samhällskontrakt för Sverige. Utmaningar på arbetsmarknaden kommer att stå i fokus för gemensamma forskningsinsatser liksom hur socialt entreprenörskap och social innovation kan bidra till att utveckla nya lösningar på komplexa samhällsproblem.

LÄS MER

Globala värdekedjor och svensk konkurrenskraft

I årets upplaga av Swedish Economic Forum Report beskrivs hur Sverige positionerar sig i den globala konkurrensen. Nya teknologier, protektionism och inte minst den pågående pandemin innebär omvärldsförändringar som Sverige måste förhålla sig till. I kapitlet Konkurrenskraft och globala värdekedjor – översikt, framtidsspaning och policy för Sverige beskriver författarna Martin Andersson och Enrico Deiaco hur svensk ekonomi påverkas av hur de globala värdekedjorna ser ut och hur de håller på att förändras.

LÄS MER

Integration Sverige: Vägar till självförsörjning

Den 4 december webblanseras slutrapporten i projektet ”Integration Sverige” där författarna presenterar ett sammanhängande reformprogram som inkluderar en rad insatser inom flera politikområden: alltifrån närings-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik till den ideella sektorn.

LÄS MER

Swedish Economic Forum - Sveriges långsiktiga välstånd

Den 24 november lanseras den tolfte upplagan av Entreprenörskapsforums Swedish Economic Forum Report. Denna gång med fokus på svensk konkurrenskraft och hur Sverige kan säkerställa ett långsiktigt välstånd.

 

LÄS MER

Företagens digitala omställning - under och efter pandemin

Pandemin har slagit hårt mot hela ekonomin och har även inneburit ett storskaligt och ofrivilligt experiment i att använda digitala verktyg. I en ny enkät bland 5 300 små och medelstora företag visas att digitalisering är en viktig nyckel för återhämtning men att det största hindret är digital kompetens. Välkommen till ett webbinarium den 19 november där resultaten från en ny rapport om den digitala omställningen bland små och medelstora företag presenteras.

LÄS MER

Business incentives and firm entry: The past, the present and the future

Olika insatser för att stödja regional och lokal ekonomisk utveckling är populära, men hur står det egentligen till med effektiviteten i riktade incitament till företag? Denna omdiskuterade fråga står i fokus för OECD:s och Entreprenörskapsforums gemensamma webbinarium den 29 oktober. Flera perspektiv utlovas på kopplingen mellan företagsstöd och nyföretagande. Färsk forskning presenteras och diskuteras i en panel med akademiker och praktiker: Hur kan vi effektivisera incitamenten för att återstarta ekonomin efter pandemin?

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecturer 2020: William Kerr

Onsdagen den 28 oktober höll William Kerr, professor i företagsekonomi vid Harvard Business School, årets Swedish Schumpeter Lecture i form av ett webbinarium. Föreläsningen fokuserade på entreprenörskap bland migranter.

LÄS MER

Entreprenörskapsforum på Digital@Idag

Den 2 oktober samarrangerar Entreprenörskapsforum två inslag på Digital@Idag, en nationell temadag för att inspirera till digital utveckling där digitaliseringens möjligheter och utmaningar står i centrum. Bland annat diskuteras digitaliseringens roll i den ekonomiska återhämtningen samt hur tekniken kommer att påverka framtidens arbete.

LÄS MER

Webbinarium: Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi

Lansering av rapporten Cybersäkerhet för en uppkopplad ekonomi,  av Ulrik Franke. Den digitala tekniken har gjort det möjligt att arbeta både snabbare och effektivare men innebär även nya risker och sårbarheter. Vad händer när säkerheten inte fungerar och hur förberedda är svenska företag på cyberangrepp eller espionage?

LÄS MER

Webbinarium: Ekonomisk integration – En analys av insatser i Danmark, Norge och Tyskland

Vad kan Sverige lära av sina grannländer om hur den ekonomiska integrationen kan bli bättre? Välkommen till rapportlansering av en omvärldsanalys av integrationsinsatser i Danmark, Norge och Tyskland. Författaren Mats Engström ger goda exempel på åtgärder för den första tiden som nyanländ, på utbildning som ger jobb, vägar in på arbetsmarknaden samt om bättre nätverk och hälsa.

LÄS MER

Webbinarium: Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll?

Onsdagen den 16 september webblanserade Entreprenörskapsforum rapporten Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll? av John Källström, forskare vid Copenhagen Business School, som undersöker uppväxtmiljöns inverkan på valet av utbildning och yrkesval som forskare, innovatör och entreprenör.

LÄS MER

Webbinarium: Ny väg in – soloföretagande med förenklade skatter?

Hur ska fler gå från utanförskap till arbete, från bidragsförsörjning till egenförsörjning? Ett sätt är att underlätta och främja egenföretagande. Då bör skattereglerna vara så enkla att förstå och tillämpa som möjligt såväl vid en verksamhets uppbyggnad som i ett etablerat skede. Det var bakgrunden till lanseringswebbinariet av rapporten Ny väg in? Soloföretagande, skatteregler och ekonomiska möjligheter den 17 juni.

LÄS MER

Webbinarium: Aktieutdelningars betydelse för samhällsekonomin

Givet diskussionen om att företag som korttidspermitterar personal under den pågående coronakrisen inte får göra aktieutdelningar arrangerade Entreprenörskapsforum ett webbinarium på temat aktieutdelningars betydelse för samhällsekonomin. Under webbinariet diskuterades bland annat aktieutdelningars betydelse för finansieringen av riskfyllda idéer samt för stiftelser och civilsamhällesorganisationer.

LÄS MER

Webbinarium: Växande gigekonomi i kristider? Så utvecklas framtidens arbetsmarknad

Plattformsarbete är en av de viktigaste förändringarna som skett på arbetsmarknaden det senaste decenniet. Frågor har väckts om gigarbetarnas anställningsskydd som i de flesta fall skiljer sig markant från tillsvidareanställdas. Andra talar om vikten av att inte hindra en växande framtidssektor med onödigt många regleringar. Den framväxande gigekonomin stod i fokus för webbinariet den 28 maj.

 

LÄS MER

Entrepreneurial Recovery from COVID-19

On 27 May the Kauffman Foundation, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and the Swedish Entrepreneurship Forum held the joint forum Entrepreneurial Recovery from Covid-19: A Comparative Forum. The forum focused on the impact of the pandemic on entrepreneurship, and considerations and opportunities for the path forward in Europe and the United States.

LÄS MER

Socialt entreprenörskap – ger det någon effekt?

Närmare 200 personer deltog den 25 maj på webbinariet ”Socialt entreprenörskap – ger det någon effekt?” som arrangerades av Entreprenörskapsforum, Örebro universitet och Mötesplats Social Innovation. Här kan du se hela webbinariet i efterhand.

LÄS MER

Webbinarium: Effekter av sänkta arbetsgivaravgifter för integrationen av utrikes födda

Är sänkta arbetskraftskostnader en effektiv integrationspolitik? I den andra rapporten till projektet Integration Sverige studerar forskarna Sven-Olov Daunfeldt och Anton Gidehag effekterna av denna åtgärd och huruvida den räcker som instrument för att bryta utanförskapet och få utrikes födda i sysselsättning.

LÄS MER

Global Award for Entrepreneurship Research 2020

INSTÄLLT på grund av coronaviruset. Nytt datum för prisföreläsningen planeras till hösten 2020. Global Award for Entrepreneurship Research är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro.

Webbinarium: Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

I ljuset av den pågående krisen är det bekymmersamt att det svenska entreprenörskapet fortfarande ligger lågt jämfört med andra liknande länder. Det finns även skäl att ifrågasätta hur robust det svenska entreprenörskapet är. Med anledning av att Global Entrepreneurship Monitor fyller tio år i Sverige undersöks det svenska entreprenörskapets utveckling och ambitioner de senaste decennierna. Dessutom lyfts policyförslag för ett långsiktigt reformarbete för att främja entreprenörskap.

LÄS MER

Webbinarium och rapportlansering: När blir utrikes födda självförsörjande?

Arbetslösheten bland utrikes födda är mer än fyra gånger så hög som bland inrikes födda. Sysselsättningsstatistiken ger dock ingen heltäckande bild av graden av ekonomisk integration. Det diskuterades vid lanseringen av den nya rapporten ”När blir utrikes födda självförsörjande?”.

LÄS MER

Ställ dina frågor om coronakrisen till ekonomiexperterna

Coronakrisen slår hårt mot företagen. Vilka är de kortsiktiga och långsiktiga effekterna? Det adresserades på ett webbinarium arrangerat av Blekinge tekniska högskola, Entreprenörskapsforum och Sydsvenska industri- och handelskammaren den 7 april.

 

LÄS MER

Tio år med Global Entrepreneurship Monitor!

INSTÄLLT på grund av coronaviruset. Entreprenörskapsforum har sedan 2010 ansvar för de årliga undersökningarna inom ramen för Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största pågående studie av entreprenörskap, och presenterar varje år en nationell rapport över entreprenörskapet i Sverige. I år fyller projektet 10 år i Entreprenörskapsforum regi och det uppmärksammar vi genom att bland annat titta på de senaste decenniets policyförslag.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit – Hur förbättrar vi den ekonomiska integrationen?

INSTÄLLT på grund av coronaviruset. Åtta av tio svenskar dömer ut den svenska integrationspolitiken enligt en SIFO-undersökning. Politikerna hålls ansvariga men tilltros inte om lösningarna. Årets Swedish Philanthropy Summit lyfter det ekonomiska utanförskapet. Hur ser det ut, vilka konsekvenser leder det till och vilka åtgärder krävs för att bryta det?

LÄS MER

Älskad eller hatad – Vilken roll har tankesmedjor i Sverige?

Universitet och högskolor har den tredje uppgiften i uppdrag, att dela med sig av kunskap från kärnuppgifterna utbildning och forskning. Ändå är det få aktörer som arbetar med att brygga forskningsresultat till beslutsfattare inom näringsliv och politik. Och än färre tänker nytt, lyfter långsiktiga framtidsfrågor eller funderar utanför departementstrukturens stuprör. Kan det vara så att tankesmedjorna idag behövs mer än någonsin?

LÄS MER

Hur bidrar skolentreprenörer till Sveriges roll som kunskapsnation?

Vid ett lunchseminarium tog Anders Johnson avstamp i sin senaste rapport, Entreprenörer som välfärdsbyggare, där han visar hur privatskolor – på 1800-talet framförallt flickskolor – prövade nya idéer för skolutveckling.

LÄS MER

Entreprenörskapsutbildning i fokus

Årets Economic Forum Report lanserades den 19 november i Stockholm. Årets tema var entreprenöriellt lärande. Hur får vi fler entreprenörer? Det diskuterades av författarna och en namnkunnig panel.

LÄS MER

Konkurrenskraft i urbaniseringens tid – så når din region framgång!

Tisdagen den 12 november arrangerar Entreprenörskapsforum och Kvalitetsmässan ett seminarium på Kvalitetsmässan i Göteborg. Betyder urbanisering att endast storstäderna växer och att de gör det på mindre orters bekostnad? Vad kan regioner göra för att öka sin attraktionskraft och förbättra förutsättningarna för tillväxt?

LÄS MER

Filantropi, företagande och forskning – så nås FN:s globala mål!

Den 24 oktober 2019 – på FN-dagen – arrangerade Entreprenörskapsforums Filantropiska forum en konferens kring FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Redan 2015 antogs Agenda 2030 där världens länder åtagit sig att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agendan är mycket ambitiöst formulerad och visar att ekonomisk tillväxt, socialt välbefinnande och miljö behöver integreras i arbetet för en hållbar utveckling.

LÄS MER

Utan framtid? Den döende platsen, ekonomiskt utanförskap och populism

Den 14 oktober besökte Andrés Rodríguez Pose, professor i ekonomisk geografi London School of Economics, Entreprenörskapsforum för att prata om sin uppmärksammade artikel ”The revenge of the places that don’t matter (and what to do about it)”.

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture: John Haltiwanger

Fredagen den 4 oktober var det dags för Swedish Schumpeter Lecture. Denna gång med den framstående ekonomen John Haltiwanger, känd för sitt inflytelserika arbete för att utforska dynamiken i skapandet av arbetstillfällen, jobbförstörelse och ekonomisk tillväxt.

LÄS MER

Vad betyder platsen för entreprenörskapet?

Özge Öner, vinnare av Unga forskarpriset 2019, föreläste om sin forskning på ett lunchseminarium torsdagen den 12 september. Vid seminariet diskuterades bland annat geografins betydelse för entreprenörskapet och hur regionalt entreprenörskap kan bidra till integrationen. Kommenterade gjorde Elisabet Elmsäter Vegsö, Svensk Handel och Svenska stadskärnor och Christer Östlund, Svenskt Näringsliv.

LÄS MER

Index of Economic Freedom 2019

Tisdagen den 27 augusti besökte The Heritage Foundation Entreprenörskapsforum för att presentera den tjugofemte upplagan av Index of Economic Freedom. Det är ett årligt index som används för att analysera 186 länder och förstå sambandet mellan ekonomisk frihet och välstånd.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Friskt vågat, sjukt svårt! Digitalisering av vården och de digitala entreprenörerna

Under Almedalsveckan arrangerade Entreprenörskapsforum ett seminarium hos Google om framtidens vård. Vad kan vården lära av debatten om framtidens arbete? Vilken roll spelar digitala entreprenörer i förändringen? Hur skiljer sig digitaliseringen mellan den traditionella vården och de nya digitala vårdtjänsterna?

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Jobbigt värre! Ett samtal om AI, livslångt lärande och framtidens jobb

I kölvattnet av den pågående AI-utvecklingen följer en växande samhällsdebatt om framtidens jobb. Robotar kommer inte att ta alla jobb men jobben kommer att se annorlunda ut. Vilka kunskaper behövs för att få ett jobb i framtiden och hur kommer framtidens arbetsmarknad att se ut? Seminariet arrangerades hos Google.

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Entreprenörskapsforum sju seminarier den 1-2 juli. De handlar om matchning, arbetsrätt, arbetskraftsinvandring, AI och gigekonomi, framtidens arbete, digitalt entreprenörskap i vården och teknologiutveckling. Hoppas vi ses!

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Digitalisering, gigekonomi och AI – vad händer med arbetsmarknaden i stad och land?

Hur förändras den lokala arbetsmarknaden i kölvattnet av den snabba tekniska utvecklingen? Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Kommer alla jobb att finnas i staden, eller är plattformar och gig-ekonomin räddningen för glesbygden? Det diskuterades på Entreprenörskapsforums och Tillväxtverkets seminarium i Almedalen.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Det rätta knycket: så blir Sverige bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

Från tätposition i digitaliseringen tappar nu Sverige och de nordiska länderna mark och blir omsprungna. OECD pekar på att de nordiska länderna har blivit eftersläntrande ledare. Hur blev det så här? Vilka är de kritiska flaskhalsarna för att få igång utvecklingen och återta tätpositionen? Det diskuterades under Entreprenörskapsforums seminarium som anordnades hos Google.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Arbetskraftsinvandring – hur blir Sverige världsbäst?

Kampen om de främsta talangerna har hårdnat globalt. Uppmärksammade kompetensutvisningar av individer som arbetar eller driver företag i Sverige har inte ökat förtroendet för migrationspolitiken. Vad krävs för att Sverige ska vara ett attraktivt land att arbeta och starta nya verksamheter i? Seminariet samarrangerades med Företagarna.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: Hur löser vi kompetenskrisen? Med en bättre matchning för småföretagen?

Svenska arbetsgivare har svårt att rekrytera den kompetens de behöver. Samtidigt har antalet lärosäten och utbildningsplatser expanderat kraftigt. Vilka åtgärder krävs för att entreprenörer ska kunna anställa rätt kompetens och för att företagen ska växa? Seminariet arrangerades tillsammans med Örebro universitet.

LÄS MER

ALMEDALEN 2019: En modern arbetsrätt – så får vi en flexibel och fungerande arbetsmarknad

Enligt 73-punktsprogrammet ska arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad. Behövs en förändring av arbetsrätten och i så fall, hur bör den se ut? Hur skulle reformer påverka rörlighet på arbetsmarknaden, sysselsättning och svensk ekonomi? Samarrangemang med Företagarna.

LÄS MER

Människor, maskiner och framtidens arbete

Den 18 juni lanserade Entreprenörskapsforum en rapport som adresserar framtidens kompetensbehov givet teknologisk förändring och artificiell intelligens. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut, vilka digitala färdigheter krävs och hur skapar vi dessa?

LÄS MER

Global Entrepreneurship Monitor 2019 - Dramatiska förändringar i svenskt entreprenörskap

Den 13 juni lanserades den svenska rapporten av Global Entrepreneurship Monitor 2019. I år låg dramatiska förändringar i korten för det svenska entreprenörskapet. Vad var den bakomliggande orsaken?

LÄS MER

Startup migrants – entreprenöriella lösningar för integration?

Europa står inför stora utmaningar när det gäller integration och sysselsättningsklyftan mellan inhemskt och utrikes födda är stor. I många forskningsrapporter har förslag lyfts på åtgärder som behöver vidtas för att minska den. Vilken roll spelar invandrares entreprenörskap för integration på arbetsmarknaden? Detta diskuterades under Entreprenörskapsforum och Startup Migrants lunchseminarium den 22 maj.

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

Världskända ekonomer samlades i Stockholm när Boyan Jovanovic, professor i nationalekonomi vid New York University, tilldelades Global Award for Entrepreneurship Research den 16 maj. Global Award är det världsledande priset inom entreprenörskapsforskning med en prissumma på 100 000 euro. Årets pristagare höll en prisföreläsning och mottog priset av Ibrahim Baylan och Jan-Olof Jacke vid en ceremoni i Stockholm.

LÄS MER

Ett företagsamt Sverige?

Rapporten ”Ett företagsamt Sverige? Om regionala entreprenöriella aktiviteter, ambitioner och attityder” som bygger på data från Global Entrepreneurship Monitor (GEM) lanserades vid ett lunchseminarium den 8 maj. Medverkade gjorde författarna Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum och docent Södertörns Högskola och Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och KTH, och kommentatorerna Jennie Claesson, regionchef Handelskammaren Uppsala och Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef Företagarna.

LÄS MER

HSS 2019 i Örebro: Samverkan som gör skillnad – på riktigt

Den 8-10 maj arrangerades HSS 2019, konferensen Högskola och samhälle i samverkan, i Örebro. HSS 2019 arrangeras av Örebro universitet tillsammans med nationella och regionala organisationer, bl.a. Entreprenörskapsforum.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2019: Filantropi, kultur och samhällsutveckling

De kulturella och kreativa näringarna bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Under 2019 års Swedish Philanthropy Summit fick vi möta både svenska och europeiska representanter från kultursektorn som presenterade olika kultursatsningar.

LÄS MER

Digitaliseringens effekter på ekonomin – vad betyder det för penningpolitiken?

Den 26 mars höll vice riksbankchef Cecilia Skingsley tal på Entreprenörskapsforum om en globala ekonomi som förändras i snabb takt med effekter på individ-, företags- och samhällsnivå. Det är i skärningspunkten mellan ekonomi och ny teknologi som de stora förändringarna sker. En viktig förklaring är den digitala teknikutvecklingen som förväntas påverka samhället genomgående.

LÄS MER

Passé vid 43? Äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism

Den åldersgrupp som har högst andelar företagare är 66–70-åringar. Därför bjöd Entreprenörskapsforum in till ett lunchseminarium, fredagen den 22 mars, där vi diskuterade äldres entreprenörskap, underrepresentation och ålderism.

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2019

2019 firar Entreprenörskapsforum 25 år! Det uppmärksammades i vår årliga konferens kring entreprenörskap och innovation som arrangerades 14 mars. Temat denna gång var regional utveckling med fokus på entreprenörskap och kompetensfrågor. Bland annat diskuterades smart specialisering. Vilka strategier krävs för att stärka regional utvecklingskraft och tillväxt?

LÄS MER

Fler kvinnor än män vänder hem till Örebro

Den högre utbildningen förser den regionala arbetsmarknaden med kompetens. Men var tar Örebrostudenterna vägen efter universitetsexamen? Fredagen den 8 mars arrangerade Entreprenörskapsforum och Statistiska Centralbyrån, SCB, ett frukostseminarium med anledning av internationella kvinnodagen.

LÄS MER

Årets studentföretagare 2019

Den 18 januari gick Årets Studentföretagare 2019 av stapeln. På spel stod 150 000 kronor och en plats i den internationella finalen i Macao.

LÄS MER

Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt

Välkommen till lunchseminarium om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten, såväl ur ett historiskt som ett framåtblickande perspektiv.

LÄS MER

Reform av LAS välkomnas av de små

28 november lanserades en ny rapport om sysselsättningseffekterna av tvåundantaget i lagen om anställningsskydd. Författare är Sven-Olov Daunfeldt och Anders Bornhäll.

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2018 Navigera under osäkerhet

I 2018 års Swedish Economic Forum Report undersöks hur entreprenöriella marknadsexperiment och experimentell policy kan visa vägen framåt i en osäker och föränderlig värld. Rapporten lanseras i Stockholm den 22 november!

LÄS MER

Kan en kris ge Sverige välbehövliga reformer?

Den 13 november bjöd Entreprenörskapsforum in till ett högaktuellt och angeläget frukostsamtal med utgångspunkt i en policysammanfattning om de svenska produktivitetsproblemen, författad av Johan Eklund och Per Thulin.

LÄS MER

Stad och land – konkurrens eller komplement?

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Kommer stora delar av Sverige att bli ”skräpytor” i framtiden? Vad innebär närheten till en stad för landsbygden? Kan landsbygden lära av staden och tvärtom? 8 november bjöd Entreprenörskapsforum, tillsammans med Tillväxtverket och Östersunds kommun, in till seminarium i Östersund.

LÄS MER

Skapande förstörelse i globaliseringens tidevarv

Den 31 oktober arrangerade Entreprenörskapsforum föreläsningen Swedish Schumpeter Lecture. I år var det David Audretsch, professor vid School of Public and Environmental Affairs (SPEA), Indiana University, som föreläste.

LÄS MER

Framtidens digitala industri

Hur kan företag genomföra en digitalt driven omvandling? David R Sjödin, vinnare av Unga forskarpriset 2018, föreläste på ett lunchseminarium 26 oktober och diskuterade bl.a. vad forskningen säger om industriföretagens digitalisering.

LÄS MER

Born Globals – Kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag?

Tisdag 16 oktober lanserades policysammanfattning: Born globals – kan en snabb internationalisering skala upp svenska företag? Skriftens författare är Pontus Braunerhjelm och Torbjörn Halldin och deras analys av s.k. born global-företag diskuterades.

LÄS MER

Utvärdering för bättre regionalpolitik

Direkt efter valet, tisdagen den 11 september, höll Max Nathan från What Works Centre for Local Economic Growth (WWG) en föreläsning om regional och lokal policyutveckling. Max Nathan berättade bl.a. om hur nationella händelser, som Brexit, påverkar policyutveckling på lokal nivå.

LÄS MER

Attraktion av talang – för rätt kompetens och bättre lärosäten

På frukostseminarium 6 september 2018 lanserades rapporten Studiedestination Sverige – privat kapital för ökad kompetensförsörjning och konkurrenskraft av Martin Wikström expert, forsknings- och utbildningspolitik, IVA. Vi ställde oss frågan hur vi kan öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.

LÄS MER

Almedalen: Stad och land – konkurrens eller komplement

Urbaniseringens orsaker och konsekvenser debatteras flitigt. Ett uppmärksammat påstående är om stora delar av landet kommer att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi. I Almedalen den 4 juli 2018 hölls en diskussion om vad närheten till en stad innebär för landsbygden.

LÄS MER

Almedalen: Tar plattformsföretagen över?

Måndag 2 juli organiserade Entreprenörskapsforum ett seminarium för att få svar på ett flertal frågor rörande plattformsekonomin: Vad är egentligen ett plattformsföretag? Blir alla företag plattformar? Har de för stor makt? Och hur påverkar plattformsföretagen svensk ekonomi?

LÄS MER

Almedalen: Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?

På seminariet, som hölls 2 juli Almedalen, diskuterades hur vi kan underlätta för att fler svenska företag lyckas skala upp sin verksamhet och öka sin globala försäljning. Vilka policyåtgärder kan stimulera entreprenörskap och öka internationaliseringen av svenska företag.

LÄS MER

Almedalen: Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

Diskussion om hela utbildningskedjan: kunskapssynen i skola, elevernas och lärarnas roll, den systematiska felutbildningen i högskolan och den matchningsproblematik som uppstår på arbetsmarknaden. Fokus är lösningsorienterat: så får vi utbildning och forskning som bidrar till en konkurrenskraftig kunskapsekonomi!

LÄS MER

Almedalen: Blir Sverige starkare som kunskapsnation genom internationalisering av högskolor och universitet?

Kunskapsutbyten mellan länder stärker entreprenörskap och konkurrenskraft. Med anledning av regeringens utredning i syfte att öka internationaliseringen av universitet och högskolor frågar vi oss: Hur kan vi öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation?

LÄS MER

Almedalen: Så bör en skattepolitik för innovation och entreprenörskap se ut

Efter att flera av regeringens skatteförslag riktade mot näringslivet dragits tillbaka, som exitskatten och förändring av 3:12-reglerna, vill finansministern ha en konstruktiv dialog om ”konkurrenskraftiga och likformiga skatteintäkter”. Hur bör en skattepolitik som främjar entreprenörskap se ut?

LÄS MER

Den årliga GEM-lanseringen, en entreprenöriell högtidsstund!

Torsdagen den 14 juni lanserades 2018 års nationella GEM-rapport. Bland de medverkande som kommenterade Global Entrepreneurship Monitor (GEM), världens största studie av entreprenörskap, märktes bl.a. Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson Centerpartiet och Niklas Johansson statssekreterare Näringsdepartementet.

LÄS MER

Livslångt lärande i en föränderlig värld - kunskapsutveckling i takt med teknikutvecklingen

Entreprenörskapsforum och TCO anordnare ett seminarium 4 juni om livslångt lärande och behovet av att utbildning och kunskapsutveckling sker i takt med teknikutvecklingen.

LÄS MER

Tillväxt genom specialisering – kunskap, försvar och entreprenörskap i en osäker värld

Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket, bjöd 24 maj in till konferens i Karlskrona för att diskutera Tillväxt genom specialisering med utgångspunkt i Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen.

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research 2018

Olav Sorenson, proferssor Yale School of Managenment, mottog årets Global Award for Entrepreneurship Research vid en prisceremoni på Grand Hôtel I Stockholm 14 maj. Priset som består av 100 000 Euro delades ut av Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning.

LÄS MER

Går Sverige som en nyproducerad Tesla? Så står det till med svensk konkurrenskraft!

Svensk BNP visar att Sverige går som en nyproducerad Tesla, men analyseras BNP per capita väcks dock farhågor. På ett seminarium den 8 maj 2018 fick vi svaret på hur det står till med svensk konkurrenskraft.

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2018

Fredagen 20 april 2018 var det dags för årets upplaga av Swedish Philanthropy Summit  vars tema var ”Nya investeringsformer och en ökad roll för filantropi i att möta samhällsutmaningar.”

LÄS MER

Att lära av staden – ekonomi och fysisk planering i urbaniseringens tidevarv

I Sverige debatteras urbaniseringens orsaker och konsekvenser flitigt. Kommer stora delar av landet att bli ”skräpytor” i Sveriges framtida ekonomiska geografi? I en ny rapport, Att lära av staden, förklarar Entreprenörskapsforums forskare Martin Andersson och Johan P Larsson vilka ekonomiska drivkrafter som driver människor och företag till städerna.

LÄS MER

Samtal om jämställt företagande

Hur ser det ut med jämställdhet inom företagandet? Vad betyder fler kvinnor för entreprenörskapet? Varmt välkommen till frukostsamtal den 8 mars i Örebro om ett mer jämställt företagande.

LÄS MER

Donationsförordningen och forskningsfinansiering

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Luciasamtal om jämställt företagande

LÄS MER

All the Way to the Top: Innovation, Growth, and the Role of the State

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2017

LÄS MER

Företrädaransvaret - Kan det avskaffas?

LÄS MER

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

LÄS MER

Högskola i otakt

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2017

LÄS MER

GEM 2017: Hur entreprenöriella är svenskarna?

LÄS MER

Går vägen till ökad produktivitet via regionerna?

LÄS MER

Storföretagens roll i kunskapsekonomin

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Ett effektivare svenskt innovations- och företagsstöd

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit 2017: Creating Impact through Philanthropy

LÄS MER

Välfärd utan vinster?

LÄS MER

Kvinnors företagande 8 mars

LÄS MER

Betydelsen av socialt kapital för regional utveckling och entreprenörskap

LÄS MER

Final i Årets Studentföretagare 2017

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2017

LÄS MER

Skatter för innovation och entreprenörsdriven tillväxt

LÄS MER

Sverigelansering av Världsbankens Doing Business Report 2017

LÄS MER

Bättre regelverk – hur är det möjligt?

LÄS MER

Civilsamhällets betydelse för integration

LÄS MER

Utveckling och ojämlikhet i globaliseringens tidevarv

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2016

LÄS MER

Inkubatorer – pang för pengarna?

LÄS MER

Entreprenörskapsutredningen – så säkrar vi svensk förnyelsekraft!

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture

LÄS MER

Blockkedjan – nu händer det!

LÄS MER

Vinna eller försvinna? Konkurrenskraft i en föränderlig värld

LÄS MER

Seven Secrets of Germany

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen

LÄS MER

Värdet av Schengenavtalet i svenska kronor

LÄS MER

Kinas ekonomi i fokus: Från statlig järnhand till marknadsdriven entreprenöriell guldålder?

LÄS MER

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor, GEM

LÄS MER

Melker Schörling Symposium: Stadens triumf eller landsbygdens återtåg?

LÄS MER

Finansmarknadernas regleringar – lärdomar för välfärdssektorerna?

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Det smittsamma entreprenörskapet

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit 2016

LÄS MER

OECD om svensk forskning och innovation

LÄS MER

Till, från och mellan marknader – småföretag på export

LÄS MER

Ruter Dam på företagsbesök

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit

LÄS MER

På väg mot 2020: Är entreprenörskap en genusfråga?

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Det smittsamma entreprenörskapet

LÄS MER

Att göra mer med mindre - den cirkulära ekonomins möjligheter

LÄS MER

Folkhemsfilantropi och nya insamlingsformer – vad betyder digitaliseringen för givande?

LÄS MER

Stadens ekonomiska dynamik

LÄS MER

Öppen innovation – hur funkar det?

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2015 - Vinster, entreprenörskap och välfärd

LÄS MER

Collaborative Economy - Workshop

LÄS MER

Flytt- eller stannfågel? Högre utbildning, dynamik och matchning på Örebros arbetsmarknad

LÄS MER

Olönsam utbildning och dålig matchning – effekter för svensk konkurrenskraft?

LÄS MER

Privata donationer till högre utbildning och forskning

LÄS MER

Entreprenörskapsforum på Kvalitetsmässan

LÄS MER

Innovationsråd – fikaklubbar eller samverkan för konkurrenskraft?

LÄS MER

Vad är socialt med sociala innovationer?

LÄS MER

Sveriges företagande och konkurrenskraft - mäter vi rätt saker?

LÄS MER

Världsbanken: Svenskt näringsliv i behov av reformer

LÄS MER

Swedish Schumpeter Lecture 2015: Mirjam Van Praag

LÄS MER

Entreprenörskapsforum i Almedalen 2015

LÄS MER

Fler gaseller i flocken – så främjar vi internationalisering av SME

LÄS MER

The Sharing Economy

LÄS MER

Lansering av Global Entrepreneurship Monitor 2015

LÄS MER

Från jobbpolitik till tillväxtpolitik?

LÄS MER

Prisutdelning Global Award for Entrepreneurship Research

LÄS MER

Exportfrämjande och småföretagens internationalisering – vilka effekter har statens insatser?

LÄS MER

Företagsdynamik i Kina - från statliga jättar till privat sektor

LÄS MER

Swedish Philanthropy Summit

LÄS MER

Swedish Entrepreneurship Summit

LÄS MER

Kvinnors entreprenörskap i medvind?

LÄS MER

Stockholm Philanthropy Symposium

LÄS MER

Byggmarknadens regleringar - ett hinder för svensk ekonomisk utveckling

LÄS MER

Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter

LÄS MER

Småföretagsdagarna 2014

LÄS MER

Sveriges innovationspolitiska utmaningar: tillväxthinder

LÄS MER

Rapportlansering: Globala innovationsnätverk

LÄS MER

Patentboxar – innovativt incitament för FoU

LÄS MER

Den industriella 3D-revolutionen

LÄS MER

Lansering av rapporten Ett givande givande

LÄS MER

Nobelföreläsning med ekonomipristagaren Robert J. Shiller

LÄS MER

En innovationspolitik for framtiden – OECD utvärderar Sveriges innovationssystem

LÄS MER

Swedish Economic Forum 2013

LÄS MER

Uppdrag Välfärd: Perspektiv på välfärd

LÄS MER

Filantropi – finansieringskälla för forskning

LÄS MER

Bok&Bibliotek: Entreprenörskapets kultur

LÄS MER

Nya spelregler föreslås för svenska filantroper

LÄS MER

(Hur) kan svensk utbildning främjas av entreprenöriell pedagogik?

LÄS MER

Almedalen: Filantropi – framtidens finansiering av kultur?

LÄS MER

Almedalen: Riskkapitalfond, personaloptioner och investeraravdrag

LÄS MER

Almedalen: Hur får vi kvalitet i välfärden?

LÄS MER

Lansering av svenska Global Entrepreneurship Monitor-resultat

LÄS MER

Generationsskifte i näringslivet

LÄS MER

Final i Årets studentföretagare

LÄS MER

Filantropi + företagande = samhällsutveckling

LÄS MER

Nu är högkonjunkturen här, var är medarbetarna?

LÄS MER

Forskare som företagare vs. företagande baserat på forskning – vad funkar?

LÄS MER

Innovationskraft för framtidens innovatörer – Hur kan småföretag höja sin konkurrenskraft?

LÄS MER

Från Globaliseringsråd till Globaliseringsforum

LÄS MER

GEM - Svenska resultat från unik världsomspännande entreprenörskapsstudie

LÄS MER

Hur förklaras regionernas välstånd och industriella utveckling?

LÄS MER

Innovationskraft genom rörlighet och regional samverkan

LÄS MER

Hur bidrar privata donationer till samhällsutvecklingen?

LÄS MER

Entreprenören som samhällsomvälvare

LÄS MER

Spelregler som främjar småföretagande: skatter, regelverk och kommersialisering

LÄS MER

Överlever EMU utan fiskal union?

LÄS MER

Utbildning och forskning i världsklass

LÄS MER

Riskkapital efter krisen– ett seminarium om affärsänglar och kapitalförsörjning i små företag

LÄS MER

Värdeskapande styrelsearbete i små och entreprenörsledda bolag - vad säger forskningen?

LÄS MER

Female Entrepreneurship – Myths and Realities

LÄS MER

Företagardag

LÄS MER

Samhällsentreprenörskap i glesa miljöer

LÄS MER

Föreläsning med Peter Diamond, årets Nobelpristagare i ekonomi*

LÄS MER

Kvinnors företagande – så funkar det!

LÄS MER

Swedish Economic Forum - en innovationsstrategi för Sverige

LÄS MER

Internationaliseringens betydelse för småföretagen

LÄS MER